Hopp til hovedinnhold

PSY2420 Endring og omstilling (7,5 sp)

I dette emnet vil du få kunnskap om ulike fremgangsmåter for å identifisere endringsbehov og gjennomføre endring- og utviklingsprosesser i en organisasjon.

Om emnet

Dagens arbeidsliv er i stadig endring. Dette kan være utfordrende både for virksomheter som hele tiden må tilpasse seg omgivelsene for å sikre produktivitet, og for de ansatte som må håndtere en arbeidshverdag som krever at de raskt omstiller seg. Formålet med emnet er å gi studentene bred kunnskap om endring og omstilling i organisasjoner som et vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiver. Emnet ser på både prosessen og konsekvensene av endring og tar opp temaer som typer endringer, de ulike stadiene i en endringsprosess, klarhet («readiness») for endring, endringsagenter og motstand mot endring. Hvordan endring og omstilling i organisasjoner har blitt mer aktuelt i lys av samfunnsutviklingen og hvordan endringer kan påvirke ansatte både positivt og negativt adresseres også. 

Studentene vil gjennom emnet tilegne seg kunnskap om ulike fremgangsmåter for å gjennomføre en endring- og utviklingsprosess i en organisasjon, og hvilke utfordringer en slik prosess kan ha. Videre vil studenten tilegne seg ferdigheter om hvordan man går frem for å identifisere et endringsbehov slik at riktige intervensjoner kan gjennomføres. 

 • Endring og omstilling i et historisk perspektiv
 • Ulike typer endringer
 • Hvordan klargjøre organisasjonen for endring
 • Organisasjonsutviklingsperspektivet
 • Kartlegging av endringsbehov
 • Utforming av effektive tiltak
 • Rolleforståelse: endringsagent - HR - ledelse
 • Motstand mot endring
 • Konsekvenser av endring og omstilling for ansatte

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om kunnskapsutvikling innen organisasjonsendring, og hvordan fagfeltet har endret seg gjennom årene
 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen organisasjonsendring og omstilling
 • Har kunnskap om ulike typer endringer, eksempelvis planlagte og uplanlagte endringer og episodiske og kontinuerlige endringer
 • Har kunnskap om de menneskelige aspektene ved organisasjonsendring og hvordan disse påvirker en omstilling 
 • Har kunnskap om motstand mot endring og ulike måter å forstå dette på
 • Har kjennskap til rollene til henholdsvis HR og ledelsen i endringsprosesser

Ferdigheter

 • Kan kartlegge endringsbehovene i en organisasjon, og vurdere hvilke tiltak som er effektive for denne endringen
 • Kan på bakgrunn av fagstoff vurdere styrker og svakheter ved utvalgte verktøy og teknikker innen organisasjonsutvikling
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger forbundet med rollen som endringsagent
 • Kan bruke teori og empiri for å løse problemstillinger knyttet til endringsprosesser i organisasjoner, eksempelvis motstand

Generell kompetanse

 • Har utviklet faglig nysgjerrighet og forståelse for kompleksiteten i endringsprosesser
 • Kan inngå i samarbeid hvor faglige synspunkter og erfaringer deles på en saklig og respektfull måte og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • Kan medvirke til planlegging av konstruktivt endrings- og utviklingsarbeid i bedrifter og organisasjoner som ivaretar medarbeidernes behov

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en eksamen:
Individuell skriftlig oppgave over 4 timer

 • Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.