Hopp til hovedinnhold

PSY2430 Personalledelse og HMS (7,5 sp)

Dette emnet tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet

Om emnet

Dette emnet går for første gang høsten 2024

Emnet personalledelse og HMS tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet. Kurset gir studentene grunnleggende innsikt i en rekke rammebetingelser som er viktig å ha kunnskap om i arbeidslivet. Kravene til kompetanse om dette er økende innen både offentlig sektor og privat virksomhet. Dette betyr at de som har slik kompetanse er attraktive på arbeidsmarkedet.

Studentene introduseres for kunnskaper og innsikter i personalfaget som ledere, medarbeidere og tillitsvalgte må beherske, eksempelvis de mest sentrale reglene som regulerer helse, miljø og sikkerhet (HMS) i arbeidslivet. Sykefravær er også en sentral del av emnet der studentene både lærer om gangen i den formelle oppfølgingen og de ulike partene som er involverte, samtidig som emnet adresserer de mer krevende sykefraværssakene (hyppige og/eller langvarige) og hvilke virkemidler som eksisterer for arbeidsgivere i oppfølgingen av dem.

Emnet vil også gi studentene en innføring i de ulike aktørene, herunder verneombud, tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg (AMU) og bedriftshelsetjeneste (BHT), samt adressere temaer som risikostyring, avvik og avvikshåndtering.

 • Personalfagets utvikling
 • HMS
 • Sykefravær
 • Lovverk og tariffavtaler
 • HMS-aktører
 • Medarbeidersamtalen
 • Mellomlederrollen
 • Internasjonal HMS
 • Skillet mellom jobb og privatliv
 • Avvik og avvikshåndtering

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, problemstillinger og begreper som gjelder i personal- og HMS-faget
 • Har kunnskap om personalfagets utvikling
 • Har kjennskap til relevant lovverk av betydning for personalledelse og HMS i en virksomhet
 • Kjenner til hva som kjennetegner ansvarsfullt HMS-arbeid
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen personalledelse og HMS
 • Har kjennskap til hva lederens personalansvar omfatter, og hvordan en rådgiver kan støtte opp under dette

Ferdigheter

 • Kan sette innsikten i personalarbeid i sammenheng med andre funksjoner i virksomheten
 • Kan vise til og anvende regler i arbeidsmiljøloven i en drøfting
 • Kan aktivt medvirke i virksomheters HMS-arbeid og kan støtte oppunder personalledelse
 • Kan bruke kunnskap på ulike praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til personalledelse og HMS og treffe faglig begrunnede valg
 • Er i stand til å reflektere selvstendig over egen faglig yrkesutøvelse i situasjoner knyttet til personal og HMS, eksempelvis varsling, mobbing og trakassering
 • Er i stand til å komme med faglige innspill i personalsaker
 • Kan beskrive utfordringer mellomledere kan møte på knyttet til medarbeidernes forventninger på den ene siden og overordnet ledelse på den andre

Generell kompetanse

 • Kan medvirke på en konstruktiv måte til HMS-arbeidet i en virksomhet
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innen fagområdet og gjennom dette identifisere god praksis innenfor personalledelse
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger
 • Kan reflektere rundt etiske problemstillinger relevant for personalledelse og HMS, for eksempel knyttet til mobbing og trakassering
 • Kan redegjøre for funksjonen til sentrale aktører i norsk arbeidsliv, herunder, verneombud, tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamen

 • Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.