Hopp til hovedinnhold

PSY2710 Fremtidens arbeidsliv 1 (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i sentrale trender og endringer som påvirker arbeidsliv og arbeidsplasser. Eksempelvis globalisering og migrasjon, økt levealder og lengre karrierer og mangfold.

Om emnet

Dette emnet går for første gang våren 2024

I dette emnet får du en innføring i sentrale trender og endringer – som ofte betegnes «Future of Work» (FoW). Dette er et paraplybegrep introdusert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og konsulentselskaper som McKinsey for å fange opp de store endringene som foregår i arbeidsliv og på arbeidsplasser. I dette emnet introduseres du for slike trender, eksempelvis globalisering og migrasjon, økt levealder og lengre karrierer, og mangfold. Vi adresserer også hvordan dette påvirker både arbeidsliv og arbeidsplasser.

Endringer i arbeidslivet og på arbeidsplasser vil frembringe en rekke endringer, for eksempel i hvordan ledere arbeider, hvordan HR-funksjonen utvikles og anvendes, og hvordan individer tenker og agerer i forhold til egen karriereutvikling. Dette bidrar til økt behov for nyutdannede som forstår disse voksende trendene og som kan tilby arbeidsgivere innsikt i hvordan organisasjoner kan navigere og håndtere slike skiftende sammenhenger.

 • Den fjerde industrielle revolusjonen 
 • 100-års livet og 60-års karrierer
 • Likestilling
 • Mangfold og mangfoldsledelse
 • Globalisering og migrasjon
 • Hybrid- og fjernarbeid
 • Virtuelle team
 • Generasjonsmangfold på arbeidsplassen
 • Kulturforskjeller
 • Jobb-hjem-balanse

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale teorier og temaer knyttet til fremtidens arbeidsliv, eksempelvis knyttet til betydningen av balanse mellom jobb og fritid
 • Kjenner til forskning og diskusjoner om fremtidens arbeidsliv, eksempelvis knyttet til hvordan hybrid- og fjernarbeid påvirker organisasjoner og medarbeidere
 • Kjenner til hvilke muligheter og utfordringer arbeidslivet møter som følger av økt globalisering

Ferdigheter

 • Kan systematisere og anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for fremtidens arbeidsliv på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Er i stand til å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til fremtidens arbeidsliv, eksempelvis jobb-hjem-balanse og bruk av teknologi i HR-arbeid
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan gjennomføre ulike analyser, eksempelvis PESTEL- og SWOT-analyser

Generell kompetanse

 • Har utviklet innsikt i og forståelse for kompleksiteten knyttet til kulturforskjeller i en organisasjonskontekst 
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger 
 • Kjenner til sentrale aspekter omkring hvordan endringer i arbeidslivet påvirker individer og bedrift, for eksempel jobb-hjem-(u)balanse og fjernarbeid
 • Kan på bakgrunn av fagstoff planlegge og delta i virtuelt teamarbeid

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.