Hopp til hovedinnhold

PSY2710 Fremtidens arbeidsliv 1 (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i sentrale trender og endringer som påvirker arbeidsliv og arbeidsplasser. Eksempelvis globalisering og migrasjon, økt levealder og lengre karrierer og mangfold.

Om emnet

Dette emnet går for første gang våren 2024

I dette emnet får duen innføring i sentrale trender og endringer – som ofte betegnes «Future of Work» (FoW). Dette er et paraplybegrep introdusert av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og konsulentselskaper som McKinsey for å fange opp de store endringene som foregår i arbeidsliv og på arbeidsplasser. Dette emnet introduserer dufor slike trender, eksempelvis globalisering og migrasjon, økt levealder og lengre karrierer, og mangfold, og adresserer hvordan dette påvirker både arbeidsliv og arbeidsplasser.

Endringer i arbeidslivet og på arbeidsplasser vil frembringe en rekke endringer, for eksempel i hvordan ledere arbeider, hvordan HR-funksjonen utvikles og anvendes og hvordan individer tenker og agerer i forhold til egen karriereutvikling. Dette bidrar til økt behov for nyutdannete som forstår disse voksende trendene og som kan tilby arbeidsgivere innsikt i hvordan organisasjoner kan navigere og håndtere slike skiftende kontekster.

 • Den fjerde industrielle revolusjonen 
 • 100-års livet og 60-års karrierer
 • Likestilling
 • Mangfold og mangfoldsledelse
 • Globalisering og migrasjon
 • Hybrid- og fjernarbeid
 • Virtuelle team
 • Generasjonsmangfold på arbeidsplassen
 • Kulturforskjeller
 • Jobb-hjem-balanse

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale teorier og temaer knyttet til fremtidens arbeidsliv, eksempelvis knyttet til betydningen av balanse mellom jobb og fritid
 • Kjenner til forskning og diskusjoner om fremtidens arbeidsliv, eksempelvis knyttet til hvordan hybrid- og fjernarbeid påvirker organisasjoner og medarbeidere
 • Kjenner til hvilke muligheter og utfordringer arbeidslivet møter som følger av økt globalisering

Ferdigheter

 • Kan systematisere og anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid relevant for fremtidens arbeidsliv på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Er i stand til å reflektere over etiske problemstillinger knyttet til fremtidens arbeidsliv, eksempelvis jobb-hjem-balanse og bruk av teknologi i HR-arbeid
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kan gjennomføre ulike analyser, eksempelvis PESTEL- og SWOT-analyser

Generell kompetanse

 • Har utviklet innsikt i og forståelse for kompleksiteten knyttet til kulturforskjeller i en organisasjonskontekst 
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger 
 • Kjenner til sentrale aspekter omkring hvordan endringer i arbeidslivet påvirker individer og bedrift, for eksempel jobb-hjem-(u)balanse og fjernarbeid
 • Kan på bakgrunn av fagstoff planlegge og delta i virtuelt teamarbeid

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.