Hopp til hovedinnhold

PSY2780 Arbeidsrett (7,5 sp)

Arbeidsrett handler om de juridiske rammene for ledelse og HR-praksis i norske virksomheter.

Om emnet

Dette emnet går for første gang våren 2025

Arbeidsrett handler om de juridiske rammene for ledelse og HR-praksis i norske virksomheter. Emnet tar for seg arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter, samspillet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte på arbeidsplassen, samt mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Emnet har som formål å gi studentene kunnskap om sentrale bestemmelser og spilleregler i det norske arbeidslivet, og hvordan disse skal forstås og anvendes av HR og ledelse, for eksempel i forbindelse med ansettelser og inngåelse av arbeidsavtaler, og ved omstilling, konflikter og avslutning av arbeidsforhold, og medbestemmelse. Studentene vil få kjennskap til både den individuelle og kollektive arbeidsretten. I tillegg vil studentene få kunnskap om de ulike rollene til aktører i virksomheter.

Studentene vil få oversikt over og kjennskap til sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven og andre viktige lover og forskrifter som regulerer arbeidslivet. I dette inngår også at studentene vil lære om lov- og avtaleverk for offentlig virksomhet. Videre vil studenten lære hvordan regelverket har betydning for arbeidsgivere, HR og ledere som har personalansvar. I tillegg vil studentene få ferdigheter i å drøfte og bidra til å finne løsninger på ulike juridiske problemstillinger som kan oppstå i et arbeidsforhold.

 • Ansettelser og arbeidsavtalen
 • Arbeidstid
 • Krav til arbeidsmiljø, verneombud og arbeidsmiljøutvalg
 • Rolleforståelse (arbeidsmiljøutvalg, verneombud, ledelse, HR og tillitsvalgt)
 • Stillingsvern og oppsigelse
 • Likebehandling og vern mot diskriminering
 • Varsling
 • Arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Fravær (sykefravær, ferie, permisjon)
 • Medbestemmelse på arbeidsplassen: informasjon, drøfting og forhandling
 • Tariffavtaler
 • Partssamarbeid

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale juridiske temaer og problemstillinger som gjelder i arbeidslivet
 • Har kjennskap til relevant lovverk og sentrale rettsregler av betydning for en virksomhet 
 • Har kjennskap til juridisk metode
 • Har kunnskap om det juridiske fagområdets egenart og plass i arbeidslivet
 • Har kunnskap om ulike rettskilder
 • Har forståelse for hovedreglene i arbeidsmiljøloven

Ferdigheter

 • Kan bruke fagkunnskap til å identifisere og drøfte juridiske spørsmål ut fra relevante kilder
 • Behersker juridiske begrep og uttrykk i arbeidsrett
 • Kan formidle juridiske problemstillinger til relevante aktører
 • Kan redegjøre for sentrale retts- og ansvarsforhold som gjelder arbeidsmiljø og medbestemmelse
 • Kan bruke fagkunnskap på ulike problemstillinger og begrunne beslutninger

Generell kompetanse

 • Har grunnleggende forståelse for rettigheter og plikter i arbeidslivet
 • Kan redegjøre for juridisk metode
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innen det arbeidsrettslige fagområdet
 • Kan formidle sentral fagkunnskap om teorier, problemstillinger og løsninger

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • En skriftlig innleveringsoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven skal ha et omfang på 800 ord (+/- 10%) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Forside, innholdsfortegnelse og litteraturliste kommer i tillegg.

Eksamen

 • Eksamen i dette emnet består av en individuell muntlig eksamen.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.