Hopp til hovedinnhold

PSY3940 Endringsledelse (7,5 sp)

I dette emnet lærer studenten om hvordan man kan planlegge og organisere endrings- og utviklingsarbeid, for eksempel i forbindelse med innføring av ny teknologi samt hvordan endringer drives frem, eksempelvis top-down eller bottom-up.

Om emnet

Endring er nødvendig for at en organisert virksomhet skal kunne utvikle seg i takt med teknologi og samfunn, og ledere spiller en viktig rolle i gjennomføringen av slike prosesser, blant annet gjennom å motivere medarbeidere og skape retningsforståelse. Både eksterne (eksempelvis globalisering, miljø og teknologi) og interne (eksempelvis krav om mer effektiv drift og kostnadskutt) faktorer bidrar til at organisasjoner i alle bransjer må omstille seg. Samtidig er endringer krevende både for ledere og medarbeidere, og ofte går ikke endringen som planlagt. Innsikt til å forstå og lede endringsprosesser er derfor sentralt i enhver organisasjon.

Endring kan foregå kontinuerlig og gradvis som følge av læring og utvikling internt i organisasjonen, og som en styrt og planlagt prosess for å nå bestemte mål eller møte store endringer i omgivelsene. Endringsledelse handler om å gi retning for utviklingen, skape oppslutning om endring og nytenkning og legge til rette for god samhandling i virksomheten slik at beslutninger kan implementeres. I dette emnet lærer studenten om hvordan man kan planlegge og organisere endrings- og utviklingsarbeid, for eksempel i forbindelse med innføring av ny teknologi samt hvordan endringer drives frem, eksempelvis top-down eller bottom-up. Emnet tar også opp temaer som ulike drivere av endring, endringsbarrierer, og læring.

 • Sentrale begreper for å forstå endringer og endringsarbeid
 • Eksterne drivere for endring
 • Interne drivere for endring
 • Endringskapasitet
 • Læring i organisasjoner
 • Utviklingstrender i arbeidslivet
 • Endringstretthet
 • Psykologisk trygghet under endring
 • Motstand mot endring
 • Motivasjon for endring
 • Endringsbarrierer

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om interne og eksterne krefter og vilkår som påvirker endring og utvikling på ulike nivå i organisasjoner
 • Har kunnskap om sentrale begreper, temaer, teorier, tilnærminger og metoder innen endringsledelse
 • Har innsikt i hvordan man kan planlegge og organisere endring, utvikling og innovasjon gjennom å fremme involvering, medarbeiderskap, kreativitet og gode kommunikasjons- og arbeidsprosesser
 • Har kunnskap om nye utviklingstrender i arbeidslivet
 • Har kunnskap om kva som skaper motstand mot endring
 • Har kunnskap om ulike metoder og verktøy som kan brukes i endrings- og utviklingsarbeid
 • Har innsikt i faktorer som påvirker endringsprosesser

Ferdigheter

 • Kan innhente og anvende teori, empiri og informasjon for å vurdere endrings- og utviklingsbehov 
 • Kan identifisere og reflektere selvstendig over faglige og etiske problemstillinger knyttet til endringsledelse
 • Kan beskrive ulike faser i en endringsprosess og rollene de ulike aktørene i prosessen kan ha
 • Kan bidra i planlegging og ledelse av endringsprosesser
 • Forstår sentrale prinsipper for endringsledelse og kan anvende disse på konkrete case for å planlegge forbedrings- og endringsarbeid

Generell kompetanse

 • Kan se helhetlig på muligheter og utfordringer ved endring
 • Kan reflektere over egen rolle og atferd i ulike gruppesammenhenger
 • Kan formidle fagkunnskap og egne vurderinger på en presis og velbegrunnet måte
 • Har innsikt i relevante faglige problemstillinger innen endringsledelse
 • Har utviklet en forståelse for hvordan endringsprosesser kan optimaliseres

 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravet i dette emnet er:

 • Skriftlig innleveringsoppgave over oppgitt problemstilling med medstudentvurdering

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en eksamen:
Individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. 

 • Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.