Hopp til hovedinnhold

PSY6041 Pedagogisk psykologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring.

Om emnet:

Pedagogisk psykologi handler om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring. Sentralt for den pedagogiske psykologien er forståelsen av hvordan mennesket utvikler seg og formes gjennom læring både på individ- og gruppenivå, samt hvilke personlige og kontekstuelle faktorer som fremmer og hemmer læring. Lærerens rolle og skolen som sosialiseringsarena er gjenstand for fagområdets hovedinteresse.

Studentene vil møte ulike temaer som blant andre; sentral læringsteori, læringsmiljø, forebyggende tiltak, lærevansker, motivasjon, klasseledelse, samarbeid med foreldre, tverrfaglig samarbeid og pedagogisk-psykologisk arbeid.

 • aktuelle teoretiske, praktiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger knyttet til pedagogisk psykologi
 • skolens samfunnsoppdrag 
 • sentrale pedagogiske psykologiske teorier for læring 
 • faktorer som fremmer og hemmer læring 
 • vansker knyttet til læring 
 • variasjon i individuell fungering 
 • sosialisering og tilknytning i skolen 
 • inkludering i klasserommet 
 • pedagogisk-psykologisk arbeid 
 • motivasjon og måloppnåelse 
 • undervisning og vurderingsmetoder 
 • klasseledelse

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

Kunnskaper 

 • kunnskap om den pedagogiske psykologiens historiske og vitenskapelige grunnlag 
 • kjennskap til fordeler og ulemper knyttet til den evidensbaserte tilnærmingen til læring 
 • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen pedagogisk psykologi 
 • kunnskap om skolen som sosialiseringsarena 
 • kunnskap om faktorer som fremmer og hemmer læring 
 • kunnskap om tiltak i skolen og tilrettelegging av undervisning og læringsmiljø 
 • kunnskap om barn og unges utvikling og hvorfor dette er viktig i undervisningssammenheng 
 • kunnskap om pedagogisk-psykologisk tjeneste og deres arbeid i skolen, på både individ- og systemnivå 

Ferdigheter

 • kan identifisere faktorer som fremmer og hemmer læring og utvikling i ulike læringssituasjoner 
 • kan vurdere behov for tiltak eller tilrettelegging for barn med ulike vansker tilknyttet læring 
 • kan drøfte ulike tilnærminger til læring

Generell kompetanse 

 • kan reflektere over den pedagogiske psykologiens rolle og plass i samfunnet 
 • har utviklet forståelse for den rollen skolen har som utdanningsinstitusjon og sosial arena i individers livskvalitet, både på kort og lang sikt 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering med kasus om tiltak/tilrettelegging 
 • skriftlig innlevering som drøfter ulike tilnærminger til læring

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. 

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren.
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.