Hopp til hovedinnhold

PSY6110 Krysskulturell psykologi (10 sp)

Har du noen gang lurt på i hvilken grad fenomener og teorier vil være like gjeldende for mennesker med ulik kulturell bakgrunn? Eller om individer med ulike kulturelle bakgrunner vil uttrykke emosjoner på samme måte? I dette emnet, som er en fordypning i sosial- og personlighetspsykologi, skal vi ta en nærmere titt på akkurat dette.

Om emnet

Emnet krysskulturell psykologi har som mål å gi økt forståelse for hvordan kultur er en relevant faktor i menneskers utvikling.

Krysskulturell psykologi handler om hvordan kultur påvirker menneskers psykologi, herunder hvordan kultur påvirker individets utvikling og individets ulike måter å uttrykke seg på. Dette emnet er en fordypning i sosial- og personlighetspsykologi. Krysskulturell psykologi er en gren innenfor sosialpsykologi som undersøker og sammenligner menneskets psykologi på tvers av kulturer. Krysskulturell psykologi er også knyttet til personlighetspsykologi i den forstand at emnet ser nærmere på forholdet mellom personlighet og kultur. Hvordan et individ definerer seg selv, egen atferd og tanker kan i betydelig grad være formet av kulturelle normer og forventninger. 

I en stadig mer flerkulturell verden, vil dette emnet være nyttig og relevant for deg som planlegger å jobbe med mennesker. Hvilke kulturelt betingede praksiser har vi som yrkesutøvere? Hvordan kan dette påvirke vårt arbeid? Hvilke kulturelt betingede praksiser har våre klienter eller deltakere? Og hvordan kan dette påvirke deres respons? I arbeidet med mennesker er det viktig å ha en forståelse for brukergruppen man skal jobbe med, samtidig som man evner å være reflektert rundt egen rolle, enten det er i et hjelpe-yrke, i forskningslitteraturen eller i hverdagslige kontekster. 
 

 • Forklaring på hva krysskulturell psykologi er og hvorfor det er relevant
 • Hva kritisk tenkning er og hvordan bruke det i praksis
 • Bevisstgjøring av kulturelle betingede forståelser vi har og hvordan det påvirker mennesket 
 • Forskningsmetoder innenfor krysskulturell psykologi
 • Hvordan kultur påvirker menneskets kognisjon og emosjon 
 • Hvordan kultur påvirker oppfatning av intelligens
 • Kultur som en bidragende faktor for motivasjon og atferd
 • Sammenhengen mellom kultur, identitet og menneskets utvikling 
 • Kultur og psykiske lidelser
 • Kultur som bakteppe for sosial persepsjon og interaksjon 
 • Kultur og personlighet
 • Anvendt krysskulturell psykologi

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om sentrale begreper og fenomener innen krysskulturell psykologi
 • Har kunnskap om verdien av kultur og kulturens betydning for menneskers utvikling
 • Har kunnskap om den krysskulturelle psykologiens betydning for sentrale sosialpsykologiske fenomener, som sosial persepsjon og sosial interaksjon
 • Har kunnskap om den krysskulturelle psykologiens betydning for sentrale personlighetspsykologiske områder, som personlighetstrekk, selvet og motivasjon. 
 • Har kunnskap om verdien av kultur og kulturens betydning i forståelsen av psykiske lidelser

Ferdigheter

 • Kan anvende og inkludere kultur som en faktor i vurderingen av situasjoner og atferd
 • Kan anvende og inkludere kultur som en faktor i formuleringen av forskningsideer og forskningsspørsmål
 • Kan reflektere kritisk rundt gjeldende kunnskap og praksis innenfor krysskulturell psykologi 
 • Kan redegjøre for og drøfte rundt ulike kulturelt betingede forståelser som kan påvirke dømmekraft og persepsjon 
 • Kan tolke og presentere forskningsfunn innen krysskulturell psykologi

Generell kompetanse

 • Kan formidle sentralt fagstoff innen krysskulturell psykologi
 • Kan vise forståelse for verdien og relevansen av kultur i etablert psykologisk kunnskap

 

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent skriftlig innlevering (disposisjon)

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en individuell mappeinnlevering på 2 400 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Mappeinnleveringen består av 3 ulike oppgaver, der alle 3 leveres samlet ved semesterslutt.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis karakter A-F.