Hopp til hovedinnhold

PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi (15 sp)

Hvordan gjør mennesker vurderinger og fatter beslutninger, og hvilke faktorer styrer og påvirker disse prosessene? Emnet Bedømming- og beslutningspsykologi tar for seg sentrale teorier og forskningsresultater i fagområdet, og gir en generell innføring i bedømming- og beslutningstaking.

Om emnet:

Bedømming- og beslutningspsykologi handler om hvordan mennesker gjør vurderinger og fatter beslutninger, og hvilke faktorer som styrer og påvirker disse prosessene. Emnet tar for seg sentrale teorier og forskningsresultater i fagområdet, og gir en generell innføring i bedømming- og beslutningstaking.

Studenten vil få kjennskap til sentral teori og empiri om mentale prosesser som ligger til grunn for bedømming- og beslutningstaking. Det vil eksempelvis fokuseres på ulike typer feilslutninger og slagsider i tenkning, samt på hvordan vurderinger kan påvirkes av trekk ved bedømmelsessituasjonen

 • historisk fundament for bedømming- og beslutningspsykologi
 • hvordan mennesker går frem for å vurdere sannsynligheter og frekvenser i usikre situasjoner
 • ulike slagsider i tenkning, for eksempel i vurderinger tilknyttet tall
 • faktorer som påvirker valgtakning og preferanser
 • fenomener knyttet til overoptimisme
 • vurderinger tilknyttet tid og avstand
 • vurderinger av risiko og flaks
 • intuisjon, og distinksjonen mellom automatiske vs. mer kontrollerte tankeprosesser
 • prediksjoner av egne emosjonelle reaksjoner

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kjennskap til et utvalg sentrale teorier, modeller og empiriske funn innen bedømming- og beslutningspsykologien
 • har kunnskap om hvordan vi vekter tilgjengelig informasjon i forbindelse med vurderinger og valg
 • har kunnskap om hvordan heuristikkbasert resonnering omkring frekvenser og sannsynligheter kan føre til både korrekte og feilaktige konklusjoner
 • har kjennskap til hvordan subjektive faktorer påvirker vurderinger av objektive fakta
 • har kunnskap om hvordan vi gjør vurderinger og tar beslutninger på tross av manglende eller usikkert vurderingsgrunnlag
 • har kjennskap til ulike slagsider, heuristikker og forskningsresultater som kan kaste lys over aspekter ved hvordan vi foretar bedømmelser og valg i dagliglivet

Ferdigheter

 • kan skriftlig fremstille grunnleggende modeller, teori og empiri innen bedømming- og beslutningspsykologi
 • kan drøfte menneskelig tenkning som et produkt av egne antakelser og forventninger og informasjon fra omgivelsene
 • kan vurdere og drøfte hva som ligger til grunn for rasjonell tenkning, hva som gjør valg og beslutninger til de objektivt beste, og i hvilken grad mennesker benytter seg av prinsipper for rasjonell tenkning

Generell kompetanse 

 • har forståelse for ulike mentale strategier som ligger til grunn for bedømming- og beslutningstaking
 • har forståelse for forskjellige nivåer av tenkning, fra automatiske prosesser til analytisk tenkning
 • kan identifisere og reflektere selvstendig over faglige problemstillinger knyttet til valgtakning og vurderinger vi gjør

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent et nettbasert kurs 
 • godkjent skriftlig innlevering 

Eksamen

Eksamen i PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi består av en eksamen på 4 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.