Hopp til hovedinnhold

Prosjektledelse - DML2230 (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en grunnleggende innføring i praktisk og resultatorientert prosjektledelse, og helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Etter gjennomført emne kan du anvende prosjektmetodikk for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å oppnå ønskede resultater.

Emnet gir deg kunnskap i hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektledere, uavhengig av bransje. Videre utvikler du forståelse for hvilke verktøy og lederstiler du som prosjektleder kan bruke for å fremme måloppnåelse og arbeidsinnsats. Vi setter et spesielt søkelys på prosjektlederens rolle som leder. Alle prosjekter er ulike, og du må som prosjektleder blant annet tilpasse din ledelsesform til forskjellige mennesker og situasjoner.

Du lærer viktigheten av å etablere prosjektteam og kultur som bidrar til at prosjektet lykkes, samt hvilke metoder du kan anvende for å engasjere, inkludere og lede avhengig av oppgavens og organisasjonens særtrekk.

Ledelse i og av prosjekter handler om hvordan effektivt prosjektarbeid fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede prosjektteam, prosjektprosesser og å skape resultater. I dette emnet får du en grunnleggende innføring i beste praksis innen prosjektmetodikk, herunder både styrings- og ledelsesrelaterte temaer. Du lærer også om hvordan god ledelse i prosjektarbeid kan skape merverdi for organisasjoner. Emnet er en del av et større utdanningsbilde som har sammenheng med flere av emnene i studiet, bl.a. organisasjon og ledelse, organisasjonspsykologi og HR, og digital transformation management.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om prosjekt som arbeids- og organisasjonsform, og sentrale rammeverk for prosjektledelse
 • Har kunnskap om teorier og empiri innen prosjektledelse som vitenskapelig og praktisk fagområde
 • Har forståelse av egen påvirkning på effektivt prosjektarbeid og hvordan det kan bidra til måloppnåelse
 • Har kjennskap til ulike sider ved prosjektledelsesbegrepet og hvordan dette har utviklet seg over tid
 • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen prosjektledelse.

Ferdigheter

 • Forstår verdien av teoretisk og praktisk kunnskap innen prosjektledelsesfaget
 • Kan forklare hvordan prosjektledere innhenter og bruker informasjon, administrerer informasjonsflyt, og skaper prestasjonskultur
 • Kan kartlegge og vurdere bruk av relevante prosjektverktøy knyttet til planlegging, organisering og ledelse av prosjekter
 • Kan gjennomføre interessentanalyse og etablere kommunikasjonsplan, etablere en enkel tidsplan for interessertinvolvering og vurdere gjennomføringsrisiko.

Generell kompetanse

 • Kan drøfte forutsetninger og antakelser innen prosjektledelsesteori og -praksis
 • Kan drøfte implikasjoner av ulike ledelsesformer i en prosjektkultur og -struktur
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, og gjennom dette identifisere god prosjektledelsespraksis
 • Kan drøfte implikasjoner for prosjekt som arbeidsform og hvilke krav dette stiller til prosjektlederen.

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen

Eksamen i dette emne består av en skriftlig gruppeoppgave over 3 uker på 3,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.