Hopp til hovedinnhold

STAT2210 Klima, miljø og politikk (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende spørsmål knyttet til klima- og miljøpolitikk.

Om emnet: 

Klimatiske endringer og trusler mot miljøet utgjør en av de største politiske utfordringene vi står overfor i de kommende tiårene. Etter hvert som klimaet endrer seg må de politiske institusjonene tilpasse seg endrede rammevilkår, hvor høyere temperaturer, mer vind og kraftigere nedbør truer infrastruktur, arealer, helse og biologisk mangfold. Konsekvensene av klimaendringene vil kreve store endringer i måten vi planlegger, bygger og drifter politiske institusjoner. Det vil også kreve økt samarbeid på tvers av sektorer og politiske nivåer.

Dette emnet gir studenten en innføring i grunnleggende spørsmål knyttet til klima- og miljøpolitikk. Emnet gir først en innføring i helt grunnleggende naturvitenskapelige begreper og forklaringer som er nødvendig for å forstå problematikken. Deretter utforsker emnet ulike statsvitenskapelige teorier og årsaksforklaringer, og hva disse kan si oss om hvordan vi bør organisere oss politisk for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer og miljøforringelse. Emnet tar for seg lokale, nasjonale og internasjonale styringsstrukturer, deres utfordringer og handlingsrom, og hvilken rolle de kan og bør spille i å finne løsninger på- eller motvirke de klima- og miljøpolitiske utfordringene. Andre sentrale områder emnet vil ta opp er FNs bærekraftsmål og hvordan disse skal omgjøres til politisk handling på ulike forvaltningsnivåer, mulighetene for- og konsekvensene av å gjennomføre et grønt skifte nasjonalt og internasjonalt, byrdefordeling, samt etiske og filosofiske perspektiver.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale statsvitenskapelige begreper, teorier, problemstillinger og prosesser relatert til miljø og klimapolitikk
 • har grunnleggende kunnskap om årsaker til og konsekvenser av miljø og klimaendringer
 • har kunnskap om sentrale prosesser og styringsutfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt i relasjon til miljø og klimaendringer
 • har kunnskap om ulike aktørers mulighet til å påvirke miljø og klimapolitikk, både statlige og ikke-statlige
 • har en tverrfaglig tilnærming til klima- og miljøspørsmål

Ferdigheter

 • kan redegjøre for årsaker til, konsekvenser av og mulige løsninger på miljø og klimautfordringer på ulike politiske nivåer
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant statsvitenskapelig fagstoff og forskning om miljø og klimautfordringer
 • kan anvende teorier om miljø- og klimapolitiske problemstillinger, og kritisk sammenligne og reflektere over forståelsen som følger av ulike perspektiver
 • kan kritisk vurdere eksisterende politiske strukturer og rammeverk for miljø og klima
 • kan anvende faglig kunnskap til å vurdere politiske virkninger av miljø- og klimavedtak på ulike nivåer

Generell kompetanse

 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig
 • kan vurdere miljø- og klimapolitiske prosesser og tiltak
 • kan utveksle synspunkt om miljø- og klimapolitikk med andre innenfor samme fagområdet
 • kan reflektere over og oppdatere egen kunnskap i møte med faglige tilbakemeldinger og ny innsikt

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

 • nettkurs (bestått/ikke bestått)
 • analyse og tiltaksplan (individuelt 2-3 sider, gruppe inntil 3 personer 5-7 sider) (bestått/ikke bestått)

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener.

 • 7,5-timers netteksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)
 • hjemmeeksamen, omfang 2000 ord (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)