Hopp til hovedinnhold

Strategi - ØKAD2240 (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Ved endt kurs kan du planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet: 

I dette emnet lærer studenten å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Studenten får kunnskap om et sett analytiske redskaper innen strategiområdet og lærer å bruke denne kunnskapen til å generere, evaluere og velge mellom ulike strategiske alternativ. Ved endt kurs kan hen planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, empiri og metoder innen strategi som vitenskapelig fagfelt
 • har kunnskap om sammenhengen mellom strategi og verdiskaping, lønnsomhet og overlevelse
 • har kunnskap om samfunnsansvar og etiske dilemma knyttet til strategiutvikling
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innen feltet og kan oppdatere sin kunnskap

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen strategifeltet på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan formidle både resultatet av en konkret strategisk analyse og sentralt fagstoff innen strategifaget generelt
 • kan gjennomføre en strategisk analyse for en forretningsenhet med hensyn til omgivelses- og markedsfaktorer så vel som interne ressurser

Generell kompetanse

 • kan reflektere over egen fagutøvelse og tilpasse denne etter dynamiske omgivelser, læring, innovasjon og iverksetting
 • kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre med strategifaglig bakgrunn
 • forstår hvordan bedriftens strategi integreres i sentrale IT-systemer og prosesser
 • kan planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent skriftlig innlevering

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.