Hopp til hovedinnhold

Traume, tilknytning og samspill - PSY6081 (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og Campus i Oslo
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei

 

Om emnet:

PSY6081 Traume, tilknytning og samspill er et sammensatt emne som gir en god innføring i både tilknytningsfeltet og traumefeltet.

Studenten vil lære om hvordan kvaliteten på samspillet mellom barn og omsorgsgiver påvirker tilknytningsrelasjonen, samt hvilke konsekvenser tilknytningskvalitet i tidlige år har for personens fungering senere i livet. Emnet gir også kjennskap til behandlingsmetoder for å hjelpe foreldre til å utvikle et bedre samspill med sine barn, blant annet gjennom programmet Circle of Security.

Innen traumefeltet vil studenten lære grunnleggende traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. Emnet gir en innføring i både enkeltstående og komplekse traumer. Toleransevinduet og det biologiske grunnlaget for traumer vektlegges. Innen traumefeltet vil det også være fokus på hvordan mennesker kan komme styrket ut av traumatiske opplevelser, hvor begreper som resiliens og posttraumatisk vekst vil være sentralt.

I emnet er det en egen modul om kulturelle aspekter ved traumer og tilknytning. Her vil studenten få en innføring i likheter og ulikheter i tilknytningsmønstre på tvers av kulturer, kunnskap om traumer i et innvandringsperspektiv samt viktigheten av kultursensitiv traumebehandling.

 • traumepsykologi som fagområde 
 • traumeforståelse i et samfunnsperspektiv 
 • tilknytningsteori, opprinnelse og modifikasjoner 
 • tilknytningens psykobiologi 
 • hva fremmer trygg tilknytning 
 • individuelle forskjeller i tilknytningsmønstre 
 • metoder for å vurdere tilknytningens kvalitet 
 • følgetilstander og konsekvenser av tidlig tilknytning 
 • atypisk tilknytning og tilknytningsforstyrrelser 
 • hva er traumer 
 • hva betyr det å være traumatisert 
 • årsaker og forekomst av traumer 
 • ulike typer traumer 
 • nevrobiologi og traumearbeid 
 • dissosiasjon 
 • faseorientert behandling 
 • traumebevisst omsorg 
 • terapeutens rolle i traumearbeid 
 • kulturelle aspekter ved traumer, tilknytning og samspill 
 • resiliens og posttraumatisk vekst 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har bred kunnskap om tilknytningsteori og betydningen av tilknytning for barns utvikling 
 • har kjennskap til ulike metoder for å vurdere tilknytningens kvalitet
 • har kunnskap om forebyggende virksomhet og intervensjoner for å fremme trygg tilknytning
 • har kunnskap om ulike typer traumer, årsaker og potensielle konsekvenser ved traumer
 • har kjennskap til faseorientert behandling av traumer og traumebevisst omsorg
 • har kunnskap om posttraumatisk vekst og ulike typer resiliens
 • har forståelse for kulturelle aspekter ved traumer og tilknytning

Ferdigheter

 • kan planlegge tiltak med utgangspunkt i traumebasert omsorg
 • kan identifisere ulike typer tilknytningsmønstre og vurdere forløpere til og følgetilstander til de ulike på bakgrunn av en kasusbeskrivelse
 • kan anvende evidensbasert kunnskap om traumer og traumebevisst omsorg på praktiske og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse 

 • har en forståelse for tilknytningsteori sin betydning i individers utvikling og utvikling av traumelidelser
 • kan drøfte hvordan tilknytningsstil og traumebelastning kan påvirke psykisk helse, relasjoner, kognitiv funksjon, foreldreskap og følelsesregulering
 • kan reflektere over psykologiske traumer som et folkehelseproblem
 • kan anvende kunnskap om psykologiske traumer til å drøfte verdien av ulike tiltak som igangsettes i eksempelvis barnevern, kriminalomsorg, psykisk helsevern og skole

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskrav i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering over en kasusbeskrivelse 
 • godkjent nettbasert kurs om resiliens

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. 

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

 • individuelt skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet dersom man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.