Hopp til hovedinnhold

Utviklingspsykologi - PSY1230 (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Ja for stedstudenter, men ikke obligatorisk
Samling: Nei

Om emnet:

Utviklingspsykologi søker å forklare når, hvordan og hvorfor mennesket utvikler seg. De ulike sidene ved utvikling blir satt inn i et psykologisk helhetsperspektiv som fokuserer på barns, unges, voksnes og eldres samspill med sine omgivelser. Emnet har som mål å gi studenten kunnskap om og forståelse for grunnleggende idéer.

  • utviklingspsykologiens historie 
  • prenatal utvikling og spedbarnsalderen 
  • biologisk utvikling gjennom livsløpet 
  • kognitiv utvikling gjennom livsløpet 
  • sosial utvikling gjennom livsløpet 
  • emosjonell utvikling gjennom livsløpet 
  • moralsk utvikling gjennom livsløpet 
  • tilknytning 
  • familie og oppdragelse 
  • forskningsmetodikk innen utviklingspsykologi 
  • aktuelle teoretiske, etiske og forskningsbaserte problemstillinger innen utviklingspsykologien 
  • språkutvikling

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte: 

  Kunnskaper

  • kunnskap om hovedtrekkene ved menneskets kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle utvikling 
  • kunnskap om sentrale temaer, personer, teorier, empiri og metoder innen utviklingspsykologien 
  • forståelse av at forskjellige teoretiske perspektiver har ulike innfallsvinkler til menneskets utvikling gjennom livsløpet 
  • kunnskap om aktuelle og historiske problemstillinger i utviklingspsykologien 
  • kjennskap til forskningsbaserte problemstillinger og forskningsetiske tema innen forskning på barn, ungdom, voksne og eldre 

  Ferdigheter

  • evne til å beskrive og sammenligne hovedteoriene innenfor de ulike utviklingsområdene og drøfte teoriene ut fra sentrale empiriske funn 
  • evne til å se sammenhengen mellom ulike utviklingsområder 
  • evne til å drøfte styrker og svakheter ved empiriske studier innenfor utviklingspsykologien 
  • evne til å reflektere over barn og ungdom som målgruppe for psykologiske tester 

  Generell kompetanse

  • evne til å gjøre noen selvstendige betraktninger knyttet til menneskets utvikling under ulike betingelser. 
  • en forståelse av utvikling som et komplekst samspill mellom biologiske forhold og sosiale og kulturelle erfaringer. 
  • en forståelse av at utviklingspsykologisk forskning på barn og ungdom krever spesiell aktsomhet og etiske vurderinger

  Arbeidskrav

  Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene er: 

  • godkjent en skriftlig innlevering 

  Eksamen

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet.

  • individuell skriftlig oppgave over 48 timer, 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
  • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

  Det er anledning til å ta opp kun den ene eller begge eksamenene i emnet dersom man ønsker det.

  Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.