Hopp til hovedinnhold

Helsepsykologi og klinisk psykologi

Forskningsgruppen “Helsepsykologi og klinisk psykologi” består av en dedikert gruppe forskere og forskerspirer som spesialiserer seg på helse og klinisk psykologi.

Medlemmene i gruppen har tilknytning internt ved ONH, i tillegg til eksterne institusjoner som Folkehelseinstituttet, Universitetet i Oslo, Aker og Ullevål sykehus, samt Psykologtidsskriftet.

Forskerne dekker et bredt spekter av temaer som blant annet inkluderer psykologiske aspekter av fysiske helseutfordringer, spiseforstyrrelser, fedme, diabetes og seksuell helse. Gruppens medlemmer har erfaring med både epidemiologisk forskning, behandlingsforskning og psykometri, og gjennomfører studier ved bruk av både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder. Forebyggende og helsefremmende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, er et sentralt fokus for gruppen.  


Forskergruppeleder 

Camilla Lindvall Dahlgren 

Professor i psykologi | +47 472 91 950 | camilla.lindvall.dahlgren@oslonh.no 

Camilla Lindvall Dahlgren

Camilla Lindvall Dahlgren er professor og fungerende instituttforskningsleder ved Institutt for Psykologi ved Oslo Nye Høyskole, der hun underviser i helsepsykologi, forskningsmetode og abnormal psykologi.

Hun har doktorgrad i klinisk psykologi fra Universitetet i Oslo, og har forsket på spiseforstyrrelser og fedme ved Oslo universitetssykehus siden 2009. Hun er spesielt opptatt av mental helse hos ungdom, og har vært ledende i utviklingen av metakognitiv trening (Cognitive Remediation Therapy) for barn og ungdom med anoreksi. Med forskningsinitiativ innen epidemiologi, diagnostikk og behandling av psykiske lidelser ønsker Camilla å bidra til kunnskap om hvem som utvikler psykisk uhelse, hvordan psykiske problemer kan identifiseres tidlig i et forløp, og hvilke faktorer som spiller inn i en tilfriskningsprosess.  

Peder Mortvedt Isager 

Peder Mortvedt Isager

Peder Mortvedt Isager er førsteamanuensis i psykologi ved Oslo Nye Høyskole, der han underviser i forskningsmetode. Han har doktorgrad i forskningspraksis og metavitenskap fra Eindhoven University of Technology, og forsker på flere ulike tema innenfor forskningspraksis, forskningsmetode, statistikk, og psykologi. Han er spesielt interessert i hvordan vi kan studere årsaksmekanismer og komplekse systemer innenfor menneskelig psykologi og helse. 

Heidi Øvereng Bjøntegaard 

Heidi Øvereng Bjøntegaard

Heidi Øvereng Bjøntegaard er høyskolelektor ved institutt for psykologi ved Oslo Nye Høyskole, der hun underviser i emnene Helsepsykologi og Psykisk helse i skolen. Hun har mastergrad i folkehelsevitenskap og jobber for tiden med en doktorgrad i folkehelsevitenskap ved NMBU, hvor hun forsker på hvordan fasilitere og styrke deltakelse blant ungdom i en kommunal kontekst. Hun er spesielt interessert i helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn og unge, og faktorer som fremmer god psykisk helse og livskvalitet og som forebygger psykiske plager slik som sosiale og miljømessige faktorer og mulighet til aktiv deltakelse i samfunnet.» 

Mia Brathagen Lie 

Mia Brathagen Lie

Mia Brathagen Lie er høyskolelektor i psykologi ved Oslo Nye Høyskole. Der jobber hun som nettlærer og bidrar i flere emner blant annet biologisk, utvikling og sosial- og personlighetspsykologi. Hun bidrar i form av både forelesning, emneutvikling, sensur og som læringsassistent. Hun har en bachelorgrad i psykologi fra Høgskolen i Innlandet (avdeling Lillehammer) og en mastergrad i læringspsykologi fra NTNU i Trondheim. Hennes masteroppgave så på hvordan seksualundervisning kan påvirke holdninger til skeive blant ungdom. Mia har tidligere jobbet med undervisning og opplysningsarbeid for ungdom, med fokus på mental helse. Hennes faglige interesser er blant annet psykisk helse spesielt blant minoriteter og i en skolesammenheng, biologisk psykologi og undervisningen sin rolle for psykisk helse. 

Natalie Rolandsgard 

Natalie Rolandsgard

Natalie Rolandsgard er høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole, der hun hovedsakelig jobber med faglig veiledning av studenter, samt noe undervisning i enkelte emner. Hun har en bachelorgrad i kultur og kommunikasjon, og en mastergrad i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo. Hun har spesialisert seg i kultur- og samfunnspsykologi, og er særlig interessert i språkpsykologi, psykisk helse, og kritiske tilnærminger til fenomener i samfunnet, samt kvalitative metoder. Hun skrev masteroppgave om hvordan ungdom forstår åpenhet om psykiske problemer, som senere er blitt publisert som forskningsartikkel. 

Kornelia Antonsen Ekeli 

Kornelia Ekeli

Kornelia Antonsen Ekeli er høyskolelektor ved Oslo Nye Høyskole, hvor hun veileder og underviser i ulike innføringsemner i psykologi. Fra Universitetet i Oslo har hun en master i psykologi, samt engelskstudier og praktisk-pedagogisk utdanning. Hennes masterprosjekt tok for seg seksualitet og seksuell helse, og hun interesserer seg for flere områder innenfor helse-, sosial- og personlighetspsykologi, i tillegg til kvantitative forskningsmetoder. 

Benjamin Goksøyr 

Benjamin Goksøyr

Benjamin Goksøyr er høyskolelektor i psykologi ved Oslo Nye Høyskole, hvor han jobber med faglig veiledning på bachelornivå, i tillegg til å undervise i kvalitative metoder. Benjamin har en mastergrad i helse-, utvikling- og samfunnspsykologi fra Universitetet i Oslo med fordypning i diskursiv psykologi. Han er spesielt interessert i hvordan språkbruk er med på å konstruere ulike samfunnsfenomener og sannheter. 

Judith Balazs

Julie Balazs

Judit Balazs er professor ved Oslo Nye Høyskole  (deltid), og professor og leder av avdelingen for utviklings- og klinisk barne- og ungdomspsykologi ved Institutt for psykologi ved Eötvös Loránd University, Budapest, Ungarn. Hun er direktør for utdanning og forskning ved Vadaskert barne- og ungdomspsykiatriske sykehus og poliklinikk i Budapest, Ungarn, der hun også praktiserer som barne- og ungdomspsykiater. Judit underviser i barne- og ungdomspsykiatri, diagnostikk, psykofarmakologi og suicidologi for psykolog-, medisinstudenter og doktorgradsstudenter, samt psykiatrier under utdanning.  Hennes hovedforskningsområder er suicidologi,  ADHD, subterskeltilstander, livskvalitet og forebygging av psykisk helse blant ungdom. 

Silje Kvam Bårdstu (ekstern)

Silje Kvam Bårdstu

Silje Kvam Bårdstu er forsker ved Avdeling for Barn og Familier ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo hvor hun underviser i utviklingspsykologi og veileder bachelor-, profesjons- og masterstudenter. Hun har doktorgrad i personlighetspsykologi fra Universitetet i Oslo og har forsket på barn- og unges emosjonelle og sosiale utvikling siden 2012. Hennes forskningsinteresse dreier seg primært om individuelle forskjeller hos barn og unge og hvilken betydning slike forskjeller har for deres psykiske helse, sosiale utvikling og livskvalitet i samspill med ulike risiko- og beskyttelsesfaktorer i det sosiale miljøet. Hun er særlig opptatt av tidlig innsats på forebyggende arenaer som barnehage og skole, og i samspillet mellom barn og foreldre og innad i familien. Hun har lang erfaring med å bruke data fra store epidemiologiske og prospektive studier som den norske mor, far- og barnundersøkelsen (MoBa), TOPP-Studien, The Youth and Mental Health Study (YAMHS) og FamilieForSK-studien. Hun er for tiden prosjektleder for forskningsprosjektet «Likestilling, foreldrekonflikt og barns tilpasning» ved FHI hvor hun undersøker hvordan forhold i familien henger sammen med barns utvikling og trivsel. 

Helene Nordby (ekstern) 

Helene Nordby

Helene Bergh Nordby er psykolog ved TSB Ullevål. Hun har tidligere jobbet i DPS og i Seksjon for sykelig overvekt på Aker sykehus med fedmekirurgi pasienter. Hun har i sin kliniske praksis blant annet arbeidet med spiseforstyrrelser, rusproblematikk, personlighetsforstyrrelser, traumeproblematikk, selvfølelse og fedme. Hun skrev sin hovedoppgave basert på datamateriale fra Oslo Bariatric Surgery Study, hvor hun så på kognitiv funksjon, spiseatferd og vektutfall blant fedmeopererte pasienter. Hun er spesielt opptatt av sammenheng mellom fysisk og psykisk helse, og utfordringer relatert til atferdsendring. Hun er interessert i hva som bidrar til og opprettholder fedme, prevalens av komorbide psykiske lidelser i denne populasjonen, hvordan skape en helhetlig behandling for pasienter som lider av fedme, samt overspisingsproblematikk og hvordan kartlegge og behandle denne. De neste årene skal hun spesialisere seg i klinisk helsepsykologi. 

Gro Walø-Syversen (ekstern) 

Gro Walø-Syversen

Gro Walø-Syversen er psykologspesialist med spesialisering innen rus- og avhengighetspsykologi. Hun fikk sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo (UiO) i 2021, hvor hun disputerte på det longitudinelle forskningsprosjektet Oslo Bariatric Surgery Study (OBSS) Cognitive. Prosjektet ble realisert gjennom et tett samarbeid mellom Regional seksjon for spiseforstyrrelser ved Ullevål sykehus, Senter for sykelig overvekt ved Aker sykehus og Universitetet i Oslo. Gro har en dyp forankring i, og interesse for forskning innen temaer som fedme, behandling av fedme og avhengighet. For øyeblikket er hun aktivt involvert i en 5-års oppfølgingsstudie av pasienter som tidligere deltok i forskningsprosjektet OBSS Kognitiv, under ledelse av Camilla Lindvall Dahlgren. Utenfor forskningsverdenen bidrar Gro til faget med sin hovedstilling som psykologfaglig redaktør for Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Med en kombinasjon av praktisk og akademisk erfaring bidrar hun med verdifull innsikt i psykologiens verden. 
Foto: Thomas Bruun NTB

Line Wisting

Line Wisting

Line Wisting (PhD) er seniorforsker ved Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hun har doktorgrad innen helsepsykologi fra Universitetet i Oslo, og har gjennomført flere prosjekter som kartlegger spiseproblemer og spiseforstyrrelser, blant annet hos personer med type 1 diabetes. Nå jobber hun med "Body Project", et program for å fremme et godt kroppsbilde og forebygge spiseforstyrrelser i risikogrupper, inkludert unge kvinner, unge idrettsutøvere og unge med type 1 diabetes. Hun leder for tiden to RCT-studier som tester effekten av "Body Project". Line underviser også på masterprogrammet i psykologi ved Oslo Nye Høyskole.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.


Tilbake til toppen