Hopp til hovedinnhold

Forbrukeratferd og psykologi - DML1120 (7,5 sp)

Emnet gir studenten en introduksjon til forbrukeratferd og forbrukerpsykologi på et grunnleggende nivå.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Emnet har fokus på hvilke eksterne og interne faktorer som styrer og påvirker forbrukerens atferd, og hvordan markedsføreren kan dra nytte av disse faktorene, med henvisning til relevant forskning.

Studenten skal danne et rammeverk for å forstå hvordan forbrukeren tar systematiske beslutninger basert på vitenskapelige studier og teorier.

Etter endt emne skal studenten redegjøre for sentrale begreper og tilegne seg en grunnforståelse- og kompetanse innen forbrukeratferd som fagområde.

Utdanningen skaper et fundament for senere markedsføringsemner, bl.a. Innføring i digital markedsføring og Business analytics: digitale markedsverktøy.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om ulike teorier og modeller innen forbrukeratferd og forbrukerpsykologi
 • kjenner til beslutningssituasjoner en forbruker kan møte, samt ulike typer behov for produkter og tjenester
 • har kunnskap om hvilken kognitiv beslutningsprosess som ligger bak valg av kjøp og salg av varer og tjenester, både på fysiske og digitale markedsplasser
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor forbrukeratferd og psykologi
 • har kunnskap om hvordan forbrukere har endret sine beslutningsmønstre som følge av økt digitalisering

Ferdigheter

 • kan benytte ulike teorier og modeller for å forstå forbrukernes beslutningsprosesser som leder frem til forbrukerens valg av et produkt eller en tjeneste
 • kan drøfte sentrale forutsetninger og antakelser innenfor forbrukeratferd og psykologi
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og knytte dette til en problemstilling som er relevant for forbrukeratferd

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som deltaker i arbeidsgruppe knyttet til forbrukeratferd
 • kan presentere sentralt fagstoff, samt problemstillinger og løsninger om temaer/forhold innenfor forbrukeratferd både skriftlig og muntlig
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis og løsninger knyttet til forbrukeratferd
 • er opptatt av egne atferdsmønstre og forstår effekten av systematiske beslutningsfeil

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent nettbasert kurs 

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.