Hopp til hovedinnhold

Grunnleggende bedriftsøkonomi - ØKAD1110 (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Studenten får en innføring i grunnleggende metoder og verktøy, og lærer å forstå og analysere regnskap til kontroll og beslutningsformål.

Studenten blir også i stand til å utarbeide avviksanalyse, budsjett og standardkostregnskap, analysere investeringer og kostnader, og kommunisere resultatet av slike analyser.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kjenner til bredden av sentrale temaer, teorier og metoder for analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, og kan forklare viktige begreper som dekningsbidrag, kontantstrøm, periodisering, nåverdi, samt verktøy som nåverdiberegning, balanseligning, nullpunktsomsetning og bidragskalkyler, forholdstall og avviksanalyser
 • har kunnskap om ulike typer kostnader, herunder faste, variable, alternativkostnad og sunk cost
 • kjenner til forutsetningene for og kritiske perspektiver på tradisjonell kalkulasjon

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å identifisere kostnader og inntekter som er relevante for å løse ulike beslutningsproblemer og ta begrunnede valg
 • kan vurdere og skille mellom irrelevant og relevant informasjon 
 • kan bruke nåverdimetoden til å analysere investeringer
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og fremgangsmåter for analyse skriftlig

Generell kompetanse

 • er bevisst på hvordan økonomiske beslutninger påvirkes av verdier som kan være motstridende med profitt-maksimering
 • har utviklet innsikt og forståelse for kompleksiteten ved bedriftsøkonomiske vurderinger
 • forstår bedriftens langsiktige plass i samfunnet, utover maksimering av profitt

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent nettbasert kurs 

Eksamen

 • individuell skriftlig eksamen på 4 timer, bestående både av multiple-choice-oppgaver og en skriftlig besvarelse.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.