Hopp til hovedinnhold

Organisasjon og ledelse - ØKAD1130 (7,5 sp)

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Nei

 

Om emnet:

Studenten får en innføring i organisasjonsteori, organisasjonskultur, organisasjonspsykologi, kommunikasjon, målstyring og beslutningsprosesser.

Studenten lærer om hvordan organisasjoner lærer og endrer seg. Emnet danner et grunnlag for flere av emnene som følger videre i studiet, bl.a. Organisasjonspsykologi og HR, Digital transformation management og Prosjektledelse.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale temaer, teorier og empiri innen organisasjon og ledelse som vitenskapelig fagområde
 • har forståelse av forskjellige organisasjonsstrukturer og hvordan de kan bidra til måloppnåelse
 • har kjennskap til ulike sider ved ledelsesbegrepet og hvordan dette har utviklet seg over tid
 • Har kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen organisasjonsutvikling

Ferdigheter

 • forstår verdien av teoretisk kunnskap innen organisasjon og ledelse
 • kan forklare hvordan organisasjoner innhenter og bruker informasjon, administrerer informasjonsflyt og skaper læringskultur
 • kan kartlegge og vurdere bruk av analytiske redskaper innen fagfeltet for å besvare ulike problemstillinger knyttet til organisering og ledelse av grupper og prosesser i organisasjoner

Generell kompetanse

 • kan drøfte forutsetninger og antakelser innen organisasjons- og ledelsesteori
 • forstår implikasjoner av endringer og maktstrukturer på en organisasjonskultur og -struktur
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette identifisere god praksis

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • godkjent nettbasert kurs 

Eksamen

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 2,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.