Hopp til hovedinnhold

DML2230 Prosjektledelse (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid.

Om emnet:

Etter gjennomført emne kan du bruke prosjektmetoden for å løse ulike oppgaver ved å identifisere og formulere problemstillinger, initiere og planlegge prosjekter, lede og bruke ulike styringsformer for å oppnå ønskede resultater.

Emnet gir deg kunnskap i hvordan arbeidsformen stiller krav til prosjektledere, uavhengig av bransje. Videre utvikler du forståelse for hvilke verktøy og lederstiler du som prosjektleder kan bruke for å fremme måloppnåelse og arbeidsinnsats.

Du lærer viktigheten av å etablere prosjektteam og kultur som bidrar til at prosjektet lykkes, samt hvilke metoder du kan anvende for å engasjere, inkludere og lede avhengig av oppgavens og organisasjonens særtrekk.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har forståelse for de sentrale temaene innen prosjektledelse, mandat og målformuleringer, oppstart, organisering, planlegging og styring av ulike typer prosjekter, ledelse og avvikling av prosjekter
 • har kjennskap til forskjellige typer prosjektrammeverk, for eksempel agile, scrum og kanban, som benyttes i prosjektarbeid innen digital markedsføring
 • har kunnskap om hvordan prosjektleder og organisasjonen må samarbeide for å lykkes
 • har kunnskap om hvordan prosjektleder bør lede ulike team i ulike faser
 • har kunnskap om hvordan læring i prosjekt kan bygges opp som virksomhetens kompetanse

Ferdigheter

 • kan starte opp, planlegge, organisere, lede og evaluere et prosjekt
 • kan gjennomføre interessentanalyser for et prosjekt
 • kan beherske bruken av et digitalt prosjektstyringsverktøy til å organisere og følge opp et prosjekt

Generell kompetanse

 • kan bidra til konstruktivt prosjektarbeid
 • er bevisst egen atferd i gruppesituasjoner
 • utviser nysgjerrighet for egen læring og utvikling i et organisasjonsperspektiv
 • kan bidra i utviklingen av en prosjektkultur i egen virksomhet
 • forstår hvilke krav arbeidsformen stiller til prosjektlederen 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen

Eksamen i dette emne består av en skriftlig gruppeoppgave over 3 uker på 3,000 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.