Hopp til hovedinnhold

ERN2400 Kommunikasjon, psykologi og samfunn (10 sp)

I dette emnet vil du bli bedre kjent med både generell og profesjonell kommunikasjon, psykologi, samt lover og retningslinjer knyttet til forholdet mellom klient og behandler.

Om emnet:

Tema for emnet er generell og profesjonell kommunikasjon, psykologi, samt lover og retningslinjer knyttet til forholdet mellom klient og behandler. Det vil være fokus på sentrale teorier innen fagområdene sosialpsykologi og læringspsykologi, samt psykologiske mekanismer som har betydning for helseadferd og i veiledning for forebyggende og helsefremmende arbeid.  

Opptaks- og adgangsregulering
ERN2100 eller tilsvarende (kan tas samtidig).

Tidsramme
1,5 mnd fulltids studieinnsats.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap 

 • har kunnskap om kommunikasjon, herunder sentrale prinsipper, teknikker og teori som benyttes i veiledning for å oppnå endring av atferd 
 • har kunnskap om gruppedynamikk og hva som kjennetegner veiledning av grupper 
 • har kunnskap om lærings- og sosialpsykologi, herunder sentrale elementer i sosial læringsteori 
 • har kunnskap om sentrale begreper, teorier og strategier knyttet til psykologi og helseadferd, inkludert personlighet, stress, mestring, mestringsstrategier, motivasjon og holdninger 
 • har kunnskap om sentrale elementer knyttet til relasjonen mellom veileder og klient, inkludert psykologiske mekanismer 
 • kjenner til formålet med og hovedinnholdet i lover som regulerer forholdet mellom klient/pasient og behandler 

Ferdigheter

 • kan mestre grunnleggende kommunikasjonsteknikker for å skape en profesjonell arbeidsrelasjon 
 • kan utarbeide og fremføre en presentasjon, samt beherske presentasjonsteknikk 
 • kan gjennomføre en strukturert samtale/kartleggingssamtale med en klient 
 • kan tilpasse og individualisere kostråd 
 • kan føre journal basert på gjeldende retningslinjer i henhold til norsk lovgivning 

Generell kompetanse

 • kan reflektere over og videreutvikle egen evne til profesjonell kommunikasjon og samarbeid 
 • har forståelse for egen rolle og ansvar som fagperson   

Arbeidskrav 

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • deltagelse på samling over 2 dager
 • mappeinnlevering
 • nettkurs i pasientrettigheter og lover
 • nettkurs i journalføring

Eksamen

Avsluttende skriftlig hjemmeeksamen (27 timer). Eksamen består av flere fritekstoppgaver/kasusoppgaver. Det gis bokstavkarakter (A-F).