Hopp til hovedinnhold

ERN3300 Ernæring og livsstilsrelaterte tilstander (10 sp)

I dette emnet lærer du mer om de vanligste livsstilssykdommene og forholdene rundt disse. Du skal blant annet innom temaer som diabetes type 1 og 2, overvekt og fedmekirurgi, hjerte- og karsykdom og de vanskeligste kreftsykdommene.

Tidsramme: 1,5 mnd fulltids studieinnsats
Opptaks- og adgangsregulering: ERN 2100, ERN 2300, ERN2400 og ERN 2500 eller tilsvarende kurs (kan tas samtidig)

Om emnet

Emnet omhandler de dominerende livsstilsykdommene og vektlegger sykdomslære, evidens for sammenhengen mellom kosthold og sykdommene, samt hvordan arbeide med kostveiledning rettet mot de ulike gruppene.

Læringsutbytte 

Kunnskap 

 • kan beskrive de vanligste hjerte- og karsykdommene med vekt på forebygging, utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og prognose 
 • har kunnskap om forebygging, utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling og komplikasjoner ved diabetes type 2 
 • kjenne til vanlig behandling av klienter med diabetes type 1 
 • kjenner til utbredelse, risikofaktorer, behandling og komplikasjoner til overvekt, inkludert fedmekirurgi 
 • kjenne til forebygging, utbredelse, risikofaktorer, definisjon(er), behandling og komplikasjoner ved metabolsk syndrom 
 • beskrive de vanligste kreftsykdommene med vekt på utbredelse, risikofaktorer, symptomer, diagnostikk, behandling, prognose og komplikasjoner ved kreftsykdommen 
 • kan forklare de mest sentrale biologiske sykdomsmekanismene for diabetes type 1 og 2, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom, overvekt og kreft 
 • har bred kunnskap om hvilke kostholdsfaktorer og andre livsstilsfaktorer som kan settes i sammenheng med utvikling av livsstilssykdommer og det vitenskapelige grunnlaget for disse sammenhengene 
 • kjenner til det vitenskapelige grunnlaget for kostholds- og livsstiltiltak til klienter med livsstilssykdommer; som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom, overvekt/fedme- eller økt risiko for disse, samt for å forebygge kreftsykdom 
 • har kunnskap om medikamentell behandling av klienter med diabetes type 1 og 2, metabolsk syndrom, hjerte- og karsykdommer og overvekt/fedme, samt forventet effekt av behandlingen 

Ferdigheter 

 • Aanvende vitenskapelig basert faglig kunnskap til å gi kostveiledning og livsstilsveiledning til klienter med livsstilssykdommer; som diabetes type 2, hjerte- og karsykdom, metabolsk syndrom, overvekt/fedme- eller økt risiko for å utvikle disse, samt for å forebygge kreftsykdom 
 • kan beherske relevante faglige verktøy og metoder for å gjøre en risikovurdering av klienten og iverksette tiltak ut ifra gjeldende offentlige retningslinjer 
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse i å gi kostveiledning 

Generell kompetanse 

 • vurdere hvilke klienter som man selv har kompetanse til å veilede og hvilke man bør oppfordre til å oppsøke lege eller annet helsepersonell

Arbeidskrav 

 • skriftlig innleveringsoppgave «Belyse aktuelt tema vha. vitenskapelig litteratur» 
 • oppgave i praktisk ernæringsarbeid 
 • aktiv deltagelse i det digitale klasserommet 

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) avholdes hvert semester. Studentene kan velge om de vil ta eksamen hjemme eller på skolen. Det gis bokstavkarakter (A-F).