Hopp til hovedinnhold

INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for hvordan menneskerettighetene gjennomføres og hvilke utfordringer og moralske dilemmaer dette byr på, både i tilsynelatende fredelige samfunn og samfunn preget av konflikt.

Om emnet:

Nazi-Tysklands utryddelse av jøder under den andre verdenskrig tydeliggjorde for alvor behovet for å beskytte mennesker fra deres egen stat.

Med rettsliggjøringen av menneskerettighetene i 1948 ble det stilt krav til hvordan staten kan behandle sine egne innbyggere. I dette emnet vil studenten få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Utfordringene vil diskuteres ut fra perspektiver som blant annet menneskerettigheter og makt, utvikling, mangfold, og konflikt.

Studieprogram: Kan tas som enkeltemne eller inngå inngår i bachelor i internasjonale studier og freds- og konfliktstudier – samt begge årsenhetene med samme navn.

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • forstå utviklingen av menneskerettighetene i et historisk og filosofisk perspektiv
  • forstå og kritisk kunne vurdere hvordan den politiske gjennomføringen av menneskerettigheter finner sted både på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå
  • forstå hvordan studiet av menneskerettighetene spenner over en rekke akademiske disipliner
  • redegjøre for og drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til menneskerettighetene
  • vise til hvordan menneskerettighetsrapporter utarbeides, samt kunne tolke slike rapporter utarbeidet av stater og organisasjoner

  Ferdigheter

  • evaluere og vurdere sammenhengen mellom brudd på menneskerettigheter, utvikling og konflikt
  • vurdere hvorvidt en gitt handling er i strid med menneskerettslige avtaledokument
  • redegjøre for og drøfte betydningen av det juridiske og praktiske forholdet mellom statlig suverenitet og menneskerettighetsovergrep
  • analysere det internasjonale samfunnets muligheter for reaksjoner mot en stat som bryter menneskerettigheter
  • presentere og drøfte sentrale faglige temaer

  Generell kompetanse

  • utvikle en dypere forståelse av menneskerettighetenes stilling i det internasjonale samfunnet
  • lese og gjøre relevant bruk av internasjonale avtaledokument om menneskerettigheter
  • veie forholdet mellom menneskerettslige prinsipper når disse kommer i konflikt med hverandre

  Arbeidskrav

  Arbeidskravet må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen

  • skriftlig innleveringsoppgave; omfang: 500-800 ord (bestått/ikke bestått)

  Eksamen

  Karakteren i dette emnet består av to eksamener som til sammen gir én samlet karakter. Studenten må bestå begge for å bestå emnet. Det er anledning til å ta opp kun én eller begge eksamener

  • hjemmeeksamen (individuelt essay); omfang: 2000 ord (+/- 10 %, ekskludert forside og litteraturliste) (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)
  • 3-timers netteksamen (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A – F)