Hopp til hovedinnhold

MB1110 Medisinsk kjemi (6 sp)

I dette emnet får du den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå biokjemi, farmakologi, og klinisk kjemi.

Om emnet:

Medisinsk kjemi dekker temaer innen generell og organisk kjemi som gir den nødvendige bakgrunnskunnskapen for å forstå biokjemi, farmakologi, og klinisk kjemi.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • har kunnskap om kjemisk nomenklatur og fagspråk 
 • har kunnskap om grunnleggende målemetoder i kjemi 
 • har kunnskap om atomteori og bindingslære  
 • har kunnskap om hvordan stoffers sammensetning og struktur påvirker deres fysiske og kjemiske egenskaper, med spesiell vekt på vurdering av organiske molekyler  
 • har kunnskap om hvordan prinsipper i termodynamikk, kinetikk og likevekt brukes for å vurdere kjemiske og fysiske prosesser 
 • har kunnskap om teorier som beskriver stoffers aggregattilstander, og overgangene mellom disse 
 • har kunnskap om egenskapene til vandige løsninger og prosesser som foregår i dem, med spesiell vekt på human-biologisk relevante temaer som løselighet av salter og gasser i vann, syre-base reaksjoner, redoksreaksjoner og osmose 
 • har kunnskap om sentrale stoffgrupper i organisk kjemi, og de mest vanlige kjemiske reaksjonene de inngår i 

Ferdigheter

 • kan bruke kjemisk fagspråk 
 • kan bruke reaksjonsligninger og matematiske ligninger i forklaringer. 
 • kan gjøre kjemiske beregninger  
 • kan tegne organiske molekylers struktur ved bruk av forskjellige projeksjoner 
 • kan anvende kunnskaper i kjemi for å forstå eksempler fra medisinske problemstillinger  

Generell kompetanse

 • viser evne til samarbeid og tar ansvar for sikker atferd i laboratoriet 

Arbeidskrav

Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

 • nettkurs i laboratoriesikkerhet 
 • nettkurs i el-sikkerhet 
 • obligatorisk oppmøte på seminarer (75% oppmøte)  

Eksamen

Stedlig skriftlig eksamen (2 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F)