Hopp til hovedinnhold

MB1300 Biofysikk (5 sp)

Emnet omhandler generelle fysiske lover og fenomener. Det legges vekt på prinsipper som er spesielt relevant i medisinsk biologi, slik som stråling, viskositet, termodynamikk og bølger. Emnet gir studenten innsikt i metoder for medisinsk avbildning, herunder det teoretiske grunnlaget og spesielle forholdsregler ved bruk av disse metodene. Etter fullført emne vil studenten kunne anvende de fysiske lovene og regne på fysiske fenomener, samt kjenne til hvordan de kan måles.

Emnekode: MB1300
Tittel: Biofysikk
Type: Obligatorisk
Plassering: Første semester
Studiepoeng: 5 studiepoeng

 

Læringsutbytte

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale begreper som diffusjon, osmose, konduktans, elektrisk ladning og potensial 
 • kjenner til fysiske lover og generelle fysiske fenomener, slik som bølger, stråling, bevegelse og energi  
 • har kunnskap om generelle prinsipper for blodstrøm og viskositet 
 • har kunnskap om termodynamikkens prinsipper  
 • har kunnskap om hvordan fysiske fenomener interagerer med stoffer 
 • kjenner til hvordan man kan måle fysiske egenskaper, slik som audiometri, ultralyd, fotometri, scintigrafi, spektroskopi, refraktometri, fluorescens og NMR 
 • har kunnskap om hvordan ioniserende stråler påvirker kroppen vår 
 • kjenner til metodene som benyttes til medisinsk avbildning, som MRI, CT, SPECT og PET 
 • kjenner til sammenhengen mellom fysiske, biokjemiske og strukturelle karakteristika av vev, og hvordan disse er visualisert ved medisinsk avbildning 

Ferdigheter

 • kan anvende de fysiske lovene og konvertere mellom fysiske enheter 
 • kan estimere faren ved ioniserende stråling, og kan reflektere over og anvende regler for beskyttelse mot stråling  
 • kan vurdere usikkerhet i målte data 

Generell kompetanse

 • kan planlegge og gjennomføre forsøk i fysikk, og har en kritisk holdning til egne data og arbeid  
 • kan arbeide både individuelt og i grupper, og tar ansvar for resultatet av arbeidet  

Arbeidskrav

 • laboratoriekurs i generell fysikk, inkludert praktiske øvelser med beregning av usikkerhet i målinger 
 • nettkurs i laboratoriearbeid 
 • nettkurs i ulike metoder som benyttes innen bildediagnostikk, som CT, MR, MRI, scintigrafi, SPECT, PET og andre avbildningsmodaliteter 
   

Eksamen

Stedlig, digital eksamen på 2 timer. Det gis bokstavkarakter (A-F).

OBS! Endringer pga. tiltak for å redusere spredning av koronasmitte 1.semester 2020/2021

Stedlig, digital eksamen vil avholdes som digital eksamen som tas hjemme.