Hopp til hovedinnhold

ØKAD3110 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i en rekke viktige etiske problemstillinger, og lærer å reflektere over hvilket ansvar bedrifter har overfor samfunnet de opererer i.

Emnet vil gå for første gang våren 2024.

Om emnet:

Gjennom emnet får du verktøy og lærer begreper og settes i stand til å reflektere over etiske og moralske dilemmaer basert på økonomisk aktivitet og dens konsekvenser.

Du vil også tilegne deg kunnskap om FNs bærekraftsmål, og lærer hvordan man kan integrere disse i virksomheters planer og ledelse.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om etikkhistorie og grunnleggende verktøy for å analysere etiske dilemmaer
 • Har innsikt i FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan integreres i en bedrifts planer og ledelse
 • Har kunnskap om hvordan organisasjoner utviser samfunnsansvar

Ferdigheter

 • Kan anvende fagkunnskap til å reflektere over problemstillinger knyttet til etikk, bærekraft og samfunnsansvar, både I teoretiske og praktiske situasjoner
 • Kan beherske verktøy og uttrykksformer innenfor etikkfaget, samt temaer knyttet til bærekraft og samfunnsansvar
 • Kan reflektere over konsekvenser av egen yrkesutøvelse innenfor administrasjon og ledelse

Generell kompetanse

 • Har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger
 • Kan bruke fagkunnskap i etikk for å bidra til å utvikle god praksis og kultur
 • Kan planlegge og gjennomføre evalueringer av problemstillinger knyttet til etikk, bærekraft og samfunnsansvar i en prosjektsetting
 • Har innsikt i etiske problemstillinger som forplanter seg nasjonalt og internasjonalt

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått i henhold til frist for å melde seg opp til eksamen.

 • Skriftlig innlevering av oppgitt problemstilling med medstudentvurdering

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 3000 ord (+/- 10%) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referanser.

Eksamensinnholdet er basert på læringsutbytter.

Eksamen sensureres og gis karakter, A – F.