Hopp til hovedinnhold

Etikk, bærekraft og samfunnsansvar - ØKAD3110 (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i en rekke viktige etiske problemstillinger, og lærer å reflektere over hvilket ansvar bedrifter har overfor samfunnet de opererer i.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse
Studiested: Nettstudier
Studiestart: Høst og vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Nei
Samling: Ja - mer info her

 

Om emnet:

Gjennom emnet får du verktøy og lærer begreper og settes i stand til å reflektere over etiske og moralske dilemmaer basert på økonomisk aktivitet og dens konsekvenser.

Du vil også tilegne deg kunnskap om FNs bærekraftsmål, og lærer hvordan man kan integrere disse i virksomheters planer og ledelse.

Pensum tar utgangspunkt i læreboken Næringslivsetikk og Samfunnsansvar av forfatterne Jørn Bue Olsen og Henrik Syse, som gir en solid innføring i dette emne. Det gjennomføres tre webinarer som følger læreboken, samt at det dagen etter er satt av tid til spørretime for diskusjon og refleksjon på temaer som er gjennomgått på webinaret. Du finner mer informasjon om innholdet i webinarene under. 

Del 1 omhandler kapittel 1-4 i læreboken

 • Hva er etikk – etisk motivasjon, hvorfor gjør vi det vi gjør og hva innebefatter god kultur
 • Hva er ansvar – evne til å svare, hvordan håndtere ulike situasjoner der vi har et direkte eller medvirkende ansvar
 • Hva kan vi lære av historiske hendelser fra Hans Nielsen Hauge, via ulike skandaler i nyere tid og bedrifters samfunnsansvar i dag
 • Gjennomgang av etiske teorier og dilemmahåndtering

Målet med del 1 er å gi en grundig innføring i teoretisk tenkning om etikk, samt å drøfte ulike problemstillinger omkring praktisk håndtering som du som student kan møte i arbeidslivet

Del 2 omhandler kapittel 5-7 i læreboken

 • Fra teori til praksis – samfunnsansvar i vår moderne verden
 • Hva innebærer samfunnsansvar i praksis, hvordan utøver bedrifter dette i dag og hva er betydningen for mennesker og lokalsamfunn
 • Miljøproblemet – hvordan kan vi sikre en bærekraftig utvikling, miljøstatus og redusere det økologiske fotavtrykket
 • Eierskap og selskapsstyring – etikk i eierskapsutøvelsen

Målet med del 2 er benytte teoretisk tenkning om etikk og samfunnsansvar over i praktisk anvendelse og håndtere ulike problemstillinger på en hensiktsmessig måte.

Del 3 og 4 omhandler kapittel 8-10 i læreboken

 • Erkjennelsesteori – ser vi de etiske dilemmaene eller kjører vi på slik vi alltid har gjort i vår virksomhet eller lederskap
 • Vår evne til å løfte blikket og reflektere over hva er det vi faktisk gjør
 • Organisasjonskultur og verdier – hva er det som styrer vår adferd 
 • Hva er en god og sunn organisasjonskultur og verdier versus "Group Think" og en korrupt subkultur
 • Etikk i praksis – solid innføring i verktøy og metoder for å gi den enkelte student en solid plattform til å håndtere ulike situasjoner og dilemmaer i arbeidslivet. 

Målet med del 3 er få et tilstrekkelig antall verktøy og metoder for å bli trygg i situasjoner og praktisk håndtering i ulike organisasjoner.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og praktiske metoder innen etikk, bærekraft og samfunnsansvar som fagfelt
 • Ha kunnskap om sammenhengen fra teori til praktisk samfunnsansvar i vår moderne verden 
 • Har kunnskap om etikk og samfunnsansvar for å drøfte og håndtere etiske dilemma knyttet til situasjoner i arbeidslivet
 • Har kunnskap til og kan anvende ulike verktøy og metoder for å løse oppgaver knyttet til etikk, bærekraft og samfunnsansvars emnet

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen etikk emnet på praktiske og teoretiske problemstillinger og drøfte alternative valg
 • Kan formidle drøftingsalternativer og resultatet av en konkret analyse og sentralt fagstoff innen etikk og samfunnsansvar generelt
 • Kan gjennomføre en metodisk kultur analyse for en bedrift/ organisasjon med hensyn til faktorer verdier og etiske retningslinjer
 • Kan koble sammen teori, metode/ verktøy og analyse av praktiske case og foreta en drøfting av verdier og etiske retningslinjer for virksomheten eller forretningsområde.

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over egen fagutøvelse og tilpasse denne etter dynamiske omgivelser, læring, teknologi innovasjon og iverksetting
 • Kan utveksle erfaringer og synspunkter med andre studenter eller arbeidskollegaer angående etiske dilemmaer
 • Forstår hvordan bedriftens etiske retningslinjer og samfunnsansvar integreres i sentrale arbeidsprosesser, ledelse, beslutninger og styringssystemer
 • Kan planlegge og gjennomføre en organisasjonsutviklingsprosess, både alene og i samarbeid med andre

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått i henhold til frist for å melde seg opp til eksamen.

 • Skriftlig innlevering av oppgitt problemstilling med medstudentvurdering

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 3000 ord (+/- 10%) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referanser.

Eksamensinnholdet er basert på læringsutbytter.

Eksamen sensureres og gis karakter, A – F.