Hopp til hovedinnhold

ØKAD3110 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i en rekke viktige etiske problemstillinger, og lærer å reflektere over hvilket ansvar bedrifter har overfor samfunnet de opererer i.

Emnet vil gå for første gang våren 2024.
Dette emnet har én obligatorisk samling, hvor du deltar digitalt.

Om emnet:

Gjennom emnet får du verktøy og lærer begreper og settes i stand til å reflektere over etiske og moralske dilemmaer basert på økonomisk aktivitet og dens konsekvenser.

Du vil også tilegne deg kunnskap om FNs bærekraftsmål, og lærer hvordan man kan integrere disse i virksomheters planer og ledelse.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Har kunnskap om etikkhistorie og grunnleggende verktøy for å analysere etiske dilemmaer
 • Har innsikt i FNs bærekraftsmål og hvordan disse kan integreres i en bedrifts planer og ledelse
 • Har kunnskap om hvordan organisasjoner utviser samfunnsansvar

Ferdigheter

 • Kan anvende fagkunnskap til å reflektere over problemstillinger knyttet til etikk, bærekraft og samfunnsansvar, både I teoretiske og praktiske situasjoner
 • Kan beherske verktøy og uttrykksformer innenfor etikkfaget, samt temaer knyttet til bærekraft og samfunnsansvar
 • Kan reflektere over konsekvenser av egen yrkesutøvelse innenfor administrasjon og ledelse

Generell kompetanse

 • Har innsikt i relevante faglige og etiske problemstillinger
 • Kan bruke fagkunnskap i etikk for å bidra til å utvikle god praksis og kultur
 • Kan planlegge og gjennomføre evalueringer av problemstillinger knyttet til etikk, bærekraft og samfunnsansvar i en prosjektsetting
 • Har innsikt i etiske problemstillinger som forplanter seg nasjonalt og internasjonalt

Arbeidskrav

Arbeidskravene må være bestått i henhold til frist for å melde seg opp til eksamen.

 • Skriftlig innlevering av oppgitt problemstilling med medstudentvurdering

Eksamen

Individuell skriftlig oppgave over 48 timer på 3000 ord (+/- 10%) i henhold til oppgitte formkrav og mal for referanser.

Eksamensinnholdet er basert på læringsutbytter.

Eksamen sensureres og gis karakter, A – F.