Hopp til hovedinnhold

PSY6180 Miljø- og klimapsykologi

Dette emnet tar for seg den gjensidige påvirkningen mellom det fysiske miljøet og menneske.

Om emnet:

Miljø- og klimapsykologi tar for seg den gjensidige påvirkningen mellom det fysiske miljøet og menneske: Både hvordan menneskers psykologiske fungering påvirkes av miljøfaktorer, som for eksempel klimaendringer, og hvordan miljø og klima påvirkes av menneskelig aktivitet. Emnet gir en innføring i begge sider av denne gjensidige påvirkningen, men vektlegger hvordan mennesket påvirker miljø og klima. Emnet gir en innføring i psykologifagets muligheter og begrensninger i møte med disse spørsmålene. Dette inkluderer kunnskap om hvordan psykologiske, sosiale og strukturelle forhold påvirker miljøholdninger og -atferd, samt hvordan miljøatferd kan fremmes. Videre tar emnet for seg kritiske perspektiver på miljø- og klimapsykologi. 

 • Miljøpsykologiens forskningsmetoder  
 • Miljøets betydning på psykologisk fungering   
 • Vurdering av miljørisiko og oppfattelse av klimaendringer 
 • Psykologiske, sosiale og strukturelle forhold som påvirker miljøholdninger og -atferd 
 • Strategier og intervensjoner for å fremme miljøvennlig atferd  
 • Teorier om endringsprosesser for miljøatferd 
 • Kritiske perspektiver på miljø- og klimapsykologi 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • kunnskap om sentral teori, empiri og forskningsmetoder innen miljø- og klimapsykologi
 • kjennskap til hvordan miljøet påvirker psykologisk fungering 
 • kunnskap om psykologiske, sosiale og strukturelle forhold som påvirker miljøholdninger og –atferd
 • kjennskap til ulike kritiske perspektiv på miljø- og klimapsykologi 

Ferdigheter     

 • kan foreslå strategier for å fremme miljøvennlige holdninger og -atferd 

Generell kompetanse

 • har en bred forståelse av psykologifagets relevans i samfunnsmessige problemstillinger
 • er i stand til å reflektere kritisk og selvstendig over problemstillinger knyttet til fagområdet 

Arbeidskrav

 • Godkjent nettbasert kurs
 • Godkjent skriftlig innlevering 

Eksamen

En fire timers eksamen. Den består av Multiple Choice-oppgaver og tre skriftlige kortsvarsoppgaver. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene og eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.