Hopp til hovedinnhold

STAT2210 Klima, miljø og politikk

Dette emnet gir studenten en innføring i grunnleggende spørsmål knyttet til klima- og miljøpolitikk.

Om emnet: 

Dette emnet er en del av bachelorgraden i statsvitenskap. 

Klimatiske endringer og trusler mot miljøet utgjør en av de største politiske utfordringene vi står overfor i de kommende tiårene. Etter hvert som klimaet endrer seg må de politiske institusjonene tilpasse seg endrede rammevilkår, hvor høyere temperaturer, mer vind og kraftigere nedbør truer infrastruktur, arealer, helse og biologisk mangfold.

Konsekvensene av klimaendringene vil kreve store endringer i måten vi planlegger, bygger og drifter politiske institusjoner. Det vil også kreve økt samarbeid på tvers av sektorer og politiske nivåer.

Emnet gir først en innføring i helt grunnleggende naturvitenskapelige begreper og forklaringer som er nødvendig for å forstå problematikken. Deretter utforsker emnet ulike statsvitenskapelige teorier og årsaksforklaringer, og hva disse kan si oss om hvordan vi bør organisere oss politisk for å møte utfordringene knyttet til klimaendringer og miljøforringelse.

Emnet tar for seg lokale, nasjonale og internasjonale styringsstrukturer, deres utfordringer og handlingsrom, og hvilken rolle de kan og bør spille i å finne løsninger på- eller motvirke de klima- og miljøpolitiske utfordringene.

Andre sentrale områder emnet vil ta opp er FNs bærekraftsmål og hvordan disse skal omgjøres til politisk handling på ulike forvaltningsnivåer, mulighetene for- og konsekvensene av å gjennomføre et grønt skifte nasjonalt og internasjonalt, byrdefordeling, samt etiske og filosofiske perspektiver.

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:
 

Kunnskap

 • har kunnskap om sentrale statsvitenskapelige begreper, teorier, problemstillinger og prosesser relatert til miljø og klimapolitikk
 • har grunnleggende kunnskap om årsaker til og konsekvenser av miljø og klimaendringer
 • har kunnskap om sentrale prosesser og styringsutfordringer lokalt, nasjonalt og internasjonalt i relasjon til miljø og klimaendringer
 • har kunnskap om ulike aktører mulighet til å påvirke miljø og klimapolitikk, både statlige og ikke-statlige
 • har en tverrfaglig tilnærming til klima- og miljøspørsmål


Ferdigheter

 • kan redegjøre for årsaker til, konsekvenser av og mulige løsninger på miljø og klimautfordringer på ulike politiske nivåer
 • kan finne, vurdere og henvise til relevant statsvitenskapelig fagstoff og forskning om miljø og klimautfordringer
 • kan anvende teorier om miljø- og klimapolitiske problemstillinger, og kritisk sammenligne og reflektere over forståelsen som følger av ulike perspektiver
 • kan kritisk vurdere eksisterende politiske strukturer og rammeverk for miljø og klima
 • kan anvende faglig kunnskap til å vurdere politiske virkninger av miljø- og klimavedtak på ulike nivåer


Generell kompetanse

 • kan formidle sentralt fagstoff skriftlig og muntlig
 • kan vurdere miljø- og klimapolitiske prosesser og tiltak
 • kan utveksle synspunkt om miljø- og klimapolitikk med andre innenfor samme fagområdet
 • kan reflektere over og oppdatere egen kunnskap i møte med faglige tilbakemeldinger og ny innsikt

Arbeidskrav:

Arbeidskravene må være bestått innen angitt frist for å kunne gå opp til eksamen.

• Nettkurs (bestått/ikke bestått)

• Analyse og tiltaksplan (individuelt 2-3 sider, gruppe inntil 3 personer 5-7 sider) (bestått/ikke bestått)
 

Eksamen:

• 7,5-timers netteksamen (40 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)

• Hjemmeeksamen, omfang 2000 ord (60 % av emnets totalkarakter, gradert karakter A-F)