Hopp til hovedinnhold

Førstelektorprogram ved ONH

Intensjonen med førstelektorprogrammet ved Oslo Nye Høyskole er å videreutvikle og styrke våre ansattes kompetanse innen undervisning og undervisningsledelse, samt tilby karriereutvikling som hensyntar våre utdanningsstrategiske mål:

 • Høyskolen skal være ledende på fleksibel utdanning ved offensiv bruk av digitale løsninger.  
 • Høyskolen skal videreutvikle og styrke våre fagansattes undervisningskompetanse for å kunne tilby fleksibel og studentaktiv undervisning av høy kvalitet i fysiske og digitale rom. 
 • Høyskolen skal utvikle et kunnskapsmiljø for forskning og utvikling knyttet til egen undervisning. Utvikling av undervisning skal være utforskende, teori- og forskningsbasert og med høy grad av studentinvolvering. 
 • Høyskolen skal utforske innovative modeller for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv, også internasjonalt. 

Etter å ha gjennomført programmet skal deltakerne være klare for å søke opprykk til førstelektor.

De som tas opp på førstelektorprogrammet vil få tilbud om følgende innenfor programmets rammer for kostnader:

 • driftsmidler til å delta på, samt få dekket utgifter til, relevante emner og metodekurs, faglige samlinger, relevante konferanser og seminarer
 • driftsmidler for å kunne dekke utgifter knyttet til forskning og utvikling ved gjennomføring av førstelektorprogrammet
 • veiledning med hensikt å sikre deltakerne en rådgiver og støttespiller i prosessen fram mot søknad om opprykk
 • inntil tre år med opptil 50 % tid til forskning og utvikling tilknyttet førstelektorløp, avhengig av hvor langt søker er kommet i sin kvalifisering

De som tas opp i programmet forventes å kvalifisere seg til opprykk innen avtalt tid. Deltakerne skal årlig levere en rapport om progresjon til førstelektorutvalget.

Rektor står som øverste ansvarlig for førstelektorprogrammet, og prosjektleder for pedagogisk utvikling har ansvaret for driften av programmet og er sekretariat for førstelektorutvalget.

Førstelektorutvalget har et overordnet ansvar for førstelektorprogrammet, og er tillagt følgende oppgaver:

 • sikre faglig kvalitet og innhold i programmet
 • administrere opptak til programmet
 • innstille til ansettelsesutvalget
 • oppnevne veileder(e)
 • vurdere muligheter for samarbeid med andre institusjoner

Førstelektorutvalgets sammensetning

Utvalget består av rektor, instituttleder eller en annen representant fra et av våre institutter.

I tillegg skal utvalget bestå av en ekstern representant med førstestillingskompetanse og én representant blant deltakerne i programmet. Disse representantene oppnevnes for tre år og kan gjenoppnevnes. I en oppstartsfase vil denne deltakeren erstattes av en fagansatt fra et av våre institutter.

Instituttenes rolle

Instituttene, ved nærmeste leder, har ansvar for følgende oppgaver i forbindelse med sine ansattes søknad og deltakelse i førstelektorprogrammet:

 • ha en dialog med søkere underveis i søkeprosessen, fylle ut skjema knyttet til innstilling av søkere fra eget institutt, og innstille søknader i lys av instituttenes ressurssituasjon og programmets formål
 • sørge for å tilrettelegge for gjennomføring
 • oppfølging gjennom en årlig veiledningssamtale hvor progresjon diskuteres

Ledige plasser i førstelektorprogrammet utlyses på ONHs nettsider.  

Krav til søkeren 

 • faglig ansatte med fast ansettelse i hovedstilling  
 • søker må kunne vise til erfaring fra FoU-prosjekter 
 • søker må være motivert for å gjøre en ekstra innsats innenfor FoU-arbeid 
 • fullført mastergrad  

Søknad- og opptaksprosess 

 1. Førstelektorutvalget ved sekretariatet utlyser stillingene 
 2. Nærmeste leder har dialog med søkere og godkjenner søknader 
 3. Førstelektorutvalget ved sekretariatet tar imot søknadene 
 4. Førstelektorutvalget behandler søknadene og innstiller til ansettelsesutvalget  
 5. Ansettelsesutvalget ansetter på delegert myndighet fra høyskolestyret 

Søknadsprosess 

I prosessen med utforming av søknad og prosjektbeskrivelse, og i forkant av innsending av søknad, er det en forutsetning for å ha en dialog med nærmeste leder. 

Instituttledelsen innstiller søker(e) fra sitt institutt. Søknadene går deretter til førstelektorutvalget som behandler søknadene, og innstiller kandidater til ansettelsesutvalget som ansetter på delegert myndighet fra høyskolestyret. Førstelektorutvalgets innstilling skal følge av formålet for førstelektorprogrammet og driftshensyn med tanke på aktuelle kandidaters oppstartstidspunkt på programmet for å sikre mulighet for gjennomføring av førstelektorløp fra start til slutt. 

Aktuell utlysning av programmet, samt frister og relevante skjemaer finner du under fanen utlysning førstelektorprogram 2022.  

Kompetansekrav for ansettelse og opprykk til førstelektor ved Oslo Nye Høyskole finner du under pedagogisk utvikling i Qybele.  

De som tas opp på førstelektorprogrammet tildeles inntil tre år i programmet, og forplikter seg til å kvalifisere seg til opprykk innen den tid.

Deltakerne i programmet skal årlig levere rapport om progresjon til førstelektorutvalget på eget skjema. Her skal det også redegjøres for faglige aktiviteter i forbindelse med FoU-prosjektene, samt for deltakelse i førstelektorprogrammets ulike tilbud.

Dersom veiledningssamtalen med nærmeste leder og den årlige framdriftsrapporten til førstelektorutvalget avdekker manglende progresjon, kan deltakeren miste den tildelte plassen i programmet.

Deltakere som blir sykmeldt eller innvilges permisjon må melde fra til sekretariatet dersom perioden strekker seg over mer enn seks måneder.

Aktuell utlysning av ledige plasser i ONHs førstelektorprogram finner du på våre nettsider

Søknadsskjema for programmet lastes ned her

Sammen med søknaden er det krav om å levere prosjektbeskrivelse av planlagt FoU-prosjektet og eventuelle vedlegg som samlet gir 

 • beskrivelse av FoU-prosjektet og forbindelsen til formålet med programmet   
 • beskrivelse av søkers motivasjon   
 • fremdriftsplan for tiden frem mot søknad om opprykk  
 • beskrivelse av erfaring fra tidligere FoU-arbeid og relevant dokumentasjon av disse   
 • redegjørelse for hva som gjenstår før søknad om opprykk til førstelektor kan sendes inn 

Som nevnt over er det forventet at søker har en tett dialog med egen instituttledelse i prosessen med utforming av søknad og prosjektbeskrivelse, og i forkant av innsending av søknad. 

Søknadsfristen er 2. mai 2022. 

Tildelingen av plasser i programmet vil bli annonsert høsten 2022.  

Neste tidspunkt for utlysning av plasser i programmet avhenger av hvor mye tid og ressurser deltakere i programmet har fått innvilget fram til kvalifisering til søknad om opprykk.  

Prosjektleder pedagogisk utvikling Helene Samuelsen har sekretariatsansvar for førstelektorprogrammet, og kan kontaktes for eventuelle generelle spørsmål.  


Tilbake til toppen