Hopp til hovedinnhold

Meritteringsordning ved ONH

Intensjonen med ONHs meritteringsordning er å ytterligere styrke høyskolens systematiske arbeid med utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet, og fremme en kollegial kultur knyttet til dette.

Utdanningsmyndigheter har over tid hatt et tydelig mål om at undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre både ved ansettelser og gjennom hele karrieren. Høy undervisningskompetanse, samt evne og vilje til å utvikle god undervisning er en forutsetning for styrket utdanningskvalitet.  

I stortingsmelding 16 fra 2017 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» slås det fast at «universiteter og høyskoler skal etablere meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes» (s 79).  

ONH ser ordningen som en mulighet til å videreføre og utvikle vårt kontinuerlige arbeid med utvikling og utforskning av undervisning, vurdering og veiledning, og bygger videre på vår overordnede strategiske målsetning for gjeldende strategiperiode om at “Oslo Nye Høyskole skal være i front på fleksibel utdanning av høy kvalitet gjennom offensiv bruk av digitale løsninger og læringsdata” 

Med dette som bakteppe er målene for høyskolens meritteringsordning å 

 • fremme systematisk, målrettet og forskningsbasert arbeid med utdanningskvalitet  
 • anerkjenne og belønne ansatte med særlig høy kompetanse og engasjement for undervisning og inspirere til videre innsats på feltet 
 • fremme en kollegial undervisningskultur og beholde gode undervisere i undervisningsstillinger 

Ordningen er frivilling og uavhengig av de akademiske opprykksordningene.  

ONHs meritteringsordning ble innført januar 2022, og vil evalueres etter fem år. I perioden vil prosjektledere for hhv. pedagogisk og digital utvikling følge opp og evaluere arbeidet. 

Hvem kan søke?  

Fagansatte i minimum 50% stilling som høyskolelærer, høyskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor kan søke om å bli merittert underviser.  

Søker har vært ansatt ved en institusjon for høyere utdanning i minimum fem år, hvorav tre ved Oslo Nye Høyskole, og har omfattende undervisningserfaring.  

For å kunne søke må den ansatte ha pedagogisk basiskompetanse og i tillegg kunne dokumentere systematisk arbeid med utvikling av undervisning over tid. Som definisjon på pedagogisk basiskompetanse vises det til UHRs veiledende retningslinjer, samt ONHs læringsmål i kurs i pedagogisk basiskompetanse. Sistnevnte finner du i ONHs læringsplattform Qybele, og du må være pålogget for at lenken skal ta deg direkte dit.  

Søkeprosessen 

Utlysningen kunngjøres via høyskolens nettsider og gjennom utdanningsledere, da minimum fem måneder før søknadsfrist.

For dem med interesse for å søke status som merittert underviser, vil prosjektleder for pedagogisk utvikling ved ONH være behjelpelig med veiledning.  

Søkere og andre interessenter får tilbud om å delta på informasjonsmøte og søkeseminar i løpet av semesteret før søknadsfristen. Disse vil annonseres gjennom høyskolens interne kanaler.  

Tema for seminaret vil blant annet være utdypende informasjon om meritteringsordningen, kriterier for merittering, informasjon om hvordan dokumentere utviklingsprosjekter, og hvordan søknaden og den pedagogiske mappen kan utformes.  

Du finner aktuell utlysningstekst og informasjon om gjeldende frister og datoer, samt tilbud om støtte i søkeprosessen under neste fane.  

De som oppfyller kriterier for å søke er velkommen til å søke om status som merittert underviser.  

Utlysningen for 2024 finner du under ledige stillinger.  

Tilbud til dem som ønsker å søke:  

 • Det vil bli holdt et digitalt informasjonsmøte for interesserte 21. mars 2024. Nærmere informasjon om tid og sted annonseres gjennom høyskolens interne kanaler. 
 • Vi tilbyr et søkerseminar 23. april 2024. Nærmere informasjon om tid og sted annonseres gjennom høyskolens interne kanaler. 
 • Individuell veiledning i løpet av søkeperioden.

Søknadsfristen er 1. september 2024. Tildelingen blir annonsert høsten 2024.   

Prosjektleder for pedagogisk utvikling, Helene Samuelsen har sekretariatsansvar for meritteringsordningen, og kan kontaktes for eventuelle spørsmål og ved behov for individuell veiledning.  

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. Den må gi komitéen tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søker opp mot kriteriene for merittert underviser ved Oslo Nye Høyskole.  

Søknaden bør bestå av:  

 • Et søknadsbrev med kort beskrivelse av søker, og vedkommendes karriere i høyere utdanning som underviser og veileder. I tillegg bør det inneholde tanker om hva søkeren ønsker å bruke statusen som merittert til, og gjerne i samarbeid med kolleger eller andre meritterte undervisere (ca. 1000 ord).
 • En pedagogisk mappe som blant annet beskriver og dokumenterer søkers pedagogiske ståsted og utviklingsprosjekter, samt refleksjon og faglig diskusjon knyttet til dette (ca. 7500 ord). Inkluder også gjerne vedlegg til mappen med relevant dokumentasjon som støtter søknaden.
  Relevant dokumentasjon kan være:  
  • Dokumentasjon på tiltak og resultater du har satt i gang for å heve undervisningskvaliteten – individuelt og sammen med andre 
  • Ulike typer evalueringer og tilbakemeldinger, og hvordan disse er brukt aktivt i arbeidet med utvikling 
  • Dokumentasjon av ledelse av eller deltakelse i lokale og/eller eksterne fora der undervisningskvalitet diskuteres og utvikles  
  • Formidling av egen undervisningspraksis gjennom foredrag, artikler mv. 
  • Dokumentasjon av resultater (studentgjennomføring, karakterer mv.) 
  • Fagfellevurderinger – for eksempel kollegaveiledning  
  • Dokumentasjon av ledelse av eller deltakelse i utvikling av nye emner, studieprogram, undervisningsopplegg o.l.  

Søknadene vurderes av en bedømmelseskomité bestående av  

 • en ekstern merittert underviser
 • en intern merittert underviser. I en oppstartsfase vil den interne meritterte underviseren erstattes av en representant fra faglig ledelse
 • en studentrepresentant 
 • en pedagogisk fagekspert 

Bedømmelseskomitéen foretar en helhetlig og kvalitativ vurdering av søknadene basert på kriteriene for merittering, og kaller inn til intervjuer dersom de ønsker det. Komitéen rangerer søkerne, og sender sin innstilling til rektor som fatter det endelige vedtaket om merittering.   

Kriterier for tildeling av status som merittert underviser 

 • Fokus på studenters læring og undervisning 
  • Søker viser tydelig fokus på studentenes læring og deres læringsmiljø i både fysiske og/eller digitale undervisning. 
  • Søker reflekterer over sammenhengen mellom læringsutbytter, undervisnings- og vurderingsformer i både fysisk og digital undervisning.  
  • Søker viser at hen anerkjenner tilbakemeldinger fra studenter og kolleger, og benytter disse hensiktsmessig i utvikling av undervisning. 
 • Utvikling over tid  
  • Søkeren har bevisst og systematisk over tid jobbet med videreutvikling av undervisning og vurdering for å best mulig støtte og bidra til studenters læring i fysiske og/eller digitale læringsmiljøer, og dokumenterer dette arbeidet. 
  • Søker viser bevissthet om ONHs strategiske ambisjoner, og evner å knytte disse inn i arbeidet med utviklingsprosjekter.  
  • Søker har idéer og planer for fortsatt videreutvikling av undervisningspraksis og -kompetanse i eget fagmiljø i fremtiden. 
 • Utforskende tilnærming til undervisning og læring  
  • Søker viser en utforskende holdning knyttet til egen undervisning, vurdering, digitale læremidler og bruk av digitale verktøy. 
  • Søker reflekterer kritisk over denne undervisningspraksisen og utvikler denne i lys av høyskolens kvalitetssystem, relevante data og universitets- og høyskolepedagogisk teori og forskning. 
  • Søker driver forskningsbasert undervisning ved at faglig innhold er basert på oppdatert forskning og studentenes læringsarbeid inkluderer forskningsbaserte metoder. 
 • Kollegial holdning og praksis  
  • Søker er en aktiv driver i utvikling av undervisningskvalitet ved å dele erfaringer og resultater fra undervisning og annet utviklingsarbeid med studenter, kollegaer og andre ved ONH.  
  • Søker samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser, i eksterne nettverk, interne arbeidsgrupper, gjennom kollegaveiledning, som mentor for andre undervisere, rapporter eller publikasjoner.  
  • Søkeren har initiert og/eller deltatt i pedagogisk utviklingsarbeid eller samarbeidsprosjekter i egne emner, studieprogrammer og institutt. 

Dersom søknad innvilges vil søker få status som merittert underviser ved ONH.  

Ansatte som meritteres får et permanent lønnstillegg på kr. 40 000,-. Lønnsøkningen gjelder fra den første i måneden etter at status som merittert underviser er tildelt. Tillegget er uavhengig av annen lønnsutvikling.   

Plikter for meritterte 

 • Gjennomføre planer for videreutvikling av undervisningspraksis som er skissert i søknaden  
 • Sammen med andre meritterte undervisere fortsette å være en aktiv bidragsyter i den videre pedagogiske og digitale utviklingen i egne miljøer og på institusjonsnivå, f.eks. gjennom å dele erfaringer og kunnskap, bidra på internseminarer, og være diskusjonspartnere for kolleger eller andre fagmiljøer.  
 • Delta i enkelte framtidige bedømmelseskomitéer knyttet til merittering  
 • Bidra i arbeidet med å vurdere pedagogiske mapper i kurs i pedagogisk basiskompetanse  
 • Gjøre egen pedagogisk mappe og meritteringssøknad tilgjengelig på nettsiden til Oslo Nye Høyskole 

 


Tilbake til toppen