Hopp til hovedinnhold

Meritteringsordning ved ONH

Intensjonen med ONHs meritteringsordning er å ytterligere styrke høyskolens systematiske arbeid med utvikling av undervisnings- og utdanningskvalitet, og fremme en kollegial kultur knyttet til dette.

Utdanningsmyndigheter har over tid hatt et svært tydelig mål om at undervisningskompetanse skal vektlegges tyngre, ikke bare ved ansettelser, men gjennom hele karrieren. Høy undervisningskompetanse og evne og vilje til å utvikle god undervisning er en forutsetning for styrket utdanningskvalitet. I stortingsmelding 16 fra 2017 «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» slås det fast at «universiteter og høyskoler skal etablere meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes» (s 79).  

ONH ser ordningen som en mulighet til å videreføre og utvikle vårt kontinuerlige arbeid med utvikling og utforskning av undervisning, vurdering og veiledning, og bygger videre på vår overordnede strategiske målsetning for gjeldende strategiperiode om at «høyskolen skal være ledende på fleksibel utdanning av høy kvalitet gjennom offensiv bruk av digitale løsninger».  

Med dette som bakteppe er målene for høyskolens meritteringsordning å 

 • fremme systematisk, målrettet og forskningsbasert arbeid med utdanningskvalitet  
 • anerkjenne og belønne ansatte med særlig høy kompetanse og engasjement for undervisning og inspirere til videre innsats på feltet 
 • fremme en kollegial undervisningskultur beholde gode undervisere i undervisningsstillinger 

Ordningen er frivilling og uavhengig av de akademiske opprykksordningene.  

Meritteringsordningen innføres fra januar 2022, og i første omgang som en pilot som evalueres etter fem år. I perioden vil prosjektledere for pedagogisk og digital utvikling følge opp og evaluere arbeidet. 

Hvem kan søke?  

Fagansatte i minimum 50% stilling som høyskolelærer, høyskolelektor, førstelektor, førsteamanuensis, dosent eller professor kan søke om å bli merittert underviser.  

Søker har vært ansatt ved en institusjon for høyere utdanning i minimum fem år, hvorav tre ved Oslo Nye Høyskole, og har omfattende undervisningserfaring.  

For å kunne søke må den ansatte ha pedagogisk basiskompetanse og i tillegg kunne dokumentere systematisk arbeid med utvikling av undervisning. Som definisjon på pedagogisk basiskompetanse vises det til UHRs veiledende retningslinjer samt ONHs læringsmål i kurs i pedagogisk basiskompetanse. Sistnevnte finner du i ONHs læringsplattform Qybele, og du må være pålogget for at lenken skal ta deg direkte dit.  

Søkeprosessen 

Utlysningen skjer hvert annet år, og kunngjøres via høyskolens nettsider og instituttledere, da minimum fem måneder før søknadsfrist.  

For dem med interesse for å søke status som merittert underviser vil prosjektleder for pedagogisk utvikling være behjelpelig med veiledning.  

Søkere og andre interessenter skal få tilbud om å delta på et oppstartsseminar i regi av prosjektleder for pedagogisk utvikling og HR i starten av søknadsperioden. Tema for seminaret vil blant annet være utdypende informasjon om meritteringsordningen, kriterier for merittering, informasjon om hvordan dokumentere utviklingsprosjekter, og hvordan søknaden og den pedagogiske mappen skal utformes.  

Du finner aktuell utlysningstekst og informasjon om gjeldende frister og datoer, samt tilbud om støtte i søkeprosessen under neste fane.  

De som oppfyller kriterier for å søke er velkommen til å søke om status som merittert underviser.  

Utlysningen for 2022 finner du under ledige stillinger.

Tilbud til de som ønsker å søke:  

 • Informasjonsmøte for interesserte man 21. februar 2022 kl. 12-13. Møte holdes i digitalt rom. Lenke til møterommet finner du i vår læringsplattform Qybele, og den annonseres gjennom høyskolens kanaler.  
 • Søknadsseminar holdes i mars - eksakt tid og sted annonseres gjennom høyskolens kanaler. På seminaret vil deltagerne få mer informasjon om meritteringsordningen, hvordan søknadsbrev og den pedagogiske mappen skal utformes, samt hvordan dokumentere undervisningskompetanse. Mer informasjon om dette vil publiseres i vår læringsplattform Qybele
 • Individuell veiledning i løpet av søkeperioden - dette tilbudet er underutvikling og annonseres når det er klart.  

Søknadsfristen er 1. juli 2022 

Tildelingen blir annonsert høsten 2022.   

Neste utlysning vil kunngjøres i januar 2024.  

Prosjektleder pedagogisk utvikling Helene Samuelsen har sekretariatsansvar for meritteringsordningen, og kan kontaktes for eventuelle spørsmål og ved behov for individuell veiledning.  

Søknaden kan skrives på norsk eller engelsk. Den må gi komiteen tilstrekkelig grunnlag for å vurdere søker opp mot kriteriene for merittert undervisere ved Oslo Nye Høyskole.  

Søknaden bør bestå av:  

 • Et søknadsbrev med kort beskrivelse av søker, og vedkommedes karriere i høyere utdanning som underviser og veileder. I tillegg bør det inneholde tanker om hva søkeren ønsker å bruke statusen som merittert til, og gjerne i samarbeid med kolleger eller andre meritterte undervisere (ca. 1000 ord)  

 • En pedagogisk mappe som blant annet beskriver og dokumenterer søkers pedagogiske ståsted og utviklingsprosjekter, samt refleksjon og faglig diskusjon knyttet til dette (ca. 7500 ord). Inkluder også gjerne vedlegg til mappen med relevant dokumentasjon som støtter søknaden. Relevant dokumentasjon kan være:  
  • Dokumentasjon på tiltak du har satt i gang for å heve undervisningskvaliteten 
  • Ulike typer evalueringer og tilbakemeldinger og hvordan disse er brukt  
  • Dokumentasjon av ledelse av eller deltakelse i kollegiale fora der undervisningskvalitet diskuteres og utvikles  
  • Formidling av egen undervisningspraksis gjennom foredrag, artikler mv 
  • Dokumentasjon av resultater (studentgjennomføring, karakterer mv) 
  • Fagfellevurderinger – f.eks. kollegaveiledning  
  • Dokumentasjon av ledelse av eller deltakelse i utvikling av nye emner, studieprogram eller undervisningsopplegg 

Søknadene vurderes av en bedømmelseskomite bestående av  

 • en ekstern merittert underviser  
 • en intern merittert underviser. I en oppstartsfase vil den interne meritterte underviseren erstattes av en representant fra faglig ledelse 
 • en studentrepresentant 
 • en pedagogisk fagekspert, som også vil fungere som koordinator for vurderingsarbeidet 

Bedømmelseskomiteen foretar en helhetlig og kvalitativ vurdering av søknadene basert på kriteriene for merittering, og kalle inn til intervjuer dersom de ønsker det. Komiteen rangerer søkerne, og sender sin innstilling til rektor som fatter det endelige vedtaket om merittering.  

Kriterier for tildeling av status som merittert underviser 

1. Fokus på studenters læring og undervisning 

 • Søker viser tydelig fokus på studentenes læring og deres læringsmiljø i både fysiske og/eller digitale undervisning. 
 • Søker reflekterer over sammenhengen mellom læringsutbytter, undervisnings- og vurderingsformer i både fysisk og digital undervisning.  
 • Søker viser at hen anerkjenner tilbakemeldinger fra studenter og kolleger og benytter disse hensiktsmessig i utvikling av undervisning. 

2. Utvikling over tid  

 • Søkeren har bevisst og systematisk over tid jobbet med videreutvikling av undervisning og vurdering for å best mulig støtte og bidra til studenters læring i fysiske og/eller digitale læringsmiljøer.
 • Søker viser en åpen holdning og er bevisst strategiske mål i sine utviklingsprosjekter.
 • Søker har idéer og planer for fortsatt videreutvikling av undervisningspraksis og -kompetanse i eget fagmiljø i fremtiden. 

3. Utforskende tilnærming til undervisning og læring

 • Søker viser en utforskende holdning knyttet til egen undervisning, vurdering, digitale læremidler og bruk av digitale verktøy.
 • Søker reflekterer kritisk over denne undervisningspraksisen og utvikler denne i lys av høyskolens kvalitetssystem, relevante data og universitets- og høyskolepedagogisk teori og forskning.
 • Søker driver forskningsbasert undervisning ved at faglig innhold er basert på oppdatert forskning og studentenes læringsarbeid inkluderer forskningsbaserte metoder.

4. Kollegial holdning og praksis

 • Søker er en aktiv driver i utvikling av undervisningskvalitet ved å dele erfaringer og resultater fra undervisning og annet utviklingsarbeid med studenter, kollegaer og andre ved ONH.
 • Søker samhandler med andre gjennom gjensidig erfaringsutveksling, for eksempel i diskusjoner, på konferanser, i eksterne nettverk, interne arbeidsgrupper, gjennom rapporter eller publikasjoner.
 • Søkeren har initiert og/eller deltatt i pedagogisk utviklingsarbeid eller samarbeidsprosjekter i egne emner, studieprogrammer og institutt. 

Dersom søknad innvilges vil søker få status som merittert underviser ved ONH.  

Ansatte som blir merittert får et permanent lønnstillegg på 40 000 kroner. Lønnsøkningen gjelder fra den 1. i måneden etter at status som merittert underviser er tildelt. Tillegget er uavhengig av annen lønnsutvikling.   

Plikter for meritterte 

 • Gjennomføre planer for videreutvikling av undervisningspraksis som er skissert i søknaden  
 • Sammen med andre meritterte undervisere fortsette å være en aktiv bidragsyter i den videre pedagogiske og digitale utviklingen i egne miljøer og på institusjonsnivå, f.eks. gjennom å dele erfaringer og kunnskap, bidra på internseminarer, og være diskusjonspartnere for kolleger eller andre fagmiljøer.  
 • Delta i enkelte framtidige bedømmelseskomiteer knyttet til merittering  
 • Bidra i arbeidet med å vurdere pedagogiske mapper i kurs i pedagogisk basiskompetanse  
 • Gjøre egen pedagogisk mappe og meritteringssøknad tilgjengelig på nettsiden Oslo Nye Høyskole