Hopp til hovedinnhold

Anvendt kvalitativ forskningsmetode - PSY4410 (7,5 sp)

I emnet lærer du ulike metoder for å samle og analysere kvalitative data, slik som intervjuer, gruppesamtaler og tekster på internett.

Opptakskrav: Generell studiekompetanse + gjennomsnittlig karakter C fra bachelor
Studiested: Nettstudier og på Campus
Studiestart: Vår
Lånekassen: Godkjent
Eksamen: Nettbasert
Fysisk oppmøte: Ja for stedstudenter. Nei for nettstudenter. 
Samling: Ja - mer info her

Om emnet:

Anvendt kvalitativ forskningsmetode er et av de obligatoriske emnene i master i psykologi. 

Emnet gir studenten forståelse for hvordan og praktisk trening i å utvikle empirisk materiale, og i å anvende kvalitative analysemetoder. 

Emnet legger vekt på logikken som ligger bak et forskningsdesign og relevansen av ulike forskningsmetoder innen datainnsamling og analyse innen kvalitative tradisjoner.

Emnet inkluderer konseptualisering, casestudier, feltarbeid, intervju, fokusgrupper, deskriptive og fortolkende analysestrategier, samt forskerens refleksivitet. Emnet tar også opp komparative design.

Emnet inkluderer trening i ulike analyser av empirisk materiale og hvordan analysene skal presenteres. 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • har inngående kunnskap om kvalitative datainnsamlings- og analysemetoder
 • har avansert kunnskap om ulike vitenskapsteoretiske innfallsvinkler til analyse av empirisk materiale
 • kan anvende kunnskap om kvalitative forskningsmetoder til å formulere problemstillinger i forsknings- og utredningsarbeid

Ferdigheter 

 • kan foreta begrunnede valg av kvalitative forskningsdesign
 • kan benytte ulike tilnærminger for å samle empirisk materiale, som rekruttering av deltakere, utvelgelse av arkivdata, og valg av observasjonsarenaer
 • kan anvende ulike kvalitative analyser av empirisk datamateriale
 • kan presentere analyser i henhold til etablerte konvensjoner og APA-standard
 • kan begrunne valg av datainnsamlings- og analysemetode basert på forskningsspørsmål 
 • kan kritisk evaluere forskningsdesign i egne og andres studier

Generell kompetanse 

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innen kvalitative metoder

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • Godkjent obligatorisk oppmøte på seminarer (70% oppmøte)

Eksamen

Eksamen i PSY4410 består av en individuell skriftlig eksamen på 48 timer.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.