Hopp til hovedinnhold

GERN1201 Generell ernæring (10 sp)

I dette emnet lærer du om blant annet energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse. Du vil også få kunnskap om verktøy for å kartlegge kosthold. 

dame som spiser grøt

Om emnet:

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen ernæring og gir en introduksjon til energibegrepet, metabolisme, næringsstoffer, ernæring og helse samt kostholdsforskning. Studenten skal kjenne til verktøy for å kartlegge kosthold. 

  Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • har grunnleggende kunnskap om energibegrepet og sentrale prinsipper rundt kroppens energiomsetning 
  • kjenner til hva kroppen består av med fokus på kroppssammensetning og energilagre 
  • kjenner til viktige prinsipper i biokjemi og hvordan energi frigjøres i cellen 
  • kjenner til sentrale reaksjonsveier i karbohydrat-, fett- og proteinstoffskiftet og til felles reaksjonsveier for de energigivende næringsstoffene 
  • kjenner til metabolisme før og etter måltid 
  • har grunnleggende kunnskap om kilder i kosten og anbefalt daglig inntak av fett, karbohydrater og protein, samt gjennomsnittlig inntak av disse næringsstoffene i Norge 
  • har grunnleggende kunnskap om de energigivende næringsstoffene, herunder den kjemiske oppbygningen og inndelingen, funksjoner i kroppen og omsetning 
  • har kunnskap om sentrale mikronæringsstoffer, herunder funksjoner i kroppen og kilder til disse i kosten 
  • har kunnskap om det norske kostholdet og den historiske utviklingen av dette 
  • har grunnleggende kunnskap om hvordan matproduksjon og forbruk kan relateres til bærekraftighet 
  • har grunnleggende kunnskap om viktige aktører og virkemidler i norsk ernæringspolitikk, og kostholdets rolle i forebyggende helsearbeid 
  • kjenner til vanlige vitenskapelige prinsipper og arbeidsmetoder som brukes i kostholdsforskning 
  • kjenner til oppbygningen av en vitenskapelig artikkel 

  Ferdigheter

  • kan anvende egnet verktøy til å kartlegge og beregne innhold av næringsstoffer og energi i et kosthold 
  • kan anvende kunnskap om energi til å estimere energibehov hos friske voksne 
  • kan definere mål på undervekt, normalvekt og overvekt 
  • kan beregne KMI og vurdere ernæringsstatus basert på vekt, høyde og prosentvis vektendring 
  • kan anvende standardiserte regler for referering i en vitenskapelig tekst 

  Generell kompetanse

  • kan skriftlig formidle og presentere sentralt fagstoff innenfor ernæringsfaget 
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse på skriftlig arbeid og justere denne under veiledning 

  Arbeidskrav 

  Emnet har følgende obligatoriske arbeidskrav:

  • Innleveringsoppgave: Rapport fra oppgave i kostregistrering 
  • Nettkurs om kost og energi

  Eksamen 

  • Avsluttende skriftlig netteksamen (3 timer). Det gis bokstavkarakter (A-F).