Hopp til hovedinnhold

Kommunikasjon og konflikt i arbeidslivet - PSY2740 (7,5 sp)

Konflikter og destruktiv samhandling, som mobbing, er utfordrende aspekter for mange arbeidsplasser og kan ha store ringvirkninger.

Om emnet

Dette emnet går for første gang våren 2025

Konflikter og destruktiv samhandling, som mobbing, er utfordrende aspekter for mange arbeidsplasser og kan ha store ringvirkninger - både for verdiskapning og lønnsomhet, men også for medarbeidernes helse, trivsel og velvære. Samtidig blir ofte kommunikasjonen både mindre, annerledes og dårligere. Konflikter kan imidlertid også danne grunnlag for læring og ny innsikt. Selve håndteringen av konflikter har derfor avgjørende betydning for om konsekvensene blir positive eller negative. Dette er temaer med klar relevans for HR-medarbeidere, personalledere og andre som jobber med HR- og personaloppgaver.

I emnet får studentene innsikt i ulike syn på konflikter og lærer om de ulike verktøyene og metodene som eksisterer for å håndtere konflikter, herunder juridiske rammer, faktaundersøkelse, megling, kommunikasjon og LØFT-metodikken. Studentene vil også introduseres for ulike kommunikasjonstyper og -former, og får et innblikk i kommunikasjonens betydning i organisasjoner.

 • Kommunikasjonsteori
 • Kommunikasjonstyper og -former
 • Kommunikasjonens ulike formål i en konflikt
 • Konfliktbegrepet
 • Konflikthåndtering
 • Relevante juridiske regler
 • Ulike typer konflikter

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har kunnskap om kommunikasjon som fagområde
 • Har kunnskap om ulike kommunikasjonstyper
 • Har kjennskap til kunnskapsutvikling innen arbeidslivsrelatert kommunikasjon
 • Har kunnskap om teori, metoder og begreper knyttet til konflikter
 • Har kunnskap om ulike metoder for konflikthåndtering og deres anvendelse
 • Har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring rollen som konflikthåndterer
 • Har kjennskap til juridiske rammer for konflikthåndtering

Ferdigheter

 • Kan forstå en kommunikasjonsprosess sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst
 • Kan forholde seg saklig og faglig til konfliktsituasjoner og fremme konstruktive forslag til konflikthåndtering
 • Kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konflikt generelt, og egen fagutøvelse spesielt
 • Kan anvende faglig kunnskap til å identifisere tiltak for konflikthåndtering i arbeidslivet
 • Kan anvende faguttrykk og fagterminologi knyttet til konflikthåndtering

Generell kompetanse

 • Kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis innen konflikthåndtering
 • Forstår hvordan konflikter kan bidra til nytenkning og læring på arbeidsplassen
 • Kjenner til etiske utfordringer knyttet til konflikt i arbeidssituasjoner
 • Kan justere eget ståsted i møte med faglige tilbakemeldinger og ny innsikt
 • Kan på bakgrunn av fagkilder bidra i håndtering av konflikter i arbeidslivet

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent ferdighetstrening

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en eksamen.

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.