Hopp til hovedinnhold

Miljøterapi - PSY6161 (15 sp)

I dette emnet lærer du om det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Du vil blant annet lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi.

Dette emnet har obligatoriske samlinger.

Om emnet:

Emnet miljøterapi tar for seg det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Rammen for emnet er at miljøterapi er en terapiform som har noe egenartet i seg selv, en fagideologisk tankegang, som kan bidra sterkt inn i de ulike brukerens liv og bedringsprosesser. Emnet har til formål å gi studentene kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer og teorier som vil bidra i det miljøterapeutiske arbeidet.

I dette emnet vil du lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi. Det vil også bli fokusert på ulike bruksområder for miljøterapi, og organisasjonens rolle i det miljøterapeutiske arbeidet. I stor grad vil det også legges vekt på viktige kunnskaper og ferdigheter i hvordan være en god miljøterapeut i praksis. I dette vil relasjons- og kommunikasjonskompetanse stå i fokus, samt kunnskap om etiske betraktninger i møtet med mennesker som trenger hjelp. Videre vil emnet legge til rette for å reflektere rundt egne reaksjoner, med mål om å styrke studentens evne til å stå i utfordrende miljøterapeutiske situasjoner.

 • miljøterapiens bakgrunn og historie 
 • prinsipper og holdninger innen miljøterapi
 • relasjons- og kommunikasjonskompetanse
 • organisering og ledelse i miljøterapi
 • etikk i miljøterapi 
 • refleksjon 
 • samarbeid 
 • menneskemøter

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om miljøterapiens bakgrunn og bruksområder
 • har kunnskap om overordnede prinsipper og holdninger innen miljøterapi
 • har kunnskap om miljøterapi som en overordnet behandlingsmetodikk, samt spesifisert ved ulike terapeutiske retninger
 • har kunnskap om relasjonelle utfordringer i miljøterapi
 • har kunnskap om kommunikasjon og kommunikasjonsutfordringer i miljøterapi
 • har kunnskap om hvordan ledelse og organisering spiller inn på den miljøterapeutiske hverdagen
 • har kunnskap om relasjonens betydning i miljøterapi
 • har kunnskap om refleksjon

Ferdigheter

 • kan beskrive miljøterapi som en egenartet terapiform, men også beskrive det ut ifra ulike terapeutiske retninger
 • kan gjenkjenne relasjonelle utfordringer i miljøterapi
 • kan reflektere over de etiske aspektene ved arbeidet i miljøterapi
 • kan reflektere over egne reaksjonsmønstre i ulike miljøterapeutiske situasjoner

Generell kompetanse

 • er i stand til å selvstendig reflektere rundt miljøterapiens muligheter og begrensninger i møtet med brukernes behov
 • har en forståelse for kompleksiteten i det miljøterapeutiske landskapet
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til miljøterapi generelt og egen fagutøvelse spesielt

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet består av:

 • godkjent skriftlig innlevering
 • obligatorisk undervisning (med aktiv deltakelse)

Eksamen

Karakteren i dette emnet består av en individuell muntlig eksamen. Eksamen avholdes stedlig eller digitalt.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F