Hopp til hovedinnhold

PSY2210 Strategisk HRM (7,5 sp)

Strategisk HRM er en helhetlig og målrettet måte å tenke på omkring ledelse av menneskene i organisasjonen

Om emnet

Dette emnet går for første gang høsten 2024

Strategisk HRM er en helhetlig og målrettet måte å tenke på omkring ledelse av menneskene i organisasjonen, der HRM-praksiser virker sammen i et system og er godt integrert i overordnede strategier, prosesser og systemer.

Strategisk HRM handler om at hver virksomhet planlegger hvordan mennesker og organisasjonen best kan møte framtidige behov og krav fra omgivelsene. Godt kunnskapsgrunnlag og riktige verktøy vil støtte opp om dette arbeidet.

I dette emnet lærer studenten hvordan man kan styrke virksomheten gjennom å jobbe med strategisk HRM. Videre lærer studenten om hvordan dataanalyser og digitale verktøy som brukes i medarbeideroppfølgingen, også kan gi kunnskapsgrunnlag for strategisk HRM og virksomhetsutvikling.

 • Strategi
 • Evaluering og bruk av HR-data
 • Kreativitet og innovasjon
 • HR Business Partner
 • Prestasjonsledelse og feedback
 • Medarbeidersamtale
 • Talentledelse
 • Internasjonal HR
 • Onboarding og oppfølging av medarbeidere

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at du har tilegnet deg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har god forståelse av hva strategisk HRM er, og hvordan det er integrert i virksomhetsledelse
 • Har oversikt over sentrale begreper, temaer, teorier, tilnærminger og metoder innen strategisk HRM
 • Har innsikt i hvordan man kan gjøre analyser av HR tiltak og utarbeide beslutningsgrunnlag ved hjelp av personaldata

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap for å gjøre begrunnede valg knyttet til HR-tiltak
 • Kan beskrive hvordan digitale verktøy kan brukes i konkrete HR-oppgaver som onboarding, bemanningsplanlegging og medarbeideroppfølging
 • Forstår og kan etterfølge sentrale prinsipper for evidensbasert ledelse og HR
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen HRM-feltet på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Kan vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over etiske og juridiske aspekter ved innhenting og bruk av persondata
 • Kan se en problemstilling fra flere perspektiver og gjøre en helhetlig vurdering av et beslutningsgrunnlag
 • Kan reflektere strategisk rundt HRM og rollen som strategisk HR-medarbeider

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Godkjent nettbasert kurs

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer med et omfang på 1500 ord (+/- 10 %) og skrives i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.