Hopp til hovedinnhold

PSY2290 Human Resource Management (15 sp)

Human Resource Management (HR) handler om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte. I dette emnet får du en bred innføring i sentrale teorier og verktøy innen HR som fagfelt.

Om emnet:

Human Resource Management handler om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte. HR sitt virke er å ta hensyn til både organisasjonens produktivitet og strategiske målsetninger, juridiske rammer og partsamarbeidet i arbeidslivet, politiske føringer samt medarbeidernes trivsel, helse og sikkerhet.

Emnet gir bred innføring i sentrale teorier, verktøy og den kunnskapsutviklingen som HR som fagfelt har opplevd over tid og de forskningsetiske problemstillingene fagfeltet møter.

Emnet har til formål å gi studentene et møte med HR som et bredt fagområde som favner mye av «livet» i en organisasjon. Videre vil emnet introdusere dilemmaene som HR som avdeling i en større organisasjon vil kunne stå. 

 • HR-historisk perspektiv
 • rolleforståelse: HR – Ledelse – Tillitsvalgt
 • det norske arbeidslivet
 • evalueringsdesign og bruk av HR-data
 • kompetanse og medarbeiderutvikling
 • lederstøtte og lederutvikling
 • strategisk HR
 • analyse av HR-tiltak på produktivitet og trivsel
 • mangfold og kultursensitivitet
 • medbestemmelser, medvirkning og medansvar
 • arbeidsrett
 • prestasjonsvurdering og belønningssystemer
 • konflikt og konflikthåndtering
 • rekruttering og seleksjon og intervju

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har bred kunnskap om sentrale temaer, forskere, teorier, empiri og metoder innen HR sine kjerneområder
 • har kunnskap om kunnskapsutviklingen innen HR, og hvordan fagfeltet har utviklet seg i takt med samfunnsutviklingen nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til etiske dilemmaer som en HR-avdeling møter som del av en større organisasjon
 • kjenner til norsk arbeidsrett
 • har forståelse for HR sin rolle i en organisasjon 

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid innen HR-feltet på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • er i stand til å vurdere psykologiske fenomener som gjør seg gjeldende i mellommenneskelige forhold i en arbeidskontekst
 • kan gjennomføre systematiske ansettelsesintervjuer med personer som har ulike personlighetstrekk
 • er i stand til å reflektere selvstendig over egen faglig utøvelse som intervjuer

Generell kompetanse

 • har utviklet innsikt og forståelse for kompleksiteten ved å ivareta mangfold og sikre et inkluderende arbeidsliv, så vel nasjonalt som internasjonalt
 • kan på bakgrunn av fagstoff planlegge lederutviklingsprogram

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent ferdighetstrening
 • skriftlig innlevering som skisserer planlagtlederutviklingsprogram
 • godkjent et nettbasert kurs

Eksamen

Eksamen i dette emnet består av en individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/-10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A –F.