Hopp til hovedinnhold

PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Dette emnet har én obligatorisk samling over to dager, som kan deltas på enten digitalt eller på campus i Oslo.

Om emnet:

Dette emnet dekker historiske perspektiver, ulike forståelsesmodeller og ulik terapeutisk praksis sett opp mot menneskelige utfordringer. Grunnleggende og mer avanserte ferdigheter i henhold til hjelperrollen eller som annen utøver av psykologifaget er fokus i emnet. Man vil også komme inn på ulike hjelperroller i møte med mennesker.

Emnet gir en overordnet innføring i sentrale psykologiske tilnærminger til endringsarbeid, og tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter som er grunnleggende for endring gjennom samtale.

Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en endringsprosess og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv hjelper.

Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring hjelperrollen. Undervisningen vil i tillegg ta for seg oppbygningen av helsevesenet og Lov om Helsepersonell. Emnet har som mål å gi studentene kunnskap om den konsulterende psykologiens plass i samfunnet. Det legges vekt på praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme god kommunikasjon i interpersonlige møter og dermed legge til rette for endringsarbeid. 

 • den konsulterende psykologiens historie 
 • evidensbasert terapi og behandlingsforskning 
 • ulike tilnærminger til endringsarbeid 
 • ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring 
 • forskningsmetodikk innen konsulterende psykologi 
 • kommunikasjonsferdigheter 
 • terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen 
 • avslutning og evaluering av hjelpende relasjoner 
 • klinisk veiledning 
 • etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen 
 • lov om helsepersonell 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • kunnskap om konsulterende psykologi som fagområde 
 • kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen konsulterende psykologi 
 • kunnskap om grunnlaget for evidensbasert endringsarbeid 
 • kunnskap om ulike tilnærminger til endringsarbeid 
 • kunnskap om sentrale mekanismer i endringsarbeid 
 • kunnskap om relasjon og allianse og ulike roller i konsulterende og hjelpende arbeid 
 • kunnskap om organisering av helsetjenesten i Norge og om Lov om Helsepersonell 
 • kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen 
 • kunnskap om metodologiske problemer knyttet til behandlingsforskning 

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle tiltak for ulike menneskelige utfordringer eller vansker 
 • kan bruke noen utvalgte verktøy i endringsarbeid 
 • kan grunnleggende kommunikasjonsferdigheter med henblikk på relasjonsbygging 
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konsulterende psykologi generelt og egen fagutøvelse spesielt

Generell kompetanse 

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, skriftlig og gjennom ferdighetstrening 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent nettbasert kurs 
 • deltakelse i obligatorisk undervisning

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

Begge eksamener kan tas opp i etterkant. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.