Hopp til hovedinnhold

PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hva er viktig når man skal jobbe med mennesker? Dette emnet gir deg en grundig innføring i betydningen av relasjoner, kommunikasjonsferdigheter og hvordan man kan jobbe for å hjelpe mennesker med å få det bedre. 

Dette emnet har én obligatorisk samling over to dager, som kan deltas på enten digitalt eller på campus i Oslo.

Om emnet:

I dette emnet vil du lære om hvilken betydning relasjon har når man jobber med mennesker, hvorfor dette er viktig, og hvordan man kan prøve å skape gode relasjoner. Du vil opparbeide deg nyttig kompetanse på evidensbasert endringsarbeid – altså, hva som ifølge forskning er viktig for å bidra til gode endringsprosesser. 

Du vil lære om grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Både hva de går ut på og hvordan du selv kan bruke dem. Her vil du lære nyttig teori og få mulighet til å teste ut teorien i praksis på den obligatoriske samlingen. Dette er viktige verktøy som kan hjelpe deg med å bygge dine kommunikasjonsferdigheter.

Endringsarbeid bygger på forståelse for hvordan psykiske vansker kan utvikles, opprettholdes og hva man kan gjøre for å hjelpe mennesker med å få det bedre. Du vil derfor lære om noen av de mest brukte terapeutiske retningene som brukes i hjelpende arbeid i dag. Du vil få en forståelse for endringsprosesser og for sentrale etiske utfordringer ved hjelperrollen. Du vil lære om oppbygningen av helsevesenet og Lov om Helsepersonell. Kunnskapen om hvordan man jobber med endring vil gi deg en forståelse av hva som kan være til hjelp for mennesker som strever.

Målet med emnet er at du skal få teoretisk og praktisk kunnskap som vil hjelpe deg til å skape gode relasjoner gjennom bruk av kommunikasjonsferdigheter, i tillegg til en forståelse for hva som ifølge fagkunnskap kan hjelpe mennesker med å få det bedre.  

 • den konsulterende psykologiens historie 
 • evidensbasert terapi og behandlingsforskning 
 • ulike tilnærminger til endringsarbeid 
 • ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring 
 • forskningsmetodikk innen konsulterende psykologi 
 • kommunikasjonsferdigheter 
 • terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen 
 • avslutning og evaluering av hjelpende relasjoner 
 • klinisk veiledning 
 • etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen 
 • lov om helsepersonell 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • kunnskap om konsulterende psykologi som fagområde 
 • kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen konsulterende psykologi 
 • kunnskap om grunnlaget for evidensbasert endringsarbeid 
 • kunnskap om ulike tilnærminger til endringsarbeid 
 • kunnskap om sentrale mekanismer i endringsarbeid 
 • kunnskap om relasjon og allianse og ulike roller i konsulterende og hjelpende arbeid 
 • kunnskap om organisering av helsetjenesten i Norge og om Lov om Helsepersonell 
 • kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring terapeutrollen 
 • kunnskap om metodologiske problemer knyttet til behandlingsforskning 

Ferdigheter

 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle tiltak for ulike menneskelige utfordringer eller vansker 
 • kan bruke noen utvalgte verktøy i endringsarbeid 
 • kan grunnleggende kommunikasjonsferdigheter med henblikk på relasjonsbygging 
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til konsulterende psykologi generelt og egen fagutøvelse spesielt

Generell kompetanse 

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, skriftlig og gjennom ferdighetstrening 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • godkjent nettbasert kurs 
 • deltakelse i obligatorisk undervisning

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet: 

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren. 

Begge eksamener kan tas opp i etterkant. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.