Hopp til hovedinnhold

PSY3290 Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner (15 sp)

I dette emnet lærer du om forståelsesmodeller og ulik kommunikativ praksis sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst.

Dette emnet har obligatoriske samlinger.

Om emnet:

Emnet dekker ulike forståelsesmodeller og ulik kommunikativ praksis sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst. Grunnleggende og mer avanserte kommunikative ferdigheter som utøver av organisasjonspsykologifaget er fokus i emnet.

Emnet i sin helhet tar sikte på å gi studentene en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter. Emnet skal gjøre studenten i stand til å forstå en kommunikativ prosess, og å utvikle noen av de ferdighetene som er nødvendige for å være en effektiv forvalter av organisasjonspsykologiske tjenester overfor individer og grupper.

Emnet dekker også sentrale etiske utfordringer omkring rollen som forvalter av organisasjonspsykologisk ekspertise. 

Praktisk bruk av psykologiske metoder og kunnskaper for å fremme hensiktsmessig kommunikasjon i arbeidslivets interpersonlige møter vil være en viktig del av emnets fokus.

 • kommunikasjonsferdigheter
 • kommunikasjonens ulike formål i en organisasjonspsykologisk kontekst
 • ulike tilnærminger til endringsarbeid og formidling av vanskelige budskap
 • ulike perspektiver på menneskelig utvikling og endring i arbeidslivet
 • interpersonlige prosesser i kommunikasjon
 • overbevisende kommunikasjon overfor en gruppe
 • etiske og profesjonelle utfordringer omkring rollen som forvalter av organisasjonspsykologiske tjenester

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • har kunnskap om kommunikasjon som fagområde
 • har kjennskap til aktuell og historisk kunnskapsutvikling innen arbeidslivsrelatert kommunikasjon
 • har kunnskap om grunnlaget for evidensbasert endringsarbeid
 • har kunnskap om ulike tilnærminger til og sentrale mekanismer i endringsarbeid
 • har kunnskap om hensiktsmessig formidling av budskap overfor en gruppe
 • har kunnskap om relasjon og allianse
 • har kunnskap om etiske og profesjonelle utfordringer omkring rollen som forvalter av organisasjonspsykologisk ekspertise

Ferdigheter

 • kan grunnleggende kommunikasjonsferdigheter for å forvalte organisasjonspsykologisk ekspertise
 • kan anvende faglig kunnskap til å utvikle tiltak for ulike menneskelige utfordringer i arbeidslivet.-Kan bruke noen utvalgte verktøy i endringsarbeid
 • kan kommunisere hensiktsmessig overfor en gruppe
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til organisasjonspsykologi generelt, og egen fagutøvelse spesielt

Generell kompetanse

 • kan utveksle faglige synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kan formidle sentralt fagstoff både muntlig, gjennom ferdighetstrening, og skriftlig

Arbeidskrav

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene vil bestå av:

 • godkjent ett nettbasert kurs
 • godkjent ferdighetstrening
 • refleksjonsnotat som baserer seg på ferdighetstreningen (800 ord, +/- 10 %)

Eksamen

Karakteren i dette emnet baseres på en muntlig eksamen som avholdes digitalt. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen vurderes til bestått/ikke bestått.