Hopp til hovedinnhold

PSY4100 Anvendt helsepsykologi (15 sp)

I dette emnet vil du lære om generell anvendt helsepsykologi, samt om spesifikke helserelaterte temaer som eksemplifiserer anvendt helsepsykologi.

Om emnet:

Anvendt helsepsykologi handler om hvordan psykologi kan bidra til forståelsen av hva som gjør at man holder seg frisk eller blir syk, og reaksjoner og mestring av somatisk sykdom. Emnet gir studenten forståelse for psykologiske aspekter ved ulike helserelaterte tema og kunnskap om hva som påvirker valg knyttet til helse.

Målet med anvendt helsepsykologi er å gi studentene en forståelse av det helsepsykologiske fagfeltet og hvordan forskning på helsepsykologi brukes i praksis. Emnet vil være todelt hvor en del handler om generell anvendt helsepsykologi, mens den andre delen vil ha fokus på spesifikke helserelaterte temaer. Hvilke aktuelle temaer som undervises over vil kunne variere fra semester til semester, og vil ligge innenfor følgende områder: helsepsykologiske teorier, forholdet mellom psykisk og somatisk helse og sykdom, identitet og livskvalitet, stress og smerte.

Kunnskaper

 • Har inngående kunnskap om hvordan psykologiske, sosiale og biologiske forhold påvirker helserelaterte temaer.
 • Har avansert kunnskap om relevante helsepsykologiske teorier.
 • Har inngående kunnskap om helseproblemer i en sosial og kulturell kontekst.
 • Kan identifisere og analysere faktorer som er med på å opprettholde, utløse eller beskytte mot helseskadelig atferd samt identifisere faktorer som bidrar til helsefremmende atferd.
 • Kan identifisere og analysere forholdet mellom psykisk og somatisk helse og sykdom.
 • Kan anvende kunnskap om ulike helsepsykologiske teorier på praktiske problemstillinger.

Ferdigheter

 • Kan analysere og vurdere eksisterende praksis i lys av vitenskapelig kunnskap knyttet til aktuelle helserelaterte temaer.
 • Kan omsette helsepsykologiske teorier til praksis.

Generell kompetanse

 • Kan analysere utfordringer knyttet til anvendelse av helsepsykologi.
 • Kan medvirke konstruktivt i faglig endrings- og utviklingsarbeid.
 • Kan formidle kunnskap og faglige problemstillinger om helsepsykologiske temaer på en balansert og tilgjengelig måte.
 • Kan kommunisere om faglige problemstillinger innenfor helsepsykologi.

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er:

 • Skriftlig innlevering
 • Seminardeltakelse med muntlig og skriftlig fremlegg

Eksamen

Eksamen i PSY4100 består av en individuell skriftlig oppgave over 48 timer. Eksamensinnholdet er læringsutbyttene.

Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A – F.