Hopp til hovedinnhold

PSY6061 Anvendt idrettspsykologi (15 sp)

Dette er et emne med fokus på praktisk anvendelse av ulike idrettspsykologiske rammeverk og mentale verktøy. Du vil opparbeide deg kunnskap og ferdigheter som gjør at du bedre kan forstå det som skjer eller foregår på ulike prestasjonsarenaer, som igjen gjør deg rustet til å iverksette gode tiltak for opprettholdelse og utvikling av gode prestasjonsmiljøer. 

Dette emnet har obligatoriske samlinger.

Adgangsregulering: For å kunne ta emnet PSY6061 Anvendt idrettspsykologi må studenten ha fullført og bestått PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening. Eventuelle fritak fra denne adgangsreguleringen vurderes på bakgrunn av individuell søknad.

Om emnet:

Dette emnet bygger videre på PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening, og fokuserer på hvordan man bruker idrettspsykologiske teorier og mentale verktøy, i idrettslig praksis. Dette innebærer blant annet at du får innsikt i hvordan du kan bruke ulike teorier og modeller i praksis. I tillegg får du kjennskap til mentale treningsverktøy som kan bistå utøvere og andre i deres utvikling og prestasjon. 

Kunnskapen og ferdighetene som tilegnes i dette emnet vil være anvendbare også i andre prestasjonskontekster hvor utvikling og prestasjon står sentralt. 

 • Motivasjon i praksis for individ og i grupper 
 • Hvordan mentale teknikker kan brukes til å utvikle mentale ferdigheter som konsentrasjon, spenningsregulering, selvtillit og stressmestring 
 • Analyser av ulike kasus fra et idrettspsykologisk perspektiv 
 • Mindfulness og idrettsprestasjon  

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • kunnskap om praktisk anvendelse av idrettspsykologisk kunnskap 
 • kunnskap om hvordan ulike spesifikke psykologiske forhold som er sentrale for prestasjon påvirker ulike sider av mennesket 
 • kunnskap om ulike verktøy knyttet til ulike sider av mental trening

Ferdigheter

 • kan vurdere ulike intervensjoner som kan fremme prestasjon
 • kan bruke noen utvalgte verktøy i arbeid med prestasjon
 • kan foreslå tiltak til hvordan et identifisert idrettspsykologisk forhold kan jobbes med

Generell kompetanse

 • kan formidle sentralt fagstoff knyttet til idrettspsykologi både muntlig og skriftlig 
 • kan reflektere selvstendig over faglige og yrkesetiske problemstillinger knyttet til arbeid med idrettspsykologisk rådgivning 

Arbeidskrav

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.

Arbeidskravene i dette emnet er:

 • obligatorisk oppmøte på stedlig undervisning 
 • skriftlig innlevering

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter i emnet.

Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet:

 • Individuelt skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) eks. eventuelle vedlegg, i henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • Multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet dersom man ønsker det.

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensureres og gis gradert karakter, A–F.