Hopp til hovedinnhold

PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Dette emnet har obligatoriske samlinger.

Om emnet:

Voksne som møter barn og unge der de er, har en unik mulighet til å bidra til å styrke elevenes psykiske helse, samt forebygge og fange opp begynnende problemer. I tillegg er det viktig å få kunnskap om hvordan man kan ta vare på seg selv i en hverdag preget av mange krav og en rekke ulike roller man skal fylle.

Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi studentene kunnskap og forståelse om god psykisk helse og vanlige psykiske vansker hos barn og unge. Emnet gir kunnskap om hvordan skolen og de ansatte kan fremme elevenes psykiske helse, oppdage psykiske vansker og håndtere disse på en god måte. En viktig del av faget er å gi kunnskap om hva skolen selv kan gjøre og når man skal henvise eleven videre.

Emnet psykisk helse i skolen har som målsetning å gi studentene den kompetansen som skal til for å sørge for at elevene skal oppleve skoledagen som meningsfull og god – og dermed utvikle helse, trivsel og læring. 

 • hvordan forstå og fremme psykisk helse hos elever 
 • aktuelle teorier, perspektiver og forskning knyttet til barn og unges psykiske helse 
 • hvordan skolen kan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse 
 • skolens mulighet til å forebygge psykiske vansker hos barn og unge 
 • selvivaretagelse, rolleforståelse og grensesetting for den ansatte i skolen 
 • systemforståelse: hvor og hvordan henvende seg ved ulike utfordringer 
 • opplæringslovens betydning for elevenes psykiske helse 
 • forståelse og håndtering av vanlige vansker hos barn og unge 
 • læring og lærevanskers betydning for elevers psykiske helse 
 • forståelse og håndtering av mobbing, vold og konflikter 
 • nyttig kartleggingsmateriell 

Etter å ha fullført dette emnet, forventes det at studenten har tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

 • kunnskap om aktuelle teorier, perspektiver og forskning knyttet til barn og unges psykiske helse 
 • kjennskap til relevante fremgangsmåter for å fremme psykisk helse hos barn og unge 
 • kunnskap om vanlige psykiske vansker hos barn og unge 
 • forståelse av mobbing, vold og konflikters betydning for den psykiske helsen 
 • kjennskap til tiltak som virker forebyggende 
 • forståelse av skolemiljøets betydning for den ansattes fungering og psykiske helse 
 • forståelse av skolemiljøet og hjemmets betydning for elevens psykiske helse 
 • kjennskap til hvilke utfordringer som kan håndteres i skolen, samt hva som bør henvises videre og til hvem 
 • kunnskap om relevante kapitler i opplæringsloven 
 • forståelse av betydningen læring og lærevansker har på elevers psykiske helse 
 • kjennskap til forskningsbaserte tiltak mot mobbing 
 • kjennskap til hva som skal til for å være en god og tydelig leder av klassen 
 • kjennskap til aktuelle kapitler i opplæringsloven 
 • kunnskap om hvordan skolen kan oppdage, forstå og håndtere problemer med psykisk helse 

Ferdigheter 

 • kan identifisere viktige tiltak for selvivaretakelse og grensesetting for den ansatte 
 • kan benytte nyttig kartleggingsmateriell knyttet til språkvansker og andre lærevansker 

Generell kompetanse 

 • forståelse av sammenhengen mellom helse, trivsel og læring 
 • har innsikt og forståelse av skoleansattes rolle, ansvar og mulighet til å påvirke elevenes psykiske helse 
 • kan utvise respekt for elevenes egenart og behov 
 • er i stand til å gjøre selvstendige betraktninger knyttet til hvilke utfordringer dagens barn og unge står overfor 

Arbeidskrav 

Godkjent arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen. Arbeidskravene i dette emnet er: 

 • skriftlig innlevering 
 • obligatorisk undervisning 
 • skriftlig innlevering 

Eksamen 

Karakteren i dette emnet består av to eksamener som gir en samlet karakter. Studenten må bestå begge eksamener for å bestå emnet. 

 • individuell skriftlig oppgave over 48 timer 1500 ord (+/- 10 %) henhold til oppgitte formkrav og APA-mal for referering. Denne delen teller 70 % av den totale karakteren. 
 • multiple-choice-eksamen på 1 time. Denne delen teller 30 % av den totale karakteren.

Det er anledning til å ta opp én eller begge eksamener i emnet dersom man ønsker det. 

Eksamensinnholdet er læringsutbyttene. Eksamensbesvarelsen sensurers og gis gradert karakter, A–F.