Hopp til hovedinnhold
/

Tre ulike bachelorgrader i psykologi – hvilken skal du velge?

Oslo Nye Høyskole tilbyr tre ulike bachelorgrader innen psykologi: Anvendt psykologi, psykologisk helsearbeid og HR, ledelse og organisasjonspsykologi. Men hva er egentlig forskjellene på disse tre? Og hvilken av bachelorgradene burde DU velge?

Publisert i Aktuelt om psykologi Onsdag 20. juli, 2022 - 11:23 | sist oppdatert Onsdag 15. mai, 2024 - 14:55

Bli sikker med en studieveileder

Hva er felles for bachelorgradene i psykologi?

For å svare på disse spørsmålene er det kanskje greit å først ta et skritt tilbake, og se hva psykologi og en bachelorutdanning i psykologi handler om uavhengig av retning eller studiested. 

Psykologi handler om svært mye. Det handler blant annet om menneskers tanker, følelser og handlinger – og hvordan vi er både enkeltindivider og hvordan vi er relasjonelt innstilt og inngår i kompliserte sosiale samspill med andre. På et bachelorprogram i psykologi lærer du blant annet nettopp om disse ulike sidene ved det å være et menneske, og du vil møte både praktiske- og forskningsbaserte vinklinger for å forstå menneskesinnet.

  • Ved alle studiene lærer du om grunnleggende emner innen psykologi, som hva som skjer når vi utvikler oss fra fødsel og gjennom hele livet, og hvordan hjernen vår er skrudd sammen som gjør at vi kan tenke, huske, resonnere og gjøre kompliserte vurderinger i hverdagen.
  • Du vil lære om hva det er som gjør at vi oppfører oss på ulike måter når vi er med andre, både i nære relasjoner med noen få, og som del av større grupper.
  • Siden det vi fokuserer på innenfor dette fagområdet er basert på forskning, så vil du lære om hvordan forskning utføres, og ikke minst hvordan forstå forskningsresultater som ofte kan virke som om de er skrevet på et helt annet språk.
  • På alle de tre utdanningene vil du skrive en bacheloroppgave innen et område du interesserer deg spesielt for.
  • Utdanningene er treårige bachelorutdanninger innen psykologi, og alle de tre bachelorgradene kan du ta enten som nettstudent der du bor, eller som campus-student ved høyskolens lokaler i Oslo.
  • Alle utdanningsløpene gir muligheter for å tre inn i arbeidslivet eller studere videre på masternivå etter fullført bachelorløp.

Hva er forskjellene?

Psykologisk helsearbeid

Bachelorgraden i psykologisk helsearbeid har et tydelig søkelys på arbeidet med menneskers helsetilstand, med et særlig fokus på hva som fremmer og hemmer utviklingen av god psykisk helse. Her vil du blant annet møte områder og spørsmål som hvor viktig det er for oss mennesker å bli møtt på gode måter av de rundt oss allerede som små barn, og hva som kan skje hvis denne tidlige utviklingen blir forstyrret (i faget «traume, tilknytning og samspill»). 

Andre områder bachelorgraden ser på er hva som gjør at vi ikke alltid tar gode valg for helsa vår eller hvordan vi kan legge til rette for god helse hos oss selv og andre (i det vi kaller «helsepsykologi»). 

Videre stilles det spørsmål til hvordan samfunnet og kulturen vi er en del av kan påvirke vår psykiske helse og hvordan vi kan være tidlig ute og forebygge at problemer utvikler seg (i «forebygging, samfunn og kultur»), og hvordan kan vi best mulig bistå mennesker som ønsker hjelp med sin psykiske helse gjennom gode miljøterapeutiske grep (i faget «miljøterapi»)?

Med andre ord, bachelor i psykologisk helsearbeid er satt sammen av fagemner som retter seg tett inn på essensiell kunnskap i arbeidet med menneskers helse.

Les mer om bachelor i psykologisk helsearbeid

Anvendt psykologi 

Bachelor i anvendt psykologi har et bredere fokus. Graden tar for seg menneskets fungering på mange plan, ikke bare rettet spesifikt mot helserelatert arbeid. 

Ved bachelor i anvendt psykologi vil du få mer inngående kunnskap om for eksempel hvordan hjernen vår fungerer som «sjef» for alt vi mennesker foretar oss (i faget «biologisk psykologi»), hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger (innenfor det vi kaller «kognitiv psykologi»), hvordan vi fungerer i et arbeidsliv eller i lederposisjoner (i emnet «organisasjonspsykologi») og hvordan stoppe opp og stille kritiske spørsmål til alt vi lærer (i fokuset vårt på «kritisk psykologi»).

Med en bachelor i anvendt psykologi får du altså en bred og variert kunnskapsbase for å forstå menneskelig fungering som vil være uvurderlig på mange arbeidsområder.

Les mer om bachelor i anvendt psykologi

HR, ledelse og organisasjonspsykologi

Bachelorprogrammet i HR, ledelse og organisasjonspsykologi tar for seg hvordan vi mennesker fungerer i arbeidslivet, og har særlig fokus på ledelse og HR-relaterte prosesser. Dette innebærer for eksempel hva slags type ledelse som er best egnet i ulike situasjoner (bl.a. i emnet «Innføring i ledelse»), og hvordan man kan håndtere konflikter i arbeidslivet på best mulig måte (i emnet «Kommunikasjon og konflikt i arbeidslivet»). 

Med denne bachelorgraden vil du også lære om hvordan menneskelige faktorer er relevante for virksomheters måloppnåelse samtidig som du også lærer om trivsel og tilværelse på jobb.

Med denne bachelorgraden vil du dermed bli rustet til å for eksempel arbeide som HR-konsulent, og dermed operere som et veiledende organ for bedriftens ledelse. 

Les mer om bachelor i HR, ledelse og organisasjonspsykologi

Uansett hva du velger er det én ting som er ganske sikkert: Hvis du er nysgjerrig på mennesket – hvordan vi fungerer som individer, i samspill med andre og med omverdenen – så er en bachelorgrad i psykologi perfekt for deg!

Søk på psykologistudier


Tilbake til toppen