Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i HR, ledelse og organisasjonspsykologi – nettstudium

Bachelor i HR, ledelse og organisasjonspsykologi gir deg et solid fundament til å jobbe med HR- og personalfaglige oppgaver i et arbeidsliv som stadig endrer seg. Dette er også nyttig for ledere som ønsker å oppdatere sin fagkunnskap innen strategi, arbeidsrett, ledelse og HMS.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Hva lærer du?

Denne bacheloren er flerfaglig og gjør deg bedre rustet til å navigere i et arbeidsliv som blir stadig mer komplekst. Her vil du lære om hvordan menneskelige faktorer er relevante for virksomheters måloppnåelse samtidig som du også lærer om medarbeideres trivsel og tilværelse på jobb. Du vil lære om:

•    Kompetanseutvikling
•    Prestasjonsvurdering
•    Arbeidsrett
•    Strategi
•    Lederutvikling
•    Lederstøtte
•    Kommunikasjon og konflikthåndtering
•    Rekrutteringsprosessen
•    Mangfold, inkludering og likestilling
•    Personalledelse og HMS
•    Endring og omstilling
•    Organisasjonskultur og arbeidsmiljø

to kollegaer som ser på en pc og smiler

Jobbmuligheter og videre studier 

Bachelorprogrammet i HR, ledelse og organisasjonspsykologi er yrkesorientert og du får mulighet til å lære basert på konkrete, praktiske caser.  Det du lærer er relevant enten du ønsker å jobbe i Norge eller internasjonalt.

Etter studiene kan du blant annet jobbe i/med:

 • HR-avdelinger/ HR-funksjoner i offentlig sektor og privat sektor
 • Konsulentfirmaer innen organisasjonsutvikling og rekruttering
 • Offentlig forvaltning med saksbehandling og personaloppfølgning
 • Kunnskapsbedrifter

Typiske titler i en virksomhet kan være HR-konsulent, HR-rådgiver, HR Business Partner og HR-leder.

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til HR, ledelse og organisasjonspsykologi.
Du kan også søke på master i psykologi hos oss (krever minimum 80 studiepoeng i psykologi), eller søke opptak på andre høyskoler eller universiteter, både i Norge og utlandet. 

Valgemner og mulighet for internship

Ved ONH tilbyr vi derfor muligheten til å ha internship som et av de valgfrie emnene i graden. Gjennom et internship får du innblikk i arbeidslivet, og kunnskap og erfaring som er relevant på CV’en.
Mange bygger også viktige relasjoner som kan være viktige for å få jobb etter studier. Du kan også velge mellom andre relevante valgemnet som inkluderer blant annet økonomi, fordypning i fremtidens arbeidsliv, endringsledelse og bedømming- og beslutningspsykologi. 

Merk at det ikke undervises i alle valgemnene til enhver tid.

Mennesker som håndhilser på et kontor, ung kvinne smiler

  Obligatoriske samlinger i studiet

  I løpet av bachelorprogrammet må du delta på to obligatoriske samlinger. Du velger mellom noen oppgitte datoer når semesteret er i gang.

  Det er samling i følgende emner:

  • PSY1080 Innføring i ledelse (nettbasert samling) – 1. semester
  • PSY2740 Kommunikasjon og konflikt i arbeidslivet (nettbasert samling) – 4. semester

  Å studere på nett

  Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. Det er også her du får tilbakemelding på arbeidskrav. I Qybele har du også mulighet til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. 

  Som nettstudent får du personlig veiledning av et fagteam, egen studentrådgiver, samt mulighet for veiledning fra karrieretjenesten. Les mer her.

  PSY1010 Innføring i organisasjonspsykologi (10 sp)

  Organisasjonspsykologien handler om organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet. 

  Les mer
  PSY1020 Innføring i HRM

  Dagens arbeidsliv er i stadig endring. For å møte behovene til dagens og fremtidens arbeidsliv må HR både ta hensyn til organisasjonens produktivitet, og strategiske målsetninger samtidig som fokuset på og hensynet til medarbeidernes velvære og arbeidshverdag står sentralt. 

  Les mer
  PSY1080 Innføring i ledelse

  Emnet har til formål å gi studentene bred kunnskap om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv. Videre tar emnet for seg hvordan synet på ledelse har endret seg i takt med samfunnsutviklingen og hvordan kunnskapsutviklingen møter nasjonale forhold og regelverk.

  Les mer
  PSY2710 Fremtidens arbeidsliv 1

  I dette emnet får du en innføring i sentrale trender og endringer som påvirker arbeidsliv og arbeidsplasser. Eksempelvis globalisering og migrasjon, økt levealder og lengre karrierer og mangfold.

  Les mer
  PSY2420 Endring og omstilling

  I dette emnet vil du få kunnskap om ulike fremgangsmåter for å identifisere endringsbehov og gjennomføre endring- og utviklingsprosesser i en organisasjon.

  Les mer
  PSY1040 Arbeidspsykologi

  I dette emnet får du en innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.  Du vil også lære om tematikk som utbrenthet, sykefraværsproblematikk og arbeidsevne.

  Les mer
  PSY1050 Arbeidsmiljø

  I dette emnet lærer du om hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet kan fremme eller hemme trivsel, samarbeid, stress, mestring og jobbutførelse.

  Les mer

  PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

  Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

  Les mer
  PSY2240 Personalledelse og HMS (7,5 sp)

  Dette emnet tar opp sentrale spørsmål knyttet til personalarbeid i en virksomhet

  Les mer
  PSY2210 Strategisk HRM (7,5 sp)

  Strategisk HRM er en helhetlig og målrettet måte å tenke på omkring ledelse av menneskene i organisasjonen

  Les mer
  PSY2480 Strategi (7,5 sp)

  Her lærer du å bruke verktøy for å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg og strategi i en organisasjon.

  Les mer
  PSY2780 Arbeidsrett (7,5 sp)

  Arbeidsrett handler om de juridiske rammene for ledelse og HR-praksis i norske virksomheter.

  Les mer
  PSY2740 Kommunikasjon og konflikt i arbeidslivet (7,5 sp)

  Konflikter og destruktiv samhandling, som mobbing, er utfordrende aspekter for mange arbeidsplasser og kan ha store ringvirkninger.

  Les mer
  PSY2410 Den norske ledelsesmodellen (7,5 sp)

  Det er utviklet en særegen norsk lederstil tilpasset det norske arbeidslivet.

  Les mer

  PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

  Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

  Les mer
  PSY3993 Bacheloroppgaven i HR, ledelse og organisasjonspsykologi (15 sp)

  I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, teorier og metoder innen HR, ledelse og organisasjonspsykologi i analysen av en bestemt problemstilling.   

  Les mer

  PSY3940 Endringsledelse (7,5 sp)

  I dette emnet lærer studenten om hvordan man kan planlegge og organisere endrings- og utviklingsarbeid, for eksempel i forbindelse med innføring av ny teknologi samt hvordan endringer drives frem, eksempelvis top-down eller bottom-up.

  Les mer
  PSY3950 Arbeid, helse og inkluderende arbeidsliv (7,5 sp)

  I dette emnet lærer du om forholdet mellom arbeid og helse i Norge. Emnet fokuserer på de overordnede linjene der «de fire store» indikatorene for arbeid og helse er i sentrum: arbeidsdeltakelse, sykefravær, uførhet og arbeidsledighet.

  Les mer
  PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

  Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

  Les mer
  PSY6180 Miljø- og klimapsykologi (15 sp)

  I dette emnet lærer du om hvilke faktorer som påvirker miljøatferd, og om konkrete strategier for å fremme miljøvennlig atferd hos enkeltindivider og i større grupper. Du vil også lære om hvordan klimaendringer påvirker psykisk helse.

  Les mer
  PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

  Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

  Les mer
  PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

  Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

  Les mer
  PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

  Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

  Les mer
  PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

  Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

  Les mer