Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Årsstudium i statsvitenskap – nettstudium

Bli med inn i politikkens verden. Med årsstudium i statsvitenskap vil du få en grundig innføring i statsvitenskapens ABC. Dette er et dagsaktuelt studium som blant annet tar for seg politiske teorier, systemer og ideologier, politisk mobilisering, fordeling av makt og goder, samt mye mer. Du vil lære deg hvordan ulike samfunn er bygd opp og hvordan de utvikler seg. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Neste oppstart er høsten 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Studieåret danner en viktig faglig basis som gir deg et solid fundament innen statsvitenskap. Årsstudiet passer for deg som enten er i startfasen av utdanningen, eller som allerede er yrkesaktiv og ønsker å bygge på med mer kunnskap innen dette fagfeltet.

Du får tett kontakt med både organisasjonsliv og forskningsinstitusjoner. Vi hjelper gjerne med innspill til hvordan du kan gjøre deg mer attraktiv for din fremtidige drømmearbeidsgiver.

Hva lærer du? 

Årsstudiet består av fire studieemner som sammen gir deg en grundig innføring i sentrale temaer innenfor statsvitenskap.

Følgende emner utgjør årsstudiet:

 • Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og styring – emnet introduserer deg for sentrale begreper, modeller og teorier, og gir en grunnforståelse av ideologier og idétradisjoner. Emnet vil blant annet ta for seg spørsmål knyttet til temaer som makt, politisk organisering, rettferdighet og legitimitet.

 • Forskningsmetode og kommunikasjon – forskningsmetode er et sett av redskaper for å systematisk ettergå og forstå eksisterende kunnskap og utvikle ny kunnskap. Kommunikasjon og formidling er viktige aspekter ved forskning, og det å formidle kunnskap er ingen nøytral handling. Emnet gjør deg bevisst på din egen posisjon og samfunnsansvar, som forvalter og formidler av forskningsbasert kunnskap.

 • Internasjonal og komparativ politikk – emnet tar for seg seg forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Komparativ politikk har til hensikt å sammenligne ulike politiske systemer, styreformer, aktører og prosesser. 

 • Offentlig politikk og administrasjon – i dette emnet inngår temaer som valgordninger og velgeradferd, hvordan ulike samfunnshensyn balanseres opp mot hverandre, forholdet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, forvaltningens rolle i det politiske systemet, forholdet mellom politiske og administrative institusjoner, hvilke føringer internasjonale avtalerammeverk legger på statsforvaltningen, og hvordan vårt demokratiske styresett ivaretas gjennom institusjoner og prosesser. 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 
 

Bilde av en ung mann med norges ambassade-emblem i bakgrunnen

Petter tok med studiene til Stockholm og fikk relevant jobb på Norges ambassade. – Det er nyttig og givende å jobbe et sted med folk som har studert det samme som meg. 

Les om Petter som er nettstudent i Stockholm
 

Frivillige samlinger

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester. Her får du får muligheten til å treffe forelesere og medstudenter. 

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen.

statsvitenskap - stortinget i oslo

Arbeidsrelevans og videre studier

Årsenheten i statsvitenskap er identisk med første år av bachelorgraden i statsvitenskap, det betyr at du kan gå rett på andre studieår hvis du ønsker å studere videre.

Kunnskap om hva som foregår i politikkens verden og hvordan ting henger sammen er etterspurt i mange ulike sektorer og bransjer.

Her er noen eksempler:

 • frivillige organisasjoner  
 • mediebedrifter  
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen

Les om hvordan det er å være nettstudent

Se alle studier ved ONH

Studiets oppbygging og innhold

Første semester

15 studiepoeng
15 studiepoeng

STAT1110
Innføring i statsvitenskap:
Politisk teori og styring

STAT1120
Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon 

 

Andre semester
 

10 studiepoeng
10 studiepoeng
10 studiepoeng

STAT1210
Komparativ politikk
 

STAT1220
Offentlig politikk og administrasjon

INT1240
Internasjonal politikk

 

 

STAT1110 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og analyse (15 sp)

Dette emnet introduserer deg for teorier om hvordan politikk og samfunn bør organiseres (normativ politisk teori) og teorier om hvordan politikk og samfunn er organisert og har utviklet seg (empirisk statsvitenskap). 

Les mer
STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon (15 sp)

Hvordan forskning, informasjon og kunnskap produseres, prosesseres og fremstilles har stor innvirkning på politikk, samfunnsstrukturer og relasjoner mellom mennesker. I møte med dette er det særdeles viktig å tilegne seg metodiske tilnærminger og utvikle evnen til kritisk tenkning.

Les mer
STAT1210 Komparativ politikk (10 sp)

Dette emnet introduserer deg for komparativ politikk (KP), en av de store fagretningene innenfor statsvitenskap.

Les mer
STAT1220 Offentlig politikk og administrasjon (10 sp)

Hovedfokuset i dette emnet ligger på offentlig politikk og administrasjon i Norge. Emnet har også en praktisk del der studenten skal følge med på pågående politiske prosesser, som stortingsdebatter og lokalpolitiske prosesser.

Les mer
INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner.

Les mer