Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i internasjonale studier

Er du interessert i verden utenfor Norges grenser og hva som former den? Lurer du på om FN fortsatt er relevant, om flyktningkrisen fører til økt usikkerhet eller hva pandemier gjør med internasjonalt samarbeid? Da er internasjonale studier midt i blinken for deg. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Dette studiet har oppstart på høsten. Velger du å studere på nett, kan du starte både høst og vår.

Verden har aldri vært så tett sammenvevd politisk, økonomisk, juridisk og kulturelt som den er i dag. Samtidig ser vi dype splittelser og konflikter på den internasjonale scenen. Internasjonale studier er en tverrfaglig tilnærming til studiet av internasjonale forhold og hendelser.

Studiet bygger på fagområder som statsvitenskap, historie, jus og økonomi, så vel som psykologi, filosofi og kulturstudier for å forstå hva det er som former den verden vi lever i.

Studiet gir deg også mulighet til å  oppnå verdifull praktisk og internasjonal erfaring gjennom internship, studieturer, kursing og utveksling.

I en verden hvor internasjonale forhold påvirker oss stadig mer, vil din kompetanse etter endt bachelor være etterspurt.

Hva lærer du?

Internasjonale studier ligger nært statsvitenskap som fagfelt, men med et større fokus på internasjonale forhold. Med dette studiet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere og drøfte spennende og viktige problemstillinger.

Disse er blant annet knyttet til:

 • internasjonalt samarbeid og konflikt
 • internasjonal økonomi
 • globaliseringens konsekvenser
 • klimaspørsmål
 • internasjonal rett
 • militær maktbruk

Du undervises av en engasjert og entusiastisk gjeng som gjerne bruker podkast, live-streaming og interaktive kart som læringsverktøy, og inviterer relevante og kjente gjesteforelesere fra feltet.

studenter på internasjonale studier

Internship og valgemner  

I løpet av studietiden på bachelor i internasjonale studier kan du delta på studieturer til Tanzania* og Midtøsten*, ta kurs i konflikthåndtering, eller ta internship. Sannsynligvis kommer du også til å møte internasjonale studenter på campus i Oslo.

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.

Våre studenter har tidligere gjennomført internship ved blant annet

 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)

“Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn”.

- Halima Amedi, tidligere bachelorstudent om sitt internship hos FN-sambandet 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier

Med denne bachelorgraden kan du ta et stort steg på veien mot en spennende jobb. Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor internasjonale studier er etterspurt i mange sektorer og bransjer både i Norge og utlandet.

Relevante arbeidsgivere for deg med utdanning innen internasjonale studier er

 • Utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Kirkens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp m.fl.)
 • offentlige etater
 • Forsvaret og etterretning
 • forskningsinstitusjoner og akademia
 • skolevesenet
 • ulike medier
 • konsulentbransjen 

Med fullført bachelor i internasjonale studier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet.

Se alle studier ved ONH

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

Les mer
INT1140 Internasjonal historie (10 sp) 

INT1140 er et introduksjonsemne i internasjonal historie. Med utgangspunkt i historiefaglige teorier og metoder vil emnet handle om å analysere hendelser og utviklingstrekk som har definert internasjonale relasjoner i Europa og verden fra 1600-tallet og fram til i dag. 

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

Dette emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

I løpet av emnet skal du gjennomføre et individuelt casestudium om et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret.

Les mer
INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner.

Les mer

INT2120 Internasjonal politisk økonomi (10 sp)

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå.

Les mer
INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

Dette emnet vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Les mer
INT2220 Folkerett (10 sp)

I dette emnet ser vi nærmere på noen trekk ved det vi i dag kaller folkeretten, i det vi studerer dens grunnleggende bestanddeler og dens plass i det internasjonale systemet.

Les mer
EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

Dette emnet vil gi deg kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

Les mer

INT3990 Bacheloroppgave (30 sp) 

Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. Hver student foreslår selv fokus for oppgaven, men temaet skal ligge innenfor de tematiske områdene som er dekket av internasjonale studier. 

Les mer

INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states.

Les mer
INT6060 Geopolitics and Security in the Arctic (10 sp)

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. 

Les mer
INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

In this course, we will delve into the contents and background of one of the most important developments of late 20th century thought about war: namely, the resurgence of the “just war” idea.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine some of the key issues and theories that inform contemporary thinking on violence.

Les mer
INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

Migration and refugee studies is an interdisciplinary course which draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology, human geography and history to make sense of international migration.

Les mer
INT6140 Security in the 21st Century (10 sp)

This course builds on traditional security studies but moves a step beyond to include critical approaches to security studies as well.

Les mer
INT6910 Internship (10 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.  

Les mer
INT6920 Internship (20 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.  

Les mer
INT6930 Internship (30 sp)

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.

Les mer
INT6940 Forskning i praksis (10 sp)

I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

Les mer
INT6150 U.S. Foreign Policy at Home and Abroad (10 sp)

This course will ask some big questions for us to ponder together, such as, to what degree – if at all – has the United States been a force for "good" in the world, as American politicians often argue? Do Americans and non-Americans agree on their assessment of U.S. foreign policy?

Les mer
INT6950 Forskning i praksis (20 sp)

I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

Les mer