Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i statsvitenskap

Forstå Norge og verden på en bedre måte med en bachelorgrad i statsvitenskap.

Studiet tar for seg store og små samfunnsspørsmål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå; spørsmål knyttet til klimaendringer, migrasjon, demokrati, konflikt og samarbeid for å nevne noe. Du fordyper deg i politikkens verden, og får en forståelse av hvordan politikk utformes og utøves, og hvordan ulike samfunn er bygd opp og utvikler seg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Få mer informasjon Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Du kan søke på bachelor i statsvitenskap (stedlig – på campus i Oslo) fra januar 2022. Vil du studere på nett, kan du søke allerede nå og starte til våren.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse. Dette studiet har oppstart på høsten.

Statsvitenskap er det systematiske studiet av forholdet mellom politikk, makt, institusjoner og samfunn, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Graden bygger på fem sentrale fagområder: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, samt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Studiet dekker alle de nevnte områdene grundig, og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 60 studiepoeng frie emner. Da kan du blant annet velge arbeidslivsrelevante alternativer, slik som internship. 

Hva lærer du i statsvitenskap?

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til undervisning og veiledning.

Statsvitenskap er et verktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere grunnleggende og dagsaktuelle spørsmål i verden rundt oss, slik som: 

 • hvorfor er demokratiet på tilbakegang i noen land, men på framgang i andre? 
 • hvorfor er det så vanskelig for stater å enes om klima og miljøpolitikk? 
 • hvorfor er kvinner og minoriteter underrepresentert i politikken? 
 • hvorfor er noen partier mer populistiske enn andre? 
 • hvorfor er økonomisk ulikhet større i noen land enn andre? 
 • hvorfor har vi en omfattende velferdsstat? 
 • hvorfor er vindmøller et stridstema i Norge? 
 • hvorfor oppstår masseprotester mot autokrati i noen land men ikke andre?

Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss. Vår fagstab er også aktive innen forskning og fagutvikling, og deltar i ulike samfunnsdebatter og nasjonale og internasjonale samarbeid. 

To personer som studerer sammen

Internship, valgemner og utveksling   

I løpet av studietiden på bachelor i statsvitenskap kan du delta på studieturer, ta kurs, internship eller reise et semester til utlandet på utveksling. Sannsynligvis kommer du også til å møte internasjonale studenter på campus i Oslo.

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.

Våre studenter har tidligere gjennomført internship ved blant annet

 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • Utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)

*Grunnet koronasituasjonen er det usikkerhet om studieturer blir gjennomført skoleåret 2021-22.
 

“Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn”.

- Halima Amedi, tidligere bachelorstudent om sitt internship hos FN-sambandet 
 

Jobbmuligheter og videre studier 

Kunnskap innen statsvitenskap er etterspurt og anvendelig i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Studiet vektlegger praktiske ferdigheter og har en tverrfaglig tilnærming som gir deg rom til å velge ulike retninger. Kombinasjonen av det teoretiske og det praktiske vil gjøre deg godt rustet til arbeidslivet og videre studier. 

Samfunnet er i stadig endring, og det er et økende behov for å forstå og tenke nytt rundt samfunnsorganisering, politiske prosesser, aktører og relasjoner. Vårt fokus på å skape gode fremtidige arbeidstakere gjenspeiles også i våre vurderingsformer og arbeidsmetoder. 

Studiet er godt egnet for dem som har et ønske om å arbeide innen:

 • offentlig forvaltning og styring på ulike nivåer i samfunnet
 • organisasjonslivet
 • statlig utenrikstjeneste
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen
 • mediebedrifter  

STAT1110 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og analyse (15 sp)

STAT1110 introduserer deg for politisk teori. Emnet tar utgangspunkt i sentrale politiske tenkere som har søkt å gi svar på normative spørsmål knyttet til premisser for rettferdighet, makt, politisk organisering og legitimitet.

Les mer
STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon (15 sp)

Vi lever i en tid preget av et betydelig mangfold av informasjon, kunnskap og meninger. Grensene mellom sannhet og usannhet er uklare og utfordringene med å skille troverdig og korrekt informasjon fra desinformasjon, manipulering og «fake news» blir stadig større.

Les mer
STAT1210 Komparativ politikk (10 sp)

Studiet av komparativ politikk utgjør en sentral fagretning innenfor statsvitenskap. Komparativ politikk har til hensikt beskrive, forklare og foutsi politiske handlinger, prosesser, institusjoner og utfall innenfor stater og andre politiske systemer.

Les mer
STAT1220 Offentlig politikk og administrasjon (10 sp)

Offentlig politikk og administrasjon er et av hovedemnene innen statsvitenskapen som tar for seg en rekke elementære begreper og problemstillinger. Spørsmål om hvordan statsmakten og styringssystemer er innrettet og bør innrettes står sentralt i dette emnet.

Les mer
STAT1230 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet stater imellom og forholdet mellom stater og andre aktører på den internasjonale arenaen. Vi dykker ned i noen av de mest spennende og utfordrende problemstillingene i internasjonale relasjoner, og tar i bruk en rekke verktøy for å forstå hvorfor stater handler som de gjør.

Les mer

EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

I dette emnet vil du lære om filosofi, som betyr kjærlighet til visdom. Emnet er et grunnstudium med lange tradisjoner innen norsk universitetsutdanning, og skal gi en grunnleggende innføring i vitenskapens og filosofiens historie, samt etisk tenkning.

Les mer
STAT2210 Klima, miljø og politikk

Dette emnet gir studenten en innføring i grunnleggende spørsmål knyttet til klima- og miljøpolitikk.

Les mer
STAT2220 Demokratiet og dets kritikere

I dette emnet får du grunnleggende innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til politiske regimer, demokratisering og samfunnsstyring. 

Les mer

STAT3210 Statistikk

Statistikk er en kvantitativ vitenskap som handler om å samle inn, organisere, analysere, fortolke og presentere empiriske data.

Les mer
STAT3990 Bacheloroppgave

I dette emnet skal studentene anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i statsvitenskapsstudiet til å foreta selvstendige analyser av selvvalgte faglige problemstillinger.

Les mer