Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i statsvitenskap

Forstå Norge og verden på en bedre måte med en bachelorgrad i statsvitenskap! Studiet tar for seg store og små samfunnsspørsmål på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå; spørsmål knyttet til klimaendringer, migrasjon, demokrati, konflikt og samarbeid for å nevne noe. Du fordyper deg i politikkens verden, og får en forståelse av hvordan politikk utformes og utøves, og hvordan ulike samfunn er bygd opp og utvikler seg.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Dette studiet har oppstart på høsten. Velger du å studere på nett, kan du starte både høst og vår.

Statsvitenskap er det systematiske studiet av forholdet mellom politikk, makt, institusjoner og samfunn, på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

Graden bygger på fem sentrale fagområder: politisk teori, internasjonal politikk, komparativ politikk, offentlig politikk og administrasjon, samt samfunnsvitenskapelig forskningsmetode.

Studiet dekker alle de nevnte områdene grundig, og legger til rette for stor grad av valgfrihet med 60 studiepoeng frie emner. Da kan du blant annet velge arbeidslivsrelevante alternativer, slik som internship.

Hva lærer du i statsvitenskap?

Hos oss vil du møte et solid og imøtekommende fagmiljø som er svært dedikert til undervisning og veiledning.

Statsvitenskap er et verktøy som gjør deg i stand til å forstå og analysere grunnleggende og dagsaktuelle spørsmål i verden rundt oss, slik som: 

 • hvorfor er demokratiet på tilbakegang i noen land, men på framgang i andre? 
 • hvorfor er det så vanskelig for stater å enes om klima og miljøpolitikk? 
 • hvorfor er kvinner og minoriteter underrepresentert i politikken? 
 • hvorfor er noen partier mer populistiske enn andre? 
 • hvorfor er økonomisk ulikhet større i noen land enn andre? 
 • hvorfor har vi en omfattende velferdsstat? 
 • hvorfor er vindmøller et stridstema i Norge? 
 • hvorfor oppstår masseprotester mot autokrati i noen land men ikke andre?

Vi er genuint interessert i å gi deg en robust og anvendelig utdanning, og bidra til at du skal få en fin studietid hos oss. Vår fagstab er også aktive innen forskning og fagutvikling, og deltar i ulike samfunnsdebatter og nasjonale og internasjonale samarbeid. 

studenter på statsvitenskap på onh

Internship og valgemner 

I løpet av studietiden på bachelor i statsvitenskap kan du delta på studieturer, ta kurs og internship. Sannsynligvis kommer du også til å møte internasjonale studenter på campus i Oslo.

Som en av få utdanninger innen samfunnsfag i Norge tilbyr vi internship som del av bachelorgraden. Dette er en unik mulighet til å opparbeide deg erfaring og kompetanse som er høyt verdsatt i arbeidslivet. Oslo Nye Høyskole har samarbeid med attraktive arbeidsgivere og avtaler som gir våre studenter forrang på enkelte internship.

Våre studenter har tidligere gjennomført internship ved blant annet

 • Flyktninghjelpen
 • FNs høykommissær for flyktninger i Genève (UNHCR)
 • Utenlandske ambassader
 • Norad
 • FN-sambandet
 • Leger uten grenser (MSF)
 • Integrerings og Mangfoldsdirektoratet (IMDi)

“Samtalene med kollegaer over lunsjbordet ble raskt en begivenhet jeg så fram til, der hverdagspraten raskt gikk over i inspirerende samtaler om ansattes unike erfaringer og bakgrunn”.

- Halima Amedi, tidligere bachelorstudent om sitt internship hos FN-sambandet 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier 

Med fullført bachelor i statsvitenskap kvalifiserer du til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet, blant annet:

Kunnskap innen statsvitenskap er etterspurt og anvendelig i arbeidslivet, både innenfor offentlig og privat sektor. Studiet vektlegger praktiske ferdigheter og har en tverrfaglig tilnærming som gir deg rom til å velge ulike retninger. Kombinasjonen av det teoretiske og det praktiske vil gjøre deg godt rustet til arbeidslivet og videre studier. 

Samfunnet er i stadig endring, og det er et økende behov for å forstå og tenke nytt rundt samfunnsorganisering, politiske prosesser, aktører og relasjoner. Vårt fokus på å skape gode fremtidige arbeidstakere gjenspeiles også i våre vurderingsformer og arbeidsmetoder. 

Studiet er godt egnet for dem som har et ønske om å arbeide innen:

 • offentlig forvaltning og styring på ulike nivåer i samfunnet
 • organisasjonslivet
 • statlig utenrikstjeneste
 • forsvaret og etterretning  
 • forskning, akademia og skolevesenet 
 • ulike departementer og offentlige etater  
 • politiske organisasjoner og partier 
 • konsulentbransjen
 • mediebedrifter  

Se alle studier ved ONH

STAT1110 Innføring i statsvitenskap: Politisk teori og analyse (15 sp)

Dette emnet introduserer deg for teorier om hvordan politikk og samfunn bør organiseres (normativ politisk teori) og teorier om hvordan politikk og samfunn er organisert og har utviklet seg (empirisk statsvitenskap). 

Les mer
STAT1120 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode og kommunikasjon (15 sp)

Hvordan forskning, informasjon og kunnskap produseres, prosesseres og fremstilles har stor innvirkning på politikk, samfunnsstrukturer og relasjoner mellom mennesker. I møte med dette er det særdeles viktig å tilegne seg metodiske tilnærminger og utvikle evnen til kritisk tenkning.

Les mer
STAT1210 Komparativ politikk (10 sp)

Dette emnet introduserer deg for komparativ politikk (KP), en av de store fagretningene innenfor statsvitenskap.

Les mer
STAT1220 Offentlig politikk og administrasjon (10 sp)

Hovedfokuset i dette emnet ligger på offentlig politikk og administrasjon i Norge. Emnet har også en praktisk del der studenten skal følge med på pågående politiske prosesser, som stortingsdebatter og lokalpolitiske prosesser.

Les mer
INT1240 Internasjonal politikk (10 sp)

I dette emnet vil du lære om forholdet mellom stater og forholdet mellom stater og internasjonale institusjoner.

Les mer

EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

Dette emnet vil gi deg kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

Les mer
STAT2210 Klima, miljø og politikk (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende spørsmål knyttet til klima- og miljøpolitikk.

Les mer
STAT2220 Demokratiet og dets kritikere (10 sp)

I dette emnet får du grunnleggende innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til politiske regimer, demokratisering og samfunnsstyring. 

Les mer
Valgemner på bachelor i statsvitenskap

I løpet av andre og tredje studieår skal studenten ta valgfrie emner tilsvarende 60 studiepoeng.

Les mer

STAT3210 Statistikk (10 sp)

Dette emnet gir deg kunnskap og ferdigheter til å analysere kvantitativ data fra statsvitenskapelig forskning.

Les mer
STAT3990 Bacheloroppgave (20 sp)

I dette emnet skal studentene anvende den kunnskapen de har tilegnet seg i statsvitenskapsstudiet til å foreta selvstendige analyser av selvvalgte faglige problemstillinger.

Les mer
Valgemner på bachelor i statsvitenskap

I løpet av andre og tredje studieår skal studenten ta valgfrie emner tilsvarende 60 studiepoeng.

Les mer