Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i freds- og konfliktstudier – nettstudium

Vi lever i en sammensatt og kompleks verden som til tider kan virke både uoversiktlig og uforståelig. Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Med freds- og konfliktstudier vil du tilegne deg både teoretiske og praktiske verktøy for å forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

Oslo Nye Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr et bachelorprogram i freds- og konfliktstudier. Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier. I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver.

Det å forstå samtidens internasjonale forhold er etterspurt i både private og offentlige institusjoner, ideelle og internasjonale organisasjoner, forskningsinstitusjoner og akademia.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse innen internasjonale forhold, hendelser og utviklingstrekk.

Noen sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet

 • hva ligger egentlig i begreper som fred, krig, konflikt og vold?
 • hvorfor oppstår væpnede konflikter?
 • hvorfor valgte verdenssamfunnet å intervenere i Libya, men ikke Syria?
 • finnes det egentlig regler i krig?
 • hvilken rolle spiller religion i fred og konflikt?
 • er det noen sammenheng mellom demokrati og fred?Hvorfor er det så vanskelig å reformere FN?
 • er krig utelukkende negativt?
 • vil klimaendringene føre til flere voldelige konflikter?
 • kan brudd på menneskerettigheter rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får personlig veiledning, og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Frivillige og obligatoriske samlinger

For studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og internasjonale relasjoner arrangeres det minimum én felles digital samling per semester.

Som bachelorstudent er det obligatorisk å delta på to samlinger. Samlingene må gjennomføres før du kan levere avsluttende bacheloroppgave, men det er opp til deg selv når i studieløpet du ønsker å gjøre dette.

Du kan delta på så mange samlinger du ønsker. Samlingene er ikke emnespesifikke, men tar for seg ulike faglige problemstillinger og temaer. Dette varierer fra samling til samling. Det er også fokus på studieteknikk og det å være nettstudent, og samlingene gir gode muligheter til å bli kjent med både medstudenter, fagansatte og høyskolen. Noen av samlingene kan finne sted fysisk på campus i Oslo.

freds- og konfliktstudier på onh

Få en fot innenfor med internship

I løpet av studiet har du mulighet til å ta internship og gjennomføre kurs i konflikthåndtering. Internship gir deg en unik mulighet til å få erfaring fra arbeidslivet, knytte kontakter og styrke din CV!

Ta de mulighetene du får, Internship og frivillig arbeid. (…) den enkleste veien inn (i jobb) er gjennom nettverk, som i alle andre bransjer.

Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, jobber i Flyktninghjelpen.  

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Jobbmuligheter og videre studier

Kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor freds- og konfliktstudier er et viktig steg på veien mot en spennende jobb og åpner for muligheter både i Norge og utlandet. 

Potensielle arbeidsgivere vil blant annet være

 • utenriksdepartementet eller andre departementer
 • FN-systemet
 • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
 • offentlige etater (som UDI, Nav)
 • konsulentbyråer
 • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
 • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
 • forsvaret og etterretning
 • interesserorganisasjoner og tenketanker
 • politiske partier
 • media

Med fullført bachelor i freds- og konfliktstudier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet,

Se alle studier ved ONH

                                                     
                                                        EMNEOPPBYGGING

emneoppbygging freds og konflikt

 

INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

Les mer
FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

Dette emnet vil blant annet gjøre deg kjent med den historiske fremveksten og utviklingen av freds- og konfliktforskning.

Les mer
INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

Dette emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

Les mer
INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

I dette emnet vil du få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

Les mer
INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

I løpet av emnet skal du gjennomføre et individuelt casestudium om et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret.

Les mer
FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

Dette emnet vil gi en introduksjon til konfliktløsning og fredsarbeid. Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning.

Les mer

FK2110 Religion i krig og fred (10 sp)

Religion blir ofte brukt som en faktor for å forstå og forklare hvorfor enkelte konflikter bryter ut. Dette emnet vil studere religion som årsaksforklaring, samt som tro og som ideologi.

Les mer
INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

Dette emnet vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

Les mer
INT2220 Folkerett (10 sp)

I dette emnet ser vi nærmere på noen trekk ved det vi i dag kaller folkeretten, i det vi studerer dens grunnleggende bestanddeler og dens plass i det internasjonale systemet.

Les mer
EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

Dette emnet vil gi deg kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

Les mer

INT3110 International Political Thought (10 sp)

I dette emnet vil du bli introdusert for en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. 

Les mer
FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. Hver student foreslår selv fokus for oppgaven, men temaet skal ligge innenfor de tematiske områdene som er dekket av freds- og konfliktstudier.

Les mer

INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

What is terrorism? How has the threat of terrorism changed over time? What motivates different types of terrorism? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenons of our time.

Les mer
INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states.

Les mer
INT6060 Geopolitics and Security in the Arctic (10 sp)

The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. 

Les mer
INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

Les mer
INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

In this course, we will delve into the contents and background of one of the most important developments of late 20th century thought about war: namely, the resurgence of the “just war” idea.

Les mer
INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine some of the key issues and theories that inform contemporary thinking on violence.

Les mer
INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Oslo New University College. 

Les mer
INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

Migration and refugee studies is an interdisciplinary course which draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology, human geography and history to make sense of international migration.

Les mer
INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med dette emnet er å gi deg et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

Les mer
INT6910 Internship (10 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.  

Les mer
INT6920 Internship (20 sp) 

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.  

Les mer
INT6930 Internship (30 sp)

Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.

Les mer
INT6940 Forskning i praksis (10 sp)

I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

Les mer
INT6950 Forskning i praksis (20 sp)

I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

Les mer