Hopp til hovedinnhold
Studier i Oslo

Bachelor i freds- og konfliktstudier

Hvorfor oppstår kriger? Hva påvirker internasjonal politikk? Og hvordan kan vi skape utvikling, fred og sikkerhet? Denne bachelorgraden lærer deg verktøy for å analysere, forstå og diskutere hvordan ulike krefter i samfunnet bidrar til å skape fred og konflikt.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig som nettstudium

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Dette studiet har oppstart på høsten. Velger du å studere på nett, kan du starte både høst og vår.

Oslo Nye Høyskole er den eneste utdanningsinstitusjonen i Norge som tilbyr en bachelorgrad i freds- og konfliktstudier. Studiet er tverrfaglig og bygger på kunnskap fra en rekke fagdisipliner, som statsvitenskap, historie, jus, økonomi, kulturstudier og sikkerhetsstudier.

I løpet av tre spennende år vil du lære å forstå verden fra ulike perspektiver. Studiet gir deg også mulighet til få praktisk arbeidserfaring gjennom internship, og internasjonal erfaring gjennom utveksling og studieturer til Tanzania og Midtøsten.

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å analysere, forstå og diskutere internasjonale forhold og hendelser. Vi tilbyr tett faglig oppfølging og et trygt og engasjerende studiemiljø. Studiet legger til rette for aktiv deltakelse og stimulerende diskusjoner med dine medstudenter og våre dyktige forelesere.

Noen sentrale problemstillinger som diskuteres og analyseres i løpet av studiet

 • hva mener vi egentlig med begrepene fred og konflikt?
 • kan krig rettferdiggjøres? Hvilke kriterier må i så fall ligge til grunn?
 • vil klimaendringene og miljø-ødeleggelser føre til flere voldelige konflikter?
 • er FN fortsatt relevant eller har organisasjonen utspilt sin rolle?
 • har verdenssamfunnet plikt og rett til å gripe inn i suverene staters interne konflikter?
 • hvilken rolle spiller religion og økonomi i voldelige konflikter og fredsarbeid?
 • hvordan kan man best forebygge og løse voldelige konflikter?
 • gjelder menneskerettighetene egentlig for alle?
 • hvorfor er demokratiet som styresett på tilbakegang?
 • kan brudd på menneskerettighetene rettferdiggjøres i kampen mot terrorisme?

“I dette studiet lærer du blant annet om konsekvensene av konflikt og hvordan de kan forebygges, ulike aktørers rolle og internasjonalt samarbeid og utvikling”.

Studieleder

Internship, praktiske ferdigheter og minner for livet med studietur til Tanzania og Midtøsten

Du skal få en praktisk forståelse av læringsinnholdet. I løpet av studietiden vil du få mulighet til å reise på studieturer til Tanzania* og Midtøsten*, ta internship eller reise på utveksling til utlandet i et semester. Vi tilbyr også nyttige kurs som vil styrke CV-en din og gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Blant annet tilbyr vi kurset Conflict Management in Practice.

"Studiene ved Oslo Nye Høyskole, og da spesielt freds- og konfliktstudier, har høy kvalitet og gir en god grunnmur for veien videre. Her har du mange muligheter til å bygge erfaring og skape nettverk og muligheter for deg selv."

- Stian Abrahamsen, tidligere freds- og konfliktstudent, jobber i Flyktninghjelpen.

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

  Arbeidsrelevans og videre studier

  Kunnskap innenfor freds- og konfliktstudier åpner for muligheter til mange spennende yrker både i Norge og utlandet.

  Potensielle arbeidsgivere vil blant annet være

  • utenriksdepartementet eller andre departementer
  • FN-systemet
  • humanitære organisasjoner (som Flyktninghjelpen, Krikens Nødhjelp, Amnesty International, Norsk Folkehjelp og mange flere)
  • offentlige etater (som UDI, Nav)
  • konsulentbyråer
  • utdanning og akademia (universitets- og høyskolenivå eller i grunnskolen og videregående)
  • samfunnsforskning (PRIO, FNI, ISF, Nupi m.fl.)
  • forsvaret og etterretning
  • interesserorganisasjoner og tenketanker
  • politiske partier
  • media 

  Med fullført bachelor i freds- og konfliktstudier kvalifiserer du også til å søke en rekke samfunnsvitenskapelige masterstudier i Norge og i utlandet,

  Se alle studier ved ONH

   

  Studiets oppbygging - Freds- og konfliktstudier

  emneoversikt fred og konflikt

   

  INT1110 Innføring i internasjonale studier (10 sp)

  Dette emnet gir en innføring i et fagfelt som omfatter en rekke interessante temaer som gir deg innsikt i og forståelse for hvordan det internasjonale systemet fungerer og hvorfor de ulike aktørene handler som de gjør.

  Les mer
  FK1120 Innføring i freds- og konfliktstudier (10 sp)

  Dette emnet vil blant annet gjøre deg kjent med den historiske fremveksten og utviklingen av freds- og konfliktforskning.

  Les mer
  INT1150 Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (10 sp)

  Dette emnet gjennomgår sentrale trekk ved empirisk forskning (problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning) samt grunnbegreper knyttet til samfunnsvitenskapelige undersøkelser, tester, spørreskjemaer og kvalitative og kvantitative metoder.

  Les mer
  INT1220 Menneskerettigheter (10 sp)

  I dette emnet vil du få grunnleggende kunnskap i det internasjonale menneskerettighetsregimet, dets organer og institusjoner, dets verktøy i form av konvensjoner, regelverk og lignende og muligheter/begrensninger med håndhevelse av disse i enkelte land.

  Les mer
  INT1230 Folkemord og massevold: Konflikt, regimer og ideologier (10 sp)

  I løpet av emnet skal du gjennomføre et individuelt casestudium om et selvvalgt folkemord fra det 20. århundret.

  Les mer
  FK1210 Konfliktløsning og fredsarbeid (10 sp)

  Dette emnet vil gi en introduksjon til konfliktløsning og fredsarbeid. Viktige begreper og temaer er konfliktløsning, konfliktforebygging, fredsbevaring, fredsbygging, humanitær intervensjon og forsoning.

  Les mer

  FK2110 Religion i krig og fred (10 sp)

  Religion blir ofte brukt som en faktor for å forstå og forklare hvorfor enkelte konflikter bryter ut. Dette emnet vil studere religion som årsaksforklaring, samt som tro og som ideologi.

  Les mer
  INT2210 Sikkerhetsstudier (10 sp)

  Dette emnet vil diskutere konseptet «sikkerhet», gi en innføring i strategilære, videreutvikle forståelsen av IR-teori, og introdusere viktige historiske caser og aktuelle sikkerhetspolitiske problemstillinger.

  Les mer
  INT2220 Folkerett (10 sp)

  I dette emnet ser vi nærmere på noen trekk ved det vi i dag kaller folkeretten, i det vi studerer dens grunnleggende bestanddeler og dens plass i det internasjonale systemet.

  Les mer
  EXPHIL Examen philosophicum (10 sp)

  Dette emnet vil gi deg kunnskap og forståelse for noen av de viktigste bidrag filosofien har gitt til utviklingen av den vitenskapsforståelsen vi har i dag. 

  Les mer

  INT3110 International Political Thought (10 sp)

  I dette emnet vil du bli introdusert for en rekke begrepsmessige og analytiske redskaper som åpner for en dypere og mer nyansert forståelse av internasjonale relasjoner. 

  Les mer
  FK3990 Bacheloroppgave (30 sp)

  Bacheloroppgaven er et større faglig arbeid som avslutter den treårige bachelorgraden. Hver student foreslår selv fokus for oppgaven, men temaet skal ligge innenfor de tematiske områdene som er dekket av freds- og konfliktstudier.

  Les mer

  INT6010 Terrorism and Counterterrorism (10 sp)

  What is terrorism? How has the threat of terrorism changed over time? What motivates different types of terrorism? This class examines these fundamental questions and many more in order to gain some insight into one of the most talked about political phenomenons of our time.

  Les mer
  INT6040 Foreign Policy Analysis (10 sp)

  In this course we examine the various theories of foreign policy and how foreign policy is made, focussing in particular on states.

  Les mer
  INT6060 Geopolitics and Security in the Arctic (10 sp)

  The Arctic is experiencing fast and unprecedented economic, environmental, political, and security challenges, which provides new opportunities for international cooperation, but also a potential for regional competition and even conflict. 

  Les mer
  INT6070 War and Peace in the Middle East (10 sp)

  The course will provide students with the tools necessary to understand one of the most conflict ridden regions in the world by illuminating the role played by various great powers intervening and withdrawing from the Middle East.

  Les mer
  INT6080 The Ethics of War and Peace (10 sp)

  In this course, we will delve into the contents and background of one of the most important developments of late 20th century thought about war: namely, the resurgence of the “just war” idea.

  Les mer
  INT6090 Understanding Global Violence: Contemporary Trends and Theories (10 sp)

  Every year in excess of half a million people die as a result of armed violence and many more suffer its consequences. In this module we examine some of the key issues and theories that inform contemporary thinking on violence.

  Les mer
  INT6100 The Nobel Peace Prize – What, Why and to Whom? (10 sp)

  This course will analyze the ideas behind and the actual practice(s) expressed by the Nobel Peace Prize, which is handed out in Oslo every year – the city of Oslo New University College. 

  Les mer
  INT6110 Migration and Refugee Studies (10 sp)

  Migration and refugee studies is an interdisciplinary course which draws on a range of theoretical approaches from political science, law, economics, sociology, human geography and history to make sense of international migration.

  Les mer
  INT6140 Sikkerhet i det 21. århundre (10 sp)

  Dette emnet bygger på INT2210 Sikkerhetsstudier. Målet med dette emnet er å gi deg et solid fundament til å forstå og diskutere sentrale begreper og konsepter innen klassisk og kritiske sikkerhetsstudier samt bidra til en dypere forståelse av internasjonal sikkerhetspolitikk.

  Les mer
  INT6910 Internship (10 sp) 

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.  

  Les mer
  INT6920 Internship (20 sp) 

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.  

  Les mer
  INT6930 Internship (30 sp)

  Utplassering i relevante bedrifter, institusjoner og organisasjoner er en unik mulighet for studenter til å få innblikk i arbeidslivet, opparbeide seg praktiske erfaringer, integrere teori og praksis, samt knytte kontakter.

  Les mer
  INT6940 Forskning i praksis (10 sp)

  I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

  Les mer
  INT6950 Forskning i praksis (20 sp)

  I dette valgemnet lærer du forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe med forskningsrelaterte arbeidsoppgaver i samarbeid med en eller flere av avdelingens forskere.

  Les mer