Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i organisasjonspsykologi – nettstudium

Vil du jobbe med HR, personal og ledelse? Da er bachelorgraden i organisasjonspsykologi ved ONH riktig for deg! 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Opptakskravet til denne bachelorgraden er kun generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

En bachelor i organisasjonspsykologi er en utdanning for fremtiden. På dette studiet lærer du om: 

 • Hvordan jobbstress, utbrenthet, konflikter, trakassering, mobbing og destruktiv medarbeideratferd påvirker arbeidshverdagen, og mulige tiltak og intervensjoner
 • Kartlegging av arbeidsmiljø og hvordan komme med forslag til forbedring
 • Prinsipper rundt vurdering av arbeidsevne og individuell tilrettelegging for ansatte 
 • Hva slags type ledelse som egner seg best i ulike situasjoner 
 • Hvordan lede og motivere digitale team
 • Hvordan foreslå tiltak for å utvikle kompetansen til både ledere og medarbeidere
 • Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter for å levere vanskelige budskap
 • Hvordan utveksle synspunkter med andre på en saklig og respektfull måte, og gjennom dette kunne bidra til utvikling av god praksis innad i organisasjonen
 • Hvordan håndtere konflikter på jobb
 • Rekrutteringsprosessen – fra jobbanalyse, intervju, tester og onboarding 
 • Hvordan HR bidrar til virksomhetens verdiskapning

To damer som prater sammen

Jobbmuligheter og videre studier 

Det du lærer i dette bachelorløpet er relevant enten du ønsker å jobbe i Norge eller internasjonalt. Med en bachelor i organisasjonspsykologi kan du jobbe med fagområder som:

 • Strategisk kompetanseutvikling
 • Lederutvikling
 • Rekruttering
 • HR-analyse og mangfoldsledelse
 • Rådgivning og saksbehandling
 • Forskning og utdanning

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi.

Du kan også søke på master i psykologi hos oss (krever minimum 80 studiepoeng i psykologi), eller søke opptak på andre høyskoler eller universiteter, både i Norge og utlandet. 

Nettstudier

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du faglig veiledning hvor du kan få svar på faglige spørsmål, hjelp til studieteknikk, og tilbakemelding på arbeidskrav med gjennomgang av en av dine tekster og nyttige innspill.

Vi legger stor vekt på veiledning i de ulike emnene i forbindelse med for eksempel skriftlige innleveringer, prosjektarbeid eller ferdighetstrening. Alle studenter har tilgang til individuell veiledning med faglærere, så hvis det er noe du syns er vanskelig er det mye støtte å få. Vi ønsker at studentene våre skal oppleve mestring, og strekker oss langt for å tilrettelegge for dette. Vi tilbyr også skrivekurs der du kan lære å skrive en akademisk tekst, bli veiledet i kildebruk og øve på praktisk skivetrening. 

Valgemner og mulighet for internship

Arbeidslivet ønsker seg studier med en praktisk tilnærming samtidig som evnen til å se utover og ha kunnskap om verden rundt oss er viktig. Ved ONH tilbyr vi derfor muligheten til å ha internship som et av de valgfrie emnene i graden, og samarbeider for eksempel med Nobels fredssenter.

Gjennom et internship får du innblikk i arbeidslivet, og kunnskap og erfaring som er relevant på CV’en. Mange bygger også viktige relasjoner som kan være viktige for å få jobb etter studier. Underveis i studiet vil du også få tett oppfølging av våre faglærere med bred internasjonal erfaring. Du kan også velge mellom andre relevante valgemnet som inkluderer blant annet strategi og økonomi, the future of work og bedømming- og beslutningspsykologi. 

Merk at det ikke undervises i alle valgemnene til enhver tid.

Obligatoriske samlinger i studiet

I løpet av bachelorprogrammet må du delta på to obligatoriske samlinger. Du velger mellom noen oppgitte datoer når semesteret er i gang.

Det er samling i følgende emner:

Studenter som prater sammen i en sirkel

Hvilken psykologibachelor skal jeg velge?

På Oslo Nye Høyskole har vi tre bachelorgrader i psykologi – bachelor i psykologisk helsearbeidbachelor i anvendt psykolog og bachelor i organisasjonspsykologi. 

De skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelorgraden i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand. Tar du en bachelor i organisasjonspsykologi lærer du blant annet om hvor viktig psykososialt arbeidsmiljø, mangfold og kompetanseheving blant de ansatte er på en arbeidsplass er.

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge? Ta vår uhøytidelige test, og kom litt nærmere svaret!

Se alle studier ved ONH

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer
PSY1150 Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Les mer

PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)

Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

Les mer
PSY2290 Human Resource Management (15 sp)

Human Resource Management (HR) handler om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte. I dette emnet får du en bred innføring i sentrale teorier og verktøy innen HR som fagfelt.

Les mer
PSY3290 Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner (15 sp)

I dette emnet lærer du om forståelsesmodeller og ulik kommunikativ praksis sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst.

Les mer
PSY2291 Ledelse (15 sp)

Hvilke konsekvenser kan ulike former for ledelse ha på en bedrifts produktivitet, de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet? I dette emnet lærer du om ledelse som vitenskapelig fagområde, personalansvar og ledelse av grupper og team.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3992 Bacheloroppgaven i organisasjonspsykologi (15 sp)

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, psykologiens teorier og metoder, i analysen av en bestemt problemstilling innenfor organisasjonspsykologi.

Les mer

PSY6220 Psykologiske testverktøy og organisasjonspsykologiske undersøkelsesmetoder (15 sp)

Hvordan kan ulike tester og undersøkelsesmetoder brukes for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass? I dette emnet lærer du om psykometri og organisasjonspsykologisk undersøkelsesmetodikk.

Les mer
PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6230 Endringsledelse (15 sp)

I dette emnet lærer du hvordan å analysere og gjennomføre organisatoriske endringer i arbeidslivet. Undervisningen vil trekke inn eksempler fra reelle endringsprosesser i forskjellige organisasjoner.

Les mer
PSY6010 Økonomisk psykologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om hvordan økonomiske og psykologiske faktorer kan påvirke adferd. Du får kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener relatert til økonomisk psykologi.

Les mer
ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD2240 Strategi (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Ved endt kurs kan du planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Les mer