Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i organisasjonspsykologi – nettstudium

Hvordan påvirker motivasjonen til de ansatte bedriftens prestasjon? Ønsker du å være med på å utvikle menneskers potensial i arbeidshverdagen? Lær om dette og mye mer ved å dykke ned i den spennende verden av organisasjonspsykologi – et område innen psykologien som stadig blir mer aktuelt. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo

Opptakskravet til denne bachelorgraden er kun generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse

Neste oppstart er høsten 2022.  Se mer informasjon om nettstudier her.

Behovet for kunnskap om organisasjonspsykologi øker i takt med stadig mer innsikt i hvordan det psykososiale arbeidsmiljøet også påvirker bedriftens resultater.  

På bachelor i organisasjonspsykologi lærer du om de organisatoriske, sosiale og psykologiske prosesser som har betydning for aktørene i arbeidslivet.   

Å lykkes med kompetanseutvikling har blitt sentralt for å opprettholde en god konkurranseevne. Det å kunne legge til rette for økt læring samtidig som medarbeidernes trivsel ivaretas er en forutsetning for produktivitet og godt arbeidsmiljø. Her spiller også kunnskap om ulik type ledelse og dens påvirkning på de ansattes trivsel inn.   

Ved gjennomført bachelorgrad står du rustet til å bidra med faglig begrunnede løsninger på organisasjonspsykologiske problemstillinger. Det kan inkludere å forbedre psykososialt arbeidsmiljø, gi lederstøtte, identifisere kompetansebehov eller sikre mangfold i en bedrift. 
 

tre som jobber sammen

Hva lærer du i organisasjonspsykologi?

Vi har fokus på å tidlig etablere et fruktbart og aktivt læringsmiljø på nett, hvor du og medstudentene dine blant annet bruker hverandre som ressurser i læringsarbeidet. 

Gjennom de ulike emnene lærer du blant annet:  

  • Organisasjonspsykologisk teori, metode og verktøy – med en praktisk tilnærming  
  • Arbeidspsykologi og forhold som er av betydning for jobbatferd, for eksempel hvordan situasjons- og personfaktorer påvirker livet på arbeidsplassen, og konsekvensene av stress og mestring 
  • Human Resource Management - om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte 
  • Å kunne planlegge og utvikle endrings- og utviklingsarbeid – som ivaretar både bedriften og arbeidstakers behov 
  • Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner og om ledelse som vitenskapelig fagområde med sentrale teorier og perspektiv 

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til en rekke ulike læremidler, som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. I Qybele har du gode muligheter til å danne kollokviegrupper og kommunisere med dine medstudenter. Som nettstudent får du også din egen nettlærer!

Du får veiledning i de ulike emnene i forbindelse med for eksempel skriftlige innleveringer, prosjektarbeid eller ferdighetstrening. Alle studenter har tilgang til individuell veiledning med faglærere.
 

Her er åtte grunner til å studere organisasjonspsykologi!

Valgemner og mulighet for internship

I femte semester kan du velge hva du ønsker å fordype deg i. Du kan ta internship, enten hele eller halve semesteret. Du kan velge mellom spennende valgemner som passer inn i det du ønsker å jobbe med. Det inkluderer blant annet strategi, endringsledelse og seleksjonsmetoder i arbeidslivet.

Merk at det ikke undervises i alle valgemnene til enhver tid.
 

jente som smiler til kamera

Hvilken psykologibachelor skal jeg velge?

På Oslo Nye Høyskole har vi tre bachelorgrader i psykologi – bachelor i psykologisk helsearbeidbachelor i anvendt psykolog og bachelor i organisasjonspsykologi. 

De skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelorgraden i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand. Tar du en bachelor i organisasjonspsykologi lærer du blant annet om hvor viktig psykososialt arbeidsmiljø, mangfold og kompetanseheving blant de ansatte er på en arbeidsplass er.

Synes du det er vanskelig å vite hva du skal velge? Ta vår uhøytidelige test, og kom litt nærmere svaret!

Jobbmuligheter og videre studier 

Innholdet i bachelorprogrammet er relevant for det norske så vel som det internasjonale arbeidsmarkedet.

Dette er relevante jobbområder etter en bachelor i organisasjonspsykologi:  

  • HR og personaloppfølging  
  • konsulent innen organisasjonspsykologi og rekruttering 
  • jobbe med kompetanseutvikling 

Bachelorgraden gir deg også et solid fundament for å ta videre studier på masternivå relatert til organisasjons- og arbeidspsykologi hvis du ønsker etter endt bachelor. 
 

PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer
PSY1150: Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Les mer

PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)

Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

Les mer
PSY2290 Human Resource Management (15 sp)

Human Resource Management (HR) handler om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte. I dette emnet får du en bred innføring i sentrale teorier og verktøy innen HR som fagfelt.

Les mer
PSY3290 Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner (15 sp)

I dette emnet lærer du om forståelsesmodeller og ulik kommunikativ praksis sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst.

Les mer
PSY2291 Ledelse (15 sp)

Hvilke konsekvenser kan ulike former for ledelse ha på en bedrifts produktivitet, de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet? I dette emnet lærer du om ledelse som vitenskapelig fagområde, personalansvar og ledelse av grupper og team.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3992 Bacheloroppgaven i organisasjonspsykologi (15 sp)

I bachelorprosjektet skal studenten anvende sin kunnskap om, og forståelse for, psykologiens teorier og metoder, i analysen av en bestemt problemstilling innenfor organisasjonspsykologi.

Les mer

PSY6210 Utvelgelse og seleksjonsmetoder i arbeidslivet (15 sp)

I dette emnet vil du lære hvordan å vurdere jobbsøkere ut fra psykometriske tester og strukturerte intervjuer. Emnet vil gi deg konkrete verktøy som kan brukes som vurderingsmetode i en profesjonell og evidensbasert seleksjonsprosess.

Les mer
PSY6220 Psykologiske testverktøy og organisasjonspsykologiske undersøkelsesmetoder (15 sp)

Hvordan kan ulike tester og undersøkelsesmetoder brukes for å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet på en arbeidsplass? I dette emnet lærer du om psykometri og organisasjonspsykologisk undersøkelsesmetodikk.

Les mer
PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi (15 sp)

Bedømming- og beslutningspsykologi handler om hvordan mennesker gjør vurderinger og fatter beslutninger, og hvilke faktorer som styrer og påvirker disse prosessene. Dette emnet tar for seg sentrale teorier og forskningsresultater i fagområdet, og gir en generell innføring i bedømming- og beslutningstaking.

Les mer
PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6230 Endringsledelse (15 sp)

I dette emnet lærer du hvordan å analysere og gjennomføre organisatoriske endringer i arbeidslivet. Undervisningen vil trekke inn eksempler fra reelle endringsprosesser i forskjellige organisasjoner.

Les mer
PSY6010 Økonomisk psykologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om hvordan økonomiske og psykologiske faktorer kan påvirke adferd. Du får kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, allmennpsykologiske teorier og forskning som forklarer enkeltstående fenomener relatert til økonomisk psykologi.

Les mer
ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD2240 Strategi (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Ved endt kurs kan du planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Les mer