Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i anvendt psykologi – nettstudium

Har du lyst å jobbe med mennesket og er nysgjerrig på hvordan vi fungerer som individ, i samspill med andre og omverdenen? På bachelorprogrammet i anvendt psykologi vil du i tillegg til å lære om psykologisk teori og forskning, lære om hvordan denne kompetansen kan brukes på ulike områder i samfunnet.

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg
Søk på dette studiet Dette studiet er også tilgjengelig i Oslo.
 

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

På bachelorprogrammet i anvendt psykologi vil du lære om grunnleggende teori innen psykologi. For eksempel vil du lære om hvordan vi utvikler oss fra fødsel og gjennom hele livet og hva som spiller inn når vi skal ta vanskelige valg og beslutninger.

Du vil lære om normalpsykologi og om psykiske lidelser, og du vil i tillegg lære om relasjoner og kommunikasjon.

Etter bacheloren kan du fortsette på master i psykologi hos oss eller søke på masterstudier både i Norge og utlandet

Hva lærer du på bachelor i anvendt psykologi?

På bachelorprogrammet i anvendt psykologi lærer du om flere av psykologiens grunndisipliner. 

Du lærer blant annet om:

 • Hovedtrekkene ved menneskets (kognitive, biologiske, moralske, sosiale og emosjonelle) utvikling 
 • Hvordan vi trekker slutninger fra bevis, og hvilke skjevheter som finnes i menneskelige bedømming- og beslutningsprosesser  
 • Hvordan vi oppfatter, tolker, beskriver og forklarer hendelser og handlinger som omfatter oss selv eller andre i dagliglivet.   
 • Relasjonen mellom hjernen og atferd  
 • Sosiale og kulturelle faktorer som påvirker arbeidsmiljø og helse  
 • Terapeutrollen, terapeutisk relasjon og den terapeutiske alliansen  
 • Forstå psykologiens anvendbarhet på ulike samfunnsområder

Jeg valgte å studere psykologi fordi jeg var nysgjerrig på mennesket. Det var et opplagt valg for meg. Jeg så en del på andre linjer som var rettet mot arbeid med mennesker, men jeg syns ikke det gikk like i dybden.

Kristoffer Land, tidligere student

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Du får tilgang til undervisning, oversikt over timeplan og arbeidskrav. Du får din egen nettlærer og gode kommunikasjonsverktøy for å diskutere og snakke med medstudenter.

student studerer psykologi på oslo nye høyskole

Ta internship eller velg emner du interesserer deg spesielt for

I bachelorprogrammet vil du få anledning til å velge to valgfrie emner tredje året. Hvilke emner som kombineres er opp til deg. Du kan velge etter interesser og/eller videre ambisjoner for studie og karrierevei. Oversikt over valgfrie emner som foreligger på nåværende tidspunkt finner du nederst på siden.*

*Studiepoenggivende emner på andre institutter godkjennes også som valgemner.

Du kan også velge å ta et internship og få verdifulle kontakter og arbeidserfaring du får nytte av når du skal ut i arbeidslivet.

Obligatoriske samlinger

Det er én obligatorisk samling på campus i Oslo i emnet PSY3270 Konsulterende psykologi det fjerde semesteret (2. året) i bachelorprogrammet.

Hvis det arrangeres frivillige samlinger i løpet av semesteret vil det gis beskjed om dette fra emneansvarlig.

Noen av våre valgemner (3. året) har også krav til obligatorisk samling på campus i Oslo:

Videre er det stedlig eksamen i PSY2230 Biologisk psykologi tredje semester (2. året) i bachelorgraden. Man kan søke om å ta eksamen digitalt (muntlig). 

Jobbmuligheter og videre studier etter bachelor i anvendt psykologi

Enten du er ute etter et løft i din eksisterende karriere eller ønsker å lære noe helt nytt, er du med denne bacheloren kvalifisert til å søke på en rekke stillinger, spesielt om du ønsker å jobbe med mennesker.

Psykisk helse får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet, og det er et økende behov for folk med kompetanse innen psykologi. Psykologikompetanse er etterspurt innen blant annet:

 • psykisk helsevern 
 • kriminalomsorg og krisesentre 
 • helse- og omsorgssektoren  
 • skole og barnehage 
 • eldreomsorg  
 • rusomsorgen 
 • personalavdelinger 
 • rekruttering 
 • ledelse og markedsføring 


Andre som har studert anvendt psykologi har fått jobber som:  

 • miljøterapeut/miljøarbeider i skole, barnehage, boliger, krisesenter og rusomsorgen 
 • spesialpedagog på barneskole  
 • innholdsprodusent i markedsavdeling  
 • mental trener for idrettslag  
 • rådgiver for SiO-helsetjenester 
 • kommuneansatt for helsefremmende tiltak for barn og unge

Ønsker du å studere videre etter dette studiet, kan du ta en dobbel bachelorgrad hos oss ved å fortsette på bachelor i psykologisk helsearbeid, søke på master i psykologi hos oss, eller søke opptak på andre høyskoler og universiteter, både i Norge og utlandet. 

Hvilket bachelorprogram i psykologi skal jeg velge? 

På Oslo Nye høyskole har vi to bachelorgrader i psykologi: Bachelor i anvendt psykologi og Bachelor i psykologisk helsearbeid.  

De skiller seg fra hverandre ved at bachelor i anvendt psykologi favner bredere, mens bachelor i psykologisk helsearbeid har et tydeligere fokus på arbeidet med menneskers helsetilstand.

Se alle studier ved ONH

PSY1120 Psykologi som fag og vitenskap (15 sp)

Psykologi som fag og vitenskap gir en innføring i psykologiens historie, psykologi som fagområde og som vitenskapelig disiplin. Du får også viktig biografisk kunnskap om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling. 

Les mer
PSY1230 Utviklingspsykologi (15 sp)

Dette emnet tar for seg menneskets psykologiske utvikling gjennom hele livsløpet og undersøker hvordan biologiske faktorer i samspill med miljøfaktorer bidrar til å forme individet.

Les mer
PSY1250 Kognitiv psykologi (15 sp)

Alt vi mennesker tenker og gjør er behandling av informasjon. Alt fra hvor langt det er å gå til bilen, via hva vi spiste til middag i går, til om vi burde velge å studere psykologi eller ikke – vi gjør vurderinger basert på informasjon vi har tilgjengelig. Kognitiv psykologi er – enkelt forklart – studien av informasjonsprosessering.

Les mer
PSY1240 Sosial- og personlighetspsykologi (15 sp)

Sosialpsykologi handler om hva som gjør oss like, og personlighetspsykologi handler om hva som gjør oss forskjellige. Emnet sosial- og personlighetspsykologi og forskningsmetoder handler om begge disse retningene og samspillet mellom dem.

Les mer

PSY2230 Biologisk psykologi (15 sp)

Biologisk psykologi handler om det biologiske grunnlaget for atferd og bevissthet. I dette emnet ser vi på sammenhenger mellom biologiske prosesser, særlig i sentralnervesystemet, og psykologiske funksjoner.

Les mer
PSY2250 Abnormal psykologi (15 sp)

Hvordan forstår man hva som er normalt og hva som er abnormalt av menneskelige tanker, følelser og atferd i dag og gjennom historien? Abnormal psykologi handler om hvordan vitenskapelig psykologi anvendes i forebygging, utredning og behandling av psykiske plager, livsproblemer og ulike funksjonshemninger.

Les mer
PSY2260 Organisasjonspsykologi (10 sp)

I dette emnet ser vi på hvordan mennesker opplever det å være deltaker i en organisasjon. Du vil lære om organisasjonskultur, ledelse, konflikter og arbeidsrelatert stress, og hvordan det påvirker individer og grupper.

Les mer
PSY2270 Kritisk psykologi - en introduksjon (5 sp)

I dette emnet stiller vi spørsmål ved psykologifagets innvirkning på menneskers velferd, på sosial rettferdighet og på jordkloden. Emnet vil ta for seg hvordan menneskets handlingsevne og handlingsrom både påvirker og blir påvirket av de sosiale og samfunnsmessige rammene mennesket lever under.

Les mer
PSY3270 Konsulterende psykologi – relasjoner, kommunikasjon og endring (15 sp)

Hvordan hjelper man mennesker som ønsker endring i livet? Dette emnet gir deg en grundig innføring i endringsprosesser og kommunikasjonsferdigheter som legger til rette for endring gjennom samtale.

Les mer

PSY3280 Fordypning i forskningsmetoder (15 sp)

Dette emnet gir deg en fordypning i sentrale forskningsmetoder som brukes i anvendt psykologisk forskning. Sentrale temaer er ulike kunnskapstradisjoner innen forskningsmetode og hvordan forskningsspørsmål kan besvares og undersøkes ved hjelp av både kvantitative og kvalitative fremgangsmåter.

Les mer
PSY3990 Bacheloroppgave (15 sp)

Bachelorprosjektet er en større selvstendig oppgave der du skal bruke din kunnskap om og forståelse av psykologiens teorier og metoder til å analysere en bestemt problemstilling.

Les mer

PSY6060 Idrettspsykologi og mental trening (15 sp)

Dette emnet er et innføringsemne i idrettspsykologi og mental trening, med mål om å gi studentene en bred forståelse for fagfeltet gjennom innsikt i grunnleggende teorier, problemstillinger og forskning.

Les mer
PSY6081 Traume, tilknytning og samspill (15 sp)

Dette emnet handler om traumeforståelse, for eksempel hva traumer er, hvilke reaksjoner som er vanlige etter traumer og om ulike traumelidelser. I tillegg lærer du om tilknytning og hvilke konsekvenser samspillet mellom barn og omsorgspersoner kan få senere i livet.

Les mer
PSY6915 Internship/praksis (15 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6930 Internship/praksis (30 sp)

Internship/praksis er et valgfritt emne som vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift, institusjon eller organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. Dette kan for eksempel være et praksisopphold innen psykisk helsevern, på en skole, i rådgivende organ eller ved forskningsinstitusjoner.

Les mer
PSY6140 Forskning i praksis (15 sp)

Hovedformålet med dette kurset er å gi studenter en innledende erfaring med hvordan det er å jobbe med et konkret forskningsprosjekt. Emnet følger forskningsprosessen fra A til Å, fra forskningsspørsmål til rapportering av resultater.

Les mer
PSY6150 Bedømming- og beslutningspsykologi (15 sp)

Hvordan gjør mennesker vurderinger og fatter beslutninger, og hvilke faktorer styrer og påvirker disse prosessene? Emnet Bedømming- og beslutningspsykologi tar for seg sentrale teorier og forskningsresultater i fagområdet, og gir en generell innføring i bedømming- og beslutningstaking.

Les mer
PSY6170 Psykisk helse i skolen (15 sp)

De som jobber tett med barn og unge møter jevnlig personer som sliter med angst, selvskading, utagering og som setter for høye krav til seg selv. Emnet psykisk helse i skolen har som mål å gi økt forståelse og konkrete verktøy i møte med disse elevene.

Les mer
PSY1130 Innføring i generell psykologi (15 sp)

Innføring i generell psykologi gir deg en grunnleggende innføring i psykologiens hovedprinsipper og i bredden og mangfoldet i moderne psykologi. Du lærer også om sentrale enkeltpersoner som har hatt stor betydning for psykologiens utvikling, og faglige og etiske perspektiver innenfor ulike psykologiske retninger.

Les mer
PSY6061 Anvendt idrettspsykologi (15 sp)

Dette er et emne med praktisk fokus der du lærer å utarbeide opplegg for mental trening. Du får innsikt i ulike verktøy knyttet til mental ferdighetstrening, særlig visualisering, stresshåndtering og motivasjon.

Les mer
PSY6041 Pedagogisk psykologi (15 sp)

I dette emnet lærer du om de psykologiske og pedagogiske prosessene som finner sted under læring og tilrettelegging for læring.

Les mer
PSY6161 Miljøterapi (15 sp)

I dette emnet lærer du om det mangefasetterte fag- og praksisfeltet som utgjør miljøterapi. Du vil blant annet lære om bakgrunnen for utvikling av miljøterapi, grunnleggende prinsipper og holdninger innen miljøterapi og overordnede føringer for å legge til rette for god bruk av miljøterapi.

Les mer
PSY1140 Helsepsykologi (15 sp)

Dette emnet gir deg en innføring i bakgrunnen for helsepsykologi som fagfelt, og hvordan kunnskap om psykologi kan bidra i forståelsen av hva som fremmer og opprettholder god helse og forebygger sykdom. 

Les mer
PSY2280 Forebygging, samfunn og kultur (15 sp)

Emnet gir en innføring i perspektiver på forebygging av psykiske vansker og lidelser, med utgangspunkt i samfunns- og kulturpsykologisk teori og empiri. Emnet skal danne grunnlag for å forstå hvordan mennesker påvirker og blir påvirket av sine omgivelser, og hvordan slik kunnskap kan være viktig i forebyggingssammenheng. 

Les mer