Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i økonomi og administrasjon – nettstudium

Har du lyst på en fleksibel og allsidig utdanning med mange spennende muligheter etter endt utdanning? En bachelor i økonomi og administrasjon er en flerfaglig utdanning som gir innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Verden er i stadig endring, og grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse er viktigere enn noen gang. Dette studiet passer bra for deg som har interesse for forretningsliv, og som ønsker å lære mer om ledelse, finans, økonomi og analyse.

Opptakskrav og oppstart

Opptakskravet for å komme inn på økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

Hva lærer du? 

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon er et tverrfaglig studium som byr på mange spennende jobbmuligheter etter endt utdanning. Du får innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. Graden er også enkel å bygge videre på. Det kan for eksempel være det første steget mot en siviløkonomtittel, og du kvalifiseres også til andre studier innen økonomi, administrasjon og ledelse.  

I løpet av tre år tilegner du deg kunnskap innen økonomi og administrasjon, samt forskningsmetoder og et fokus på hvordan økonomiens teorier kan gi forståelse for, og anvendes praktisk i samfunnet. 

Bacheloren i økonomi og administrasjon introduserer deg for næringsliv, økonomi og forretningsvirksomhet. Her lærer du alt det grunnleggende du trenger for å forstå hvordan økonomi fungerer i Norge og utlandet, hvilke forretnings- og markedsstrategier bedrifter benytter og hvordan ledere skaper verdi i næringslivet.
Fredrik Harboe - høyskolelektor på Oslo Nye Høyskole

Du lærer blant annet: 

 • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling
 • du tilegner deg grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forståelse for hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

studenter studerer økonomi og administrasjon på onh

Undervisning på Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til læremidler som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. Det er ditt digitale klasserom, og du har gode muligheter til å danne kollokviegrupper, og kommunisere med medstudenter, og få faglig veiledning. 

Samlinger og obligatorisk oppmøte

Det er én obligatorisk samling i løpet av bachelorprogrammet. Dette er i emnet ØKAD3110 Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility. Samlingen avholdes i Oslo både høst- og vårsemesteret og vil vare 2-3 dager. 

I tillegg arrangeres det én frivillig samling hvert semester. Samlingen er ikke emnespesifikk, og er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår. Samlingen avholdes som regel i Oslo og går over 2 dager. 

Valgfrie emner og internship

På tredjeåret av bachelorgraden din velger du spesialiseringsemner/valgemner, utveksling eller internship (praksis hos bedrift) tilsvarende 30 studiepoeng.  

Valgfrie emner

Du har anledning til å velge valgfrie emner på til sammen 30 studiepoeng innen økonomi og administrasjon som gir ytterligere fordypning innen fagfeltet. Du kan også velge å fordype deg innenfor et av de andre fagområdene til høyskolen: statsvitenskapinternasjonale relasjoner eller psykologi (med forbehold om relevans). 

Internship

Et internship kan gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift eller organisasjon som er relevant for akkurat deg. Det gjør deg bedre rustet for arbeidslivet, og er en gyllen mulighet til å opprette et nettverk og bygge CV. 

Hva kan du jobbe som?

Relevante arbeidsgivere kan for eksempel være i konsulenthusene, i privat næringsliv og kommunale og statlige etater og organer. Typiske eksempler kan være innen ledelse, finans og HR, i bedrifter som DNB, Innovasjon Norge, PWC, Ernst & Young og Orkla, i administrativ stilling på skole eller sykehus, eller i departementene.

Dette er en trygg og fremtidsrettet utdannelse, som gir deg utallige jobbmuligheter når du er ferdig! Spennet i stillinger du kan jobbe i er bred. Det finnes ingen begrensninger på hvilke bransjer du kan gå inn i – alle som driver innen forretningsvirksomhet og økonomi ønsker seg en med en grad i økonomi og administrasjon. Du kan jobbe innen regnskap, markedsføring, strategi- og konsulentvirksomhet, finans samt HR og ledelse, sier Harboe. 

Hvor du ender opp etter studiene avhenger ikke kun av utdanningen din, men også hva du har gjort ved siden av studiene. På økonomi og administrasjon er vi opptatt av å legge til rette for, og oppfordre studentene våre til å engasjere seg ved siden av studiene, i for eksempel foreningene våre. Vi arbeider for å skape en god kontakt med potensielle arbeidstakere, og bidrar med innspill til hvordan studentene våre kan gjøre seg mer attraktive for fremtidige arbeidsgivere.  

Dette er noe av det du kan jobbe med etter endt utdanning:

 • Finans
 • HR
 • Ledelse
 • Regnskap
 • Budsjettarbeid
 • Økonomisk analyse
 • Markedsføring og salg

Eksempler på bransjer du kan jobbe i:

 • Bank
 • Forsikring
 • Revisjon 
 • Meglerhus
 • Konsulentvirksomhet
 • Reiseliv
 • IT
 • Industribedrifter

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon passer også fint for deg som ønsker å videreutdanne deg eller støtte opp arbeidserfaring med en akademisk utdanning.

Se alle studier ved ONH

1. semester
ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD1120 Matematikk (7,5 sp)

I dette emnet får du en introduksjon til grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent.

Les mer
ØKAD1130 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Les mer
ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

Les mer
2. semester
ØKAD1210 Forretningsjus (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet.

Les mer
ØKAD1220 Finansregnskap (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å utarbeide og analysere finansregnskap. Du får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

Les mer
ØKAD1230 Microeconomics (7,5 sp)

I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Les mer
ØKAD1240 Digital transformation management (7,5 sp)

In this course, students learn how institutions, organizations, and economies undergo changes because of digitalization.

Les mer

3. semester
ØKAD2110 Metode og statistikk (15 sp)

I dette emnet får studenten en innføring i samfunnsvitenskapelig dataanalyse, beslutningstakning og statistikk fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

Les mer
PSY1150 Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Les mer
4. semester
ØKAD2210 Makroøkonomi (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i makroøkonomiske modeller og teorier. Du lærer, med utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger, å anvende disse til å drøfte tema som finanspolitikk, finanskriser, pengepolitikk, internasjonal og valutakurser.

Les mer
ØKAD2220 Økonomistyring (7,5 sp)

I dette emnet blir du kjent med de grunnleggende verktøyene og fremgangsmåtene i budsjettering og driftsregnskap.

Les mer
ØKAD2230 Finansiering og investering (7,5 sp)

I dette emnet lærer du om viktigheten av økonomisk analyse og planlegging. Emnet er strukturert rundt investeringsrelaterte og finansielle problemstillinger.

Les mer
ØKAD2240 Strategi (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Ved endt kurs kan du planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Les mer

5. semester – valgemner tilsvarende 30 studiepoeng
ØKAD6010 The Nordic Model (15 sp)

In this course, you will learn what distinguishes the social models that have evolved in the Nordic countries since World War 2 from other types of welfare states in the Western world, gain insight into the foundation for, and better understand the central goals of this model.

Les mer
ØKAD6020 Business in Africa (15 sp)

In this course you will gain insight into the political and economic history of a selection of regions on the African continent. You will also be presented with tools of analysis and risk assessment, and learns to reflect in corporate social responsibility, both from a social and an environmental perspective.

Les mer
ØKAD6030 Forskning i praksis (15 sp)

I dette emnet vil du lære forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe i gruppe med andre studenter, og gjennomføre et reelt forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsleder.

Les mer
ØKAD6915 Internship (15 sp)

I dette emnet (internshipet) får du en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. 

Les mer
ØKAD6930 Internship (30 sp)

Dette emnet (internshipet) vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid.

Les mer
6. semester
ØKAD3110 Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility (15 sp)

In this course, the student gets an introduction to a range of important ethical issues and learns to reflect over the responsibility companies have towards the wider society in which they operate.

Les mer
ØKAD3990 Bacheloroppgaven (15 sp)

I bachelorprosjektet skal du bruke din kunnskap om, og forståelse for teorier og metoder innen økonomi og administrasjon i analysen av en bestemt problemstilling.

Les mer