Hopp til hovedinnhold
Nettstudier

Bachelor i økonomi og administrasjon – nettstudium

Har du lyst på en fleksibel og allsidig utdanning med mange spennende muligheter etter endt utdanning? En bachelor i økonomi og administrasjon er en flerfaglig utdanning som gir innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. 

* Pris pr. semester. Registreringsavgift og utgifter til materiell kommer i tillegg

Verden er i stadig endring, og grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse er viktigere enn noen gang. Dette studiet passer bra for deg som har interesse for forretningsliv, og som ønsker å lære mer om ledelse, finans, økonomi og analyse.

Opptakskrav og oppstart

Opptakskravet for å komme inn på økonomi og administrasjon er generell studiekompetanse. Du kan også søke med 23/5-regelen eller realkompetanse.

Studiet har oppstart både høsten og våren. Se mer informasjon om nettstudier her.

Hva lærer du? 

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon er et tverrfaglig studium som byr på mange spennende jobbmuligheter etter endt utdanning. Du får innsikt i områder som administrasjon og ledelse, organisasjonsliv, finans og økonomi. Graden er også enkel å bygge videre på. Det kan for eksempel være det første steget mot en siviløkonomtittel, og du kvalifiseres også til andre studier innen økonomi, administrasjon og ledelse.  

I løpet av tre år tilegner du deg kunnskap innen økonomi og administrasjon, samt forskningsmetoder og et fokus på hvordan økonomiens teorier kan gi forståelse for, og anvendes praktisk i samfunnet. 

Bacheloren i økonomi og administrasjon introduserer deg for næringsliv, økonomi og forretningsvirksomhet. Her lærer du alt det grunnleggende du trenger for å forstå hvordan økonomi fungerer i Norge og utlandet, hvilke forretnings- og markedsstrategier bedrifter benytter og hvordan ledere skaper verdi i næringslivet.
Fredrik Harboe - instituttleder på Oslo Nye Høyskole

Du lærer blant annet: 

 • hvordan kapitalmarkedene og verdipapirer fungerer, hvordan virksomheter finansieres og investeringer vurderes
 • hvordan økonomiske styringsverktøy brukes og hvordan regnskap utarbeides, rapporteres og analyseres
 • hvordan virksomheter utvikler og iverksetter strategier, hvordan de organiseres og ledes, samt hvordan produkter og tjenester markedsføres og posisjoneres
 • hvordan markedet fungerer, hvordan konsumenter og produsenter treffer sine valg, og hvordan disse påvirkes av økonomisk politikk, teknologi og internasjonale rammebetingelser
 • hvordan virksomheter startes, utvikles og endres i tråd med behov, juridiske rammer og forventninger i samfunnet, slik som for eksempel bærekraft, globalisering, innovasjon og teknologiutvikling
 • du tilegner deg grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk og samfunnsvitenskapelig metode, samt forståelse for hvordan metodiske verktøy brukes i forbindelse med innhenting, organisering og analyse av data

studenter studerer økonomi og administrasjon på onh

Undervisning på Qybele

Læringsplattformen Qybele blir ditt viktigste verktøy under studiene. Her får du tilgang til læremidler som digitale forelesninger, oppgaver og tekster. Det er ditt digitale klasserom, og du har gode muligheter til å danne kollokviegrupper, og kommunisere med medstudenter, og få personlig veiledning. I tillegg vil en studentrådgiver følge deg gjennom hele studietiden. 

Samlinger og obligatorisk oppmøte

Det er én obligatorisk samling i løpet av bachelorprogrammet. Dette er i emnet ØKAD3110 Ethics, Sustainability and Corporate Social Responsibility. Samlingen avholdes i Oslo både høst- og vårsemesteret og vil vare 2-3 dager. 

I tillegg arrangeres det én frivillig samling hvert semester. Samlingen er ikke emnespesifikk, og er åpen for deltakelse for studenter på alle studieår. Samlingen avholdes som regel i Oslo og går over 2 dager. 

Valgfrie emner og internship

På tredjeåret av bachelorgraden din velger du spesialiseringsemner/valgemner, utveksling eller internship (praksis hos bedrift) tilsvarende 30 studiepoeng.  

Valgfrie emner

Du har anledning til å velge valgfrie emner på til sammen 30 studiepoeng innen økonomi og administrasjon som gir ytterligere fordypning innen fagfeltet. Du kan også velge å fordype deg innenfor et av de andre fagområdene til høyskolen: statsvitenskapinternasjonale relasjoner eller psykologi (med forbehold om relevans). 

Internship

Et internship kan gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift eller organisasjon som er relevant for akkurat deg. Det gjør deg bedre rustet for arbeidslivet, og er en gyllen mulighet til å opprette et nettverk og bygge CV. 

Ta et semester i utlandet! Se hvor du kan dra på utveksling her →

Hva kan du jobbe som?

Relevante arbeidsgivere kan for eksempel være i konsulenthusene, i privat næringsliv og kommunale og statlige etater og organer. Typiske eksempler kan være innen ledelse, finans og HR, i bedrifter som DNB, Innovasjon Norge, PWC, Ernst & Young og Orkla, i administrativ stilling på skole eller sykehus, eller i departementene.

Dette er en trygg og fremtidsrettet utdannelse, som gir deg utallige jobbmuligheter når du er ferdig! Spennet i stillinger du kan jobbe i er bred. Det finnes ingen begrensninger på hvilke bransjer du kan gå inn i – alle som driver innen forretningsvirksomhet og økonomi ønsker seg en med en grad i økonomi og administrasjon. Du kan jobbe innen regnskap, markedsføring, strategi- og konsulentvirksomhet, finans samt HR og ledelse, sier Harboe. 

Hvor du ender opp etter studiene avhenger ikke kun av utdanningen din, men også hva du har gjort ved siden av studiene. På økonomi og administrasjon er vi opptatt av å legge til rette for, og oppfordre studentene våre til å engasjere seg ved siden av studiene, i for eksempel foreningene våre. Vi arbeider for å skape en god kontakt med potensielle arbeidstakere, og bidrar med innspill til hvordan studentene våre kan gjøre seg mer attraktive for fremtidige arbeidsgivere.  

Dette er noe av det du kan jobbe med etter endt utdanning:

 • Finans
 • HR
 • Ledelse
 • Regnskap
 • Budsjettarbeid
 • Økonomisk analyse
 • Markedsføring og salg

Eksempler på bransjer du kan jobbe i:

 • Bank
 • Forsikring
 • Revisjon 
 • Meglerhus
 • Konsulentvirksomhet
 • Reiseliv
 • IT
 • Industribedrifter

En bachelorgrad i økonomi og administrasjon passer også fint for deg som ønsker å videreutdanne deg eller støtte opp arbeidserfaring med en akademisk utdanning.

Se alle studier ved ONH

1. semester
ØKAD1110: Grunnleggende bedriftsøkonomi (7,5 sp)

Dette emnet gir en innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Emnet gir studenten grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse i sentrale problemstillinger innen bedriftsøkonomi.

Les mer
ØKAD1120 Matematikk (7,5 sp)

I dette emnet får du en introduksjon til grunnleggende matematiske analytiske verktøy og begreper som er relevante for en økonomistudent.

Les mer
ØKAD1130 Organisasjon og ledelse (7,5 sp)

Organisasjon og ledelse handler om hvordan organisasjoner fungerer, og om hva det innebærer å organisere og lede grupper, prosesser og virksomheter.

Les mer
ØKAD1140 Markedsføring (7,5)

I dette emnet får studenten innsikt i markedsføring som fagfelt, og forståelse for hvordan virksomheter organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud.

Les mer
2. semester
ØKAD1210 Forretningsjus (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i juridisk metode og lærer å anvende den i spørsmål knyttet til avtalerett, kjøpsrett, penge- og kredittrett, selskapsrett, garanti- og panterett, tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, og økonomisk kriminalitet.

Les mer
ØKAD1220 Finansregnskap (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å utarbeide og analysere finansregnskap. Du får et grunnlag for å forstå og bruke regnskapsinformasjon, både til kontroll- og investeringsformål, og du lærer hvordan inntjening og finansiell stilling måles.

Les mer
ØKAD1230 Mikroøkonomi (7,5 sp)

I mikroøkonomi får studenten en innføring i elementære grunntanker og prinsipper om hvordan markeder og økonomiske institusjoner fungerer.

Les mer
ØKAD1240 Digital transformation management (7,5 sp)

In this course, students learn how institutions, organizations, and economies undergo changes because of digitalization.

Les mer

3. semester
ØKAD2110 Metode og statistikk (15 sp)

I dette emnet får studenten en innføring i samfunnsvitenskapelig dataanalyse, beslutningstakning og statistikk fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

Les mer
PSY1150 Innføring i organisasjonspsykologi (15 sp)

Hvordan påvirker situasjons- og personfaktorer livet på arbeidsplassen? Dette emnet gir deg en bred innføring i organisasjonspsykologisk teori og forskning.

Les mer
4. semester
ØKAD2210 Makroøkonomi (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i makroøkonomiske modeller og teorier. Du lærer, med utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger, å anvende disse til å drøfte tema som finanspolitikk, finanskriser, pengepolitikk, internasjonal og valutakurser.

Les mer
ØKAD2220 Økonomistyring (7,5 sp)

I dette emnet blir du kjent med de grunnleggende verktøyene og fremgangsmåtene i budsjettering og driftsregnskap.

Les mer
ØKAD2230 Corporate Finance (7,5 sp)

I dette emnet lærer du om viktigheten av økonomisk analyse og planlegging. Emnet er strukturert rundt investeringsrelaterte og finansielle problemstillinger.

Les mer
ØKAD2240 Strategi (7,5 sp)

I dette emnet lærer du å bruke verktøy til å gjennomføre grundige analyser i forbindelse med valg av strategi i en organisasjon. Ved endt kurs kan du planlegge og gjennomføre en strategiprosess, både alene og i samarbeid med andre, og formidle og reflektere kritisk over utfallet av denne.

Les mer

5. semester – valgemner tilsvarende 30 studiepoeng
ØKAD6030 Forskning i praksis (15 sp)

I dette emnet vil du lære forskningsmetodikk gjennom praksis. Du vil jobbe i gruppe med andre studenter, og gjennomføre et reelt forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsleder.

Les mer
ØKAD6915 Internship (15 sp)

I dette emnet (internshipet) får du en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid. 

Les mer
ØKAD6930 Internship (30 sp)

Dette emnet (internshipet) vil gi deg en unik mulighet til å tilegne deg praktisk arbeidserfaring innenfor en bedrift/institusjon/organisasjon som har sitt virke innen fagrelevant arbeid.

Les mer
PSY2291 Ledelse (15 sp)

Hvilke konsekvenser kan ulike former for ledelse ha på en bedrifts produktivitet, de ansattes trivsel og det psykososiale arbeidsmiljøet? I dette emnet lærer du om ledelse som vitenskapelig fagområde, personalansvar og ledelse av grupper og team.

Les mer
PSY3290 Kommunikasjon og relasjonsforståelse i organisasjoner (15 sp)

I dette emnet lærer du om forståelsesmodeller og ulik kommunikativ praksis sett opp mot menneskelige muligheter og utfordringer i en arbeidslivskontekst.

Les mer
PSY2290 Human Resource Management (15 sp)

Human Resource Management (HR) handler om hvordan en organisasjon skal nå sine strategiske mål med sine ansatte. I dette emnet får du en bred innføring i sentrale teorier og verktøy innen HR som fagfelt.

Les mer
PSY1160 Arbeidspsykologi (15 sp)

Hvordan kan arbeidspsykologisk kunnskap og metode brukes for å løse konkrete oppgaver? Dette emnet gir en bred innføring i arbeidspsykologisk teori og forskning.

Les mer
STAT1220 Offentlig politikk og administrasjon (10 sp)

Hovedfokuset i dette emnet ligger på offentlig politikk og administrasjon i Norge. Emnet har også en praktisk del der studenten skal følge med på pågående politiske prosesser, som stortingsdebatter og lokalpolitiske prosesser.

Les mer
INT2120 Internasjonal politisk økonomi (10 sp)

Dette emnet er en introduksjon til internasjonal politisk økonomi (IPØ); forholdet mellom politikk og økonomi, stat og marked på globalt nivå.

Les mer
DML1120 Forbrukeratferd og psykologi (7,5 sp)

Emnet gir studenten en introduksjon til forbrukeratferd og forbrukerpsykologi på et grunnleggende nivå.

Les mer
DML1210 Innføring i digital markedsføring (7,5 sp)

I dette emnet får du en innføring i sentrale teorier og verktøy innen digital markedsføring. I tillegg vil du lære å utvikle en helhetlig digital markedsstrategi.

Les mer
DML1220 Merkevareledelse, PR og omdømme (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en grunnleggende forståelse av prinsippene og viktigheten av omdømme og hvordan det brukes til å bygge varemerker med hensyn til flere interessenter.

Les mer
DML2130 Interaksjonsdesign (7,5 sp)

Dette emnet fokuserer på metoder og strategier for interaksjonsdesignprosessen. 

Les mer
DML2210 Digital markedskommunikasjon (7,5 sp)

Emnet gir deg en oversikt over konsepter og verktøy for digital markedsføringskommunikasjon hovedsakelig i sosiale medier, men også i andre digitale flater.

Les mer
DML2220 Business analytics: digitale markedsverktøy (7,5 sp)

Business Analytics er et praktisk kurs som tar sikte på å lære studentene hvordan de bruker dataanalyser og datavisualiseringsverktøy for å undersøke kundeengasjement med online innhold, forutsi kundekjøp og beregne kundens CLV (customer lifetime value).

Les mer
DML2230 Prosjektledelse (7,5 sp)

Dette emnet gir deg en grunnleggende innføring i praktisk og resultatorientert prosjektledelse, og helhetlig forståelse og grunnleggende ferdigheter innenfor prosjektarbeid.

Les mer
6. semester
ØKAD3110 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (15 sp)

I dette emnet får du en innføring i en rekke viktige etiske problemstillinger, og lærer å reflektere over hvilket ansvar bedrifter har overfor samfunnet de opererer i.

Emnet vil gå for første gang våren 2024.

Les mer
ØKAD3990 Bacheloroppgaven (15 sp)

I bachelorprosjektet skal du bruke din kunnskap om, og forståelse for teorier og metoder innen økonomi og administrasjon i analysen av en bestemt problemstilling.

Les mer